48 ICm 385/2010
48 ICm 385/2010-47 KSPA 48 INS 2608/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Zuskovou ve věci žalobce: Ing. Pavel Formánek, Palackého 432, 538 21 Slatiňany, insolvenční správce dlužníka TRANZA Strojírny a.s., Průmyslová 42, Chrudim IV., IČ 28267141, zastoupeného JUDr. Radkem Závodným, advokátem, Duškova 917/4, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na Příkopě 858/20,111 21 Praha 1, IČ 64948242, o určení neplatnosti převodu 1,719.548,--Kč

takto:

I. Žaloba na určení neplatnosti právního úkonu převodu finančních prostředků v rámci banky žalovaného z běžného účtu dlužníka č. 1002077145/2700 na úvěrový účet dlužníka č. 1002652189/2700, uskutečněného dne 21. května 2009, pod variabilním symbolem 28267141, ve výši 1,719.548,--Kč, se zamítá.

II. Žalobci se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20. května 2010 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým bude určeno, že převod finančních prostředků z běžného účtu dlužníka na jeho úvěrový účet, uskutečněný žalovaným dne 21. května 2009, je neúčinným právním úkonem a zároveň navrhl, aby žalovanému bylo uloženo vrátit toto plnění do majetkové podstaty dlužníka. Svůj návrh odůvodnil tím, že dne 21. května 2009 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, a že tento úkon již v tento den byl neúčinný.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že poskytl dlužníkovi úvěr, dlužník jej přestal splácet a podle článku 9.5 Všeobecných obchodních podmínek souhlasil dlužník s tím, že žalobce (dále jen banka ) může započíst své splatné, dlužníkem řádně a včas neuhrazené peněžité pohledávky vůči i dosud nesplatným pohledávkám dlužníka z kteréhokoliv jeho účtu KSPA 48 INS 2608/2009 vedeného bankou, a v případě, že disponibilní peněžní prostředky nepostačují k úhradě pohledávek banky, může banka zúčtovat rozdíl mezi výší disponibilních peněžních prostředků a výší pohledávek na běžný účet dlužníka s tím, že dlužník je povinen tento debetní zůstatek, tj. částku nekrytou vkladem na účtu, okamžitě uhradit. Má tedy zato, že došlo k běžnému finančnímu převodu a tento převod nelze označit za neúčinný právní úkon.

Při soudním jednání konaném dne 3. května 2011 soud připustil změnu žalobního návrhu tak, že právní úkon, kterým žalovaný převedl finanční prostředky dlužníka z jeho běžného účtu na účet úvěrový, je absolutně neplatný pro obcházení insolvenčního zákona, neboť se tak stalo v den prohlášení konkurzu na majetek dlužníka a od toho okamžiku byl s majetkem oprávněn nakládat pouze insolvenční správce. Žalovaný je povinen takto získané prostředky vrátit do podstaty.

Soud z provedených důkazů zjistil, že dne 21. května 2009 byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka TRANZA Strojírny, a.s. Chrudim k návrhu ze dne 11. května 2009. Účinky nastaly vyvěšením dne 21. května 2009 v 9:15 hod. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Eva Auersvaldová, která se své funkce vzápětí vzdala a následně byl insolvenčním správcem ustanoven Ing. Pavel Formánek. Dne 20. května 2010 (tedy ve lhůtě podle ust. § 239 odst. 3 zák. č. 18282006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ )) byla podána odpůrčí žaloba na neúčinnost právního úkonu. Podle ust. § 235 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Jak je tedy zřejmé, musí jít o úkon, který učinil dlužník. V tomto konkrétním případě převod peněžních prostředků nebyl učiněn na popud či příkaz dlužníka, ale naprosto bez jeho účasti. Nemůže jít proto o neúčinný právní úkon dlužníka a odpůrčí žalobu by soud musel zamítnout, neboť odpůrčí žaloby mohou být podány pouze z důvodu odporování právním úkonům dlužníka a nikoliv jiných subjektů.

Soud při jednání připustil změnu návrhu tak, že právní úkon, který učinil žalovaný, tedy banka, je absolutně neplatný pro obcházení účelu zákona.

Podle ust. § 39 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází nebo se příčí dobrým mravům.

Žalobce je toho názoru, že dnem, kdy byl prohlášen konkurz, tedy od 00:00 hod tohoto dne s majetkem není oprávněn nakládat nikdo jiný než správce, a že tedy převod finančních prostředků téhož dne, kdy byl prohlášen konkurz, je absolutně neplatným právním úkonem.

Nutno v prvé řadě konstatovat, že insolvenční zákon v ust. § 71 odst. 1/ konstatuje, že rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo určité osoby i zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení je upraven v ust. § 75 IZ. V tomto konkrétním případě šlo o doručení rozhodnutí soudu o zjištění úpadku a o způsobu jeho řešení konkurzem a zároveň o ustanovení insolvenčního správce, o určení lhůty k podávání přihlášek a o stanovení dne přezkumného jednání a schůze věřitelů. Tato písemnost se doručuje zvláštním způsobem pouze dlužníkovi a insolvenčnímu správci. KSPA 48 INS 2608/2009 Ostatním účastníkům, zejména nepřihlášeným věřitelům, se doručuje podle ust. § 71 odst. 1 IZ. V tom případě také platí, že teprve doručením, v tomto případě vyvěšením na úřední desce a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, nastávají účinky spojené s prohlášením konkurzu. Nelze proto dovodit, že účinky, spojené s prohlášením konkurzu, nastaly již od 00:00 hod toho dne kdy k prohlášení došlo, ale teprve od okamžiku zveřejnění. To byl také důvod, pro který bylo toto ustanovení zařazeno do insolvenčního zákona.

Z provedených důkazů pak soud zjistil, že žalovaná banka poskytla dlužníkovi 3 úvěry, a to č. PF 00032 ze dne 16.9.2008, č. PF 00029 ze dne 2.5.2008 a Smlouvou o úvěru ze dne 30.3.2004. Správce namítl neplatnost převodu peněžních prostředků dlužníka k úvěru, vedeného pod PF 00029 ze dne 2.5.2008, kde je jistina vedena na úvěrovém účtu č. 1002652189/2700 a úroky byly spláceny z běžného účtu dlužníka č. 1002077145/ 2700.

Mezi stranami není sporu o tom, že úvěrová smlouva č. PF 00029 byla řádně dne 2.5.2008 uzavřena, úvěr byl poskytnut. Podle čl. VI/2 úvěrové smlouvy pak úhrada úroků jakož i jiných částek, splatných podle této smlouvy, bude realizována formou inkasa z běžného účtu dlužníka č. 1002077153/2077. Součástí této smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky, které v článku 9.5 zakotvují rovněž možnost inkasa z běžného účtu dlužníka. Toto inkaso je běžným obchodním postupem při splácení úvěrů, půjček, opakujících se plateb, kdy si banka automaticky převede peněžní prostředky, splatné k určitému datu z běžného účtu dlužníka, aniž by ten musel dát pokyn k úhradě. Tak se stalo i v tomto případě. Na běžný účet dlužníka přišly dne 20.5.2009 peněžní prostředky, banka ten den, tj. 20.5.2009 dala příkaz k jejich inkasu, na úvěrový účet dlužníka, kde byl vykazován dluh cca 15 mil. Kč po splatnosti a tento inkasní příkaz byl proveden následujícího dne, tedy 21.5.2009.

Nelze tedy mít zato, že tímto postupem banka obcházela insolvenční zákon, a že by tento postup byl absolutně neplatným právním úkonem. Pokud by k takovému postupu, tedy k příkazu k inkasu došlo dne 21. května 2009 po 9:15 hod, pak by mohlo jít o absolutně neplatný právní úkon pro obcházení zákona.

Soud má tedy zato, že se nejedná v tomto případě ani o neúčinný právní úkon, když platbu neprovedl dlužník, ani o neplatný právní úkon, když příkaz k inkasu byl dán den před prohlášením konkurzu, a proto žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst.1 o.s.ř., žalovanému však žádné náklady nevnikly, proto mu je soud nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné a lze je podat do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Pardubicích 13. května 2011 JUDr. Jaroslava Zusková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Vondráčková