48 ICm 3209/2011
Č.j. 48 ICm 3209/2011 (KSPA 48 INS 174/2011)-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2, proti žalované: JUDr. Ilona Dorková, Jindřišská 1441, 530 02, Pardubice (insolvenční správkyně dlužníků Petra anonymizovano , anonymizovano , a Veroniky anonymizovano , anonymizovano ), o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má vůči dlužníkovi Petru anonymizovano , anonymizovano , pohledávku ve výši 203.965,24 Kč.

II. Žádný z účastníků ne má nárok na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 203.965,24 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že svoji pohledávku přihlásil vůči dlužnici ve výši 203.965,24 Kč, a to ve výši 29.327,80 Kč jako zajištěnou a ve výši 174.637,44 Kč jako nezajištěnou, a dále vůči dlužníkovi přihlásil celou tuto pohledávku jako nezajištěnou. Při přezkumu byla žalovanou jeho pohledávka přihlášená vůči dlužníkovi popřena z důvodu duplicity, o čemž byl žalobce vyrozuměn přípisem doručeným dne 24.11.2011. Pohledávka vůči oběma dlužníkům vyplývá ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, kde se dlužník i spoludlužník jako dlužnická strana zavázali splácet závazky ve sjednané výši, a to společně a nerozdílně. Žalobce tedy nesouhlasí s důvody popření.

Žalovaná ve vyjádření uvedla, že adekvátní formou uplatnění pohledávek odpovídající společnému závazku manželů je uplatnění jediné pohledávky směřující proti oběma solidárně zavázaným dlužníkům. Problém spatřuje v tom, že u dlužnice je pohledávka částečně zajištěná a u dlužníka celá jako nezajištěná. Nelze tedy pohledávku vůči dlužníkovi uznat, neboť mají jiný režim uspokojení.

Vzhledem k tomu, že ve věci bylo možno rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, soud vyzval účastníky, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili, zda s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí s dovětkem dle § 101 odst. 4 o.s.ř., že nevyjádří-li se, bude soud předpokládat, že s tímto postupem souhlasí. Žalobce se nevyjádřil a žalovaná sdělila, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí. Soud proto dle § 115a ve spojení s § 101 odst. 4 o.s.ř. rozhodl bez jednání.

Soud nejprve posoudil včasnost podané žaloby. Pohledávka žalobce byla popřena při přezkumném jednání dne 20.9.2011 a žalobce byl o popření vyrozuměn přípisem ze dne 18.11.2011, které obdržel dne 24.11.2011. Žalovaná těmto tvrzením ohledně doručení vyrozumění neodporovala a soud tak má tuto skutečnost za nesporné tvrzení. Žaloba pak byla soudu doručena dne 2.12.2011, tedy ve lhůtě 15 dnů ode dne vyrozumění, tj. včas dle § 198 insolvenčního zákona.

Z vlastní činnosti je soudu známo, že insolvenční řízení u dlužníka Petra anonymizovano a u dlužnice Veroniky anonymizovano bylo spojeno ke společnému projednání, u dlužníků byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná (KSPA 48 INS 174/2011-A-21).

Z přihlášky pohledávky plyne, že si žalobce včas přihlásil jak vůči dlužníkovi, tak vůči dlužnici, pohledávku ve výši 203.965,24 Kč s tím, že u dlužníka byla celá přihlášena jako nezajištěná a u dlužnice jako zajištěná do výše 29.327,80 Kč na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce. Jedná se o tzv. duplicitní pohledávku, tj. u obou dlužníků (manželů) je přihlašována shodná částka, na základě shodného právního titulu, kterým je smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3174816351 ze dne 4.9.2007.

Z protokolu o přezkumném jednání z přezkumného listu plyne, že pohledávka žalobce byla v celé přihlášené výši včetně uplatněného zajištění zjištěna u dlužnice, avšak u dlužníka žalovaná popřela pravost celé přihlášené částky, neboť stejná částka již byla přihlášena vůči dlužnici.

Ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3174816351 ze dne 4.9.2007 soud zjistil, že žalobce se zavázal poskytnout dlužnici (klientovi) překlenovací úvěr ve výši 250.000,--Kč s tím, že úvěr měl být splácen zálohovou měsíční splátkou úroku ve výši 1.416,67 Kč a měsíční úhradou za vedení účtu 25,--Kč a měsíčním vkladem stavebního spoření 750,--Kč. Jako dlužník a klient je uvedena dlužnice Veronika anonymizovano . Dlužník Petr Mátyás je uveden jako spoludlužník-manžel. Jako další spoludlužník je uveden Vladimír Hubený. Dlužník a spoludlužníci jsou označeni jako dlužnická strana. V bodu III. bylo sjednáno, že překlenovací úvěr je zajištěn zřízením zástavního práva k vkladu stavebního spoření klienta (dlužnice) ze smlouvy o stavebním spoření. V bodu X. smlouvy je pak uvedeno, že dlužnická strana se zavazuje, že závazky vzniklé z této smlouvy uhradí ve sjednané výši a termínech. Smlouva je podepsána jak dlužnicí, tak dlužníkem.

Ze smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce ze dne 4.9.2007 soud zjistil, že k zajištění pohledávky žalobce, vyplývající ze shora uvedené smlouvy o překlenovacím úvěru, bylo zřízeno zástavní právo k pohledávce Veroniky anonymizovano z titulu smlouvy o stavebním spoření. K datu vyhotovení smlouvy činila výše pohledávky 0,--Kč.

Z ostatních listin připojených k přihlášce soud nezjistil žádné další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí věci.

Ohledně skutkové stránky nebylo mezi stranami sporu. Ze shora provedených listinných důkazů je navíc dostatečně prokázáno, že žalobce poskytl dlužnici překlenovací úvěr, který byl zajištěn zástavním právem ke vkladu stavebního spoření dlužnice ze smlouvy o stavebním spoření. Dlužník Petr Mátyás podepsal smlouvu jako spoludlužník a spolu s další osobu (jako dalším spoludlužníkem) pak manželé anonymizovano tvořili dlužnickou stranu, která se zavázala závazky vzniklé z této smlouvy uhradit věřiteli ve sjednaných termínech a výši.

Po právní stránce soud posoudil věc následovně.

Podle § 497 obchodního zákoníku smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 145 odst. 3 občanského zákoníku závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Podle odst. 4 z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně.

V daném případě byla uzavřena úvěrová smlouva dle § 497 a násl. obchodního zákoníku, kterou byl dlužnici poskytnut překlenovací úvěr a v níž se dlužník, dlužnice a další osoba (spoludlužník) zavázali tento úvěr splatit za sjednaných podmínek. Dlužník a dlužnice tuto smlouvu uzavírali jako manželé a z § 145 odst. 3 a 4 občanského zákoníku pak plyne, že tento závazek mají oba manželé plnit společně a nerozdílně. Žalobce proto mohl nedoplatek z dané úvěrové smlouvy včetně příslušenství přihlásit jak vůči dlužnici, tak vůči dlužníkovi. Způsob navrhovaný žalovanou, že žalobce měl jednu pohledávku přihlásit vůči oběma manželům, je také možný, ovšem pokud žalobce přihlásil tuto pohledávku zvlášť vůči oběma dlužníkům, nelze tomuto postupu nic vytknout. Pokud by insolvenční řízení na oba manžele probíhalo odděleně, mohl by žalobce uspokojit svoji pohledávku v každém z těchto řízení s tím, že by nesměla být uspokojena více než 100 %. V případě společného oddlužení manželů se pak jedná o tzv. duplicitní pohledávku (tj. přihlášena k oběma dlužníkům ze stejného právního titulu), která se v rámci společného oddlužení uspokojuje jen jednou. Z těchto důvodů má tedy žalobce pohledávku jak vůči dlužnici, tak vůči dlužníkovi, a tato pohledávka bude uspokojována v rámci společného oddlužení jen jednou a je rovněž jen jednou zahrnuta do schváleného splátkového kalendáře (KSPA 48 INS 174/2011-B-20). V rámci schváleného společného oddlužení pak bude tato pohledávka vůči oběma manželům uspokojována jako nezajištěná jen do výše 174.,637,44 Kč a ve výši 29.327,80 Kč s ní bude nakládáno jako s pohledávkou zajištěnou. Byť zástavní smlouva k pohledávce byla uzavřena pouze s dlužnicí a pouze k jejímu vkladu na účet stavebního spoření, ze zástavní smlouvy je patrné, že v době uzavření byla výše vkladu nulová a celkem naspořená částka pak byla získána za trvání manželství. Dle § 144 se má za to, že tato pohledávka spadá do společného jmění manželů. Rovněž dlužníci si při podání návrhů navzájem své návrhy podepsali a dali souhlas s tím, aby veškerý majetek byl posuzován jako společné jmění manželů a použit pro potřeby oddlužení. V rámci společného oddlužení se tak zajištění uplatněné pouze u dlužnice bude vztahovat i na stejnou pohledávku přihlášenou vůči dlužníkovi. Jinými slovy řečeno přihlášená pohledávka bude ve vztahu ke společnému jmění obou dlužníků vystupovat jako částečně zajištěná. Část pohledávky ve výši 29.327,80 Kč proto bude uspokojena z uplatněného předmětu zajištění.

Žalovaná jako insolvenční správkyně proto bude po právní moci tohoto rozsudku postupovat tak, že částky deponované prozatím pro pohledávku žalobce ve výši 29.327,80 Kč (zajištěná část) rozdělí mezi ostatní věřitele a v této částce žalobce uspokojí z předmětu zajištění. V dalších splátkách pak ve splátkovém kalendáři bude hradit žalobci pouze částky odpovídající jeho nezajištěné pohledávce 174.637,44 Kč.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná a proto ji vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 202 odst. 1 IZ. Žalobce měl sice ve věci úspěch, avšak v tomto typu sporu nemá vůči žalované nárok na náhradu nákladů řízení. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozsudku.

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobe m (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 25. října 2013 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Kohoutková