48 ICm 1458/2012
Č.j. 48 ICm 1458/2012-25 (KSPA 48 INS 22940/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00, Brno, IČ 26978636, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Husova 7, 110 00, Praha 1, proti žalovanému: JUDr. Jan Štangl, Bří. Škorpilů 43, 566 01, Vysoké Mýto (insolvenční správce dlužníka Kamila anonymizovano , anonymizovano , a dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano ), o určení popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Řízení se zastavuje v části, v níž se žalobce domáhal určení, že má vůči dlužnici Janě anonymizovano , anonymizovano , nezajištěnou pohledávku ve výši 17.107,50 Kč.

II. Určuje se, že žalobce má vůči dlužnici Janě anonymizovano , anonymizovano , nezajištěnou pohledávku ve výši 35.860,--Kč.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužnici pohledávku ve výši 52.967,50 Kč.

Následným podáním doručeným soudu dne 31.10.2013 vzal žalobce svoji žalobu částečně zpět ohledně částky 17.107,50 Kč představující náklady rozhodčího řízení.

Žaloba byla žalovanému doručena 16.9.2013 spolu s výzvou k vyjádření. Vzhledem k tomu, že na výzvu nebylo reagováno, soud žalobu (včetně částečného zpětvzetí) doručoval opětovně spolu s kvalifikovanou výzvou dle § 114b o.s.ř. Ve druhé z uvedených výzev byl žalobce poučen dle § 114b o.s.ř. zejména o tom, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude mít soud za to, že nárok uznává s tím, že soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Lhůta byla stanovena v délce 30 dnů. Kvalifikovaná výzva byla žalovanému doručena dne 25.11.2013 a třicetidenní lhůta tak uplynula dne 27.12.2013. Ani na jednu z výzev žalovaný nereagoval.

Z vlastní činnosti je soudu známo, že řízení u dlužníka Kamila Keprta a dlužnice Jany anonymizovano bylo spojeno ke společnému projednání, u obou byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si přihlásil vůči dlužnici Janě anonymizovano dvě nezajištěné pohledávky ve výši 47.162,80 Kč a 5.804,70 Kč, celkem tedy 52.967,50 Kč z důvodu nedoplatků a smluvních pokut na úvěrové smlouvě a nákladů rozhodčího řízení.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávku žalobce soud zjistil, že žalovaný popřel pravost obou přihlášených pohledávek.

Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 3 citovaného ustanovení rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se zato, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobu uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Ve výroku I. soud řízení zastavil ohledně zpětvzaté částky (náklady rozhodčího řízení ve výši 17.107,50 Kč). Vzhledem k tomu, že žalovaný se k žalobě nevyjádřil ani po doručení kvalifikované výzvy dle § 114b os.ř., má se za to, že žalovaný nárok ve zbytku uznává, a soud proto rozhodl dle § 153a odst. 1 a 3 o.s.ř. ohledně zbývajícího předmětu řízení rozsudkem pro uznání a žalobě po částečném zpětvzetí vyhověl (výrok II.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 202 odst. 1 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení, neboť proti insolvenčnímu správci nemá v tomto typu sporu žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.). Odvolání lze podat jen z důvodů vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a), jinak odvolání není přípustné

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 10. ledna 2014 Mgr. Martin Schreier v. r samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Dirgasová, DiS.