48 ICm 2379/2011
Č.j. 48 ICm 2379/2011-27 (KSPA 48 INS 7570/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: HELP FINANCIAL s.r.o., Českobratrské náměstí 1321, 293 01, Mladá Boleslav, IČ 26440334, zast. JUDr. Romanem Ráczem, advokátem se sídlem Kubánské nám. 11/1391, 100 00, Praha 10, proti žalovanému: Ing. Martin Fořt, Palackého 653, 537 01, Chrudim (insolvenční správce dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano ), o určení popřené pohledávky, částečně rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Řízení se zastavuje v části, v níž se žalobce domáhal určení, že má vůči dlužnici Lucii anonymizovano , anonymizovano pohledávku ve výši 10.000,-Kč představující dílčí pohledávku č. 3, dále pohledávku ve výši 30.000,-Kč představující dílčí pohledávku č. 4 a dále pohledávku ve výši 24.999,-Kč představující část dílčí pohledávky č. 5.

II. Určuje se, že žalobce má vůči dlužnici Lucii anonymizovano , anonymizovano pohledávku ve výši 3.500,-Kč představující dílčí pohledávku č. 2 a dále pohledávku ve výši 25.001,-Kč představující část dílčí pohledávky č. 5.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužnici z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.1.2011 pohledávky ve výši 3.500,--Kč (dílčí pohledávka 2), 10.000,--Kč (dílčí pohledávka 3), 30.000,--Kč (dílčí pohledávka 4) a 50.000,--Kč (dílčí pohledávka 5). Tyto pohledávky žalovaný při přezkumném jednání popřel.

Při jednání dne 23.8.2013 žalobce vzal svoji žalobu zpět ohledně částek 10.000,--Kč (dílčí pohledávka 3), 30.000,--Kč (dílčí pohledávka 4) a 24.999,--Kč (část dílčí pohledávky 5) a naopak žalovaný uznal žalovaný nárok ohledně částek 3.500,--Kč (dílčí pohledávka 2) a 25.001,--Kč (část dílčí pohledávky 5).

Žalobce i žalovaný shodně navrhli, aby ohledně zpětvzatých částek bylo řízení zastaveno a ohledně uznané částky, aby bylo rozhodnuto rozsudkem pro uznání s tím, že žádná strana neúčtovala náhradu nákladů řízení.

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužnice byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si přihlásil vůči dlužnici Lucii anonymizovano , celkem pět dílčích pohledávek ve výši 121.690,--Kč, a to 28.190,--Kč (dílčí pohledávka 1), 3.500,--Kč (dílčí pohledávka 2), 10.000,--Kč (dílčí pohledávka 3), 30.000,--Kč (dílčí pohledávka 4) a 50.000,--Kč (dílčí pohledávka 5).

Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávky žalobce plyne, že žalovaný uznal v celém rozsahu dílčí pohledávku 1 a popřel v celém rozsahu co do důvodu i výše dílčí pohledávky 2 až 5, neboť výše smluvní pokuty odporuje dobrým mravům.

Podle § 96 odst. 2 o.s.ř. je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Ohledně části žaloby, která byla vzata zpět, soud postupoval dle § 96 odst. 2 o.s.ř. a řízení částečně zastavil.

Vzhledem k tomu, že žalovaný v průběhu řízení žalobou uplatněný nárok v části uznal, soud rozhodl dle § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání a žalobě v rozsahu uznání nároku vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 2 o.s.ř., neboť úspěch každé ze stran byl částečný a účastníci náhradu nákladů řízení nepožadovali. Soud proto o nákladech rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Odvolání proti výroku II. lze podat jen z důvodů vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a), jinak odvolání není přípustné.

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 23. srpna 2013 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Dirgasová, DiS.