48 ICm 1054/2010
Číslo jednací: 48 ICm 1054/2010-26 ( KSPA 48 INS 1768/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobkyně JUDr. Ilony Dorkové, tř. 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice, insolvenční správkyně dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano bytem 535 01 Stojice 52, zast. JUDr. Danuší Staňkovou, advokátkou se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, proti žalovanému MAXIM Invest s.r.o., Pardubice-Polabiny, Bělehradská 289, PSČ 530 09, IČ 274 89 159, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření pohledávky žalovaného ve výši 1.346.276,--Kč,

takto:

I. Žaloba se do částky 283.000,--Kč zamítá.

II. Popření pohledávky do výše 1.063.276,--Kč je po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se včas podanou žalobou domáhala určení, že popření pohledávky žalovaného přihlášené ve výši 1.346.276,--Kč je po právu. Žalobu odůvodnila tím, že při přezkumném jednání celou pohledávku přihlášenou jako vykonatelnou popřela. Žalobkyně má za to, že smluvní sankce uvedené ve smlouvě o úvěru, z níž žalovaný dovozuje svoji pohledávku, jsou sjednány tak, že způsobují značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran a pro případ nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty je takové ujednání neplatné ve smyslu § 39 občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy a totéž platí i pro nepřiměřeně vysoké úroky z prodlení. Žalovaný dlužnici (a spoludlužníkovi) poskytl 50.000,--Kč v hotovosti a ze zbývávající částky 160.000,--Kč uhradil 140.200,-Kč převodem na účet s tím, že zbývajících 19.800,--Kč činily náklady za poskytnutí úvěru. Z přihlášky a doplnění plyne, že spoludlužníci uhradili věřiteli na běžných splátkách 12.000,--Kč a dvě mimořádné splátky z prodeje nemovitostí 50.000,--Kč a 320.000,--Kč, celkem tedy uhradili 382.000,--Kč.

Žalobkyně při jednání dne 3.4.2012 dodatečně uznala přihlášku do výše 283.000,--Kč, která byla v přihlášce označena jako jistina a trvala na popření částky 1.063.276,--Kč (příslušenství a sankce) Právní zástupce žalobkyně s tímto návrhem souhlasil.

Soud konstatuje, že změnou rozvrhu práce Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. 17 účinnou od 1.11.2012, byly všechny neskončené věci soudkyně JUDr. Jaroslavy Zuskové v agendách INS, ICm, Nc, Cm, K a Kv v soudním oddělení 48 přiděleny k projednání a rozhodnutí soudci Mgr. Martinovi Schreierovi, neboť soudkyni JUDr. Jaroslavě Zuskové zanikla funkce soudce dne 31.10.2012. Z těchto důvodů je písemné vyhotovení rozsudku podepsáno Mgr. Martinem Schreierem.

Z insolvenčního spisu a z listinných důkazů přiložených k přihlášce a předložených stranami v rámci insolvenčního řízení soud dospěl k následujícímu skutkovému stavu. Usnesením insolvenčního soudu byl dne 27.4.2010 zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně. Žalovaný podanou přihláškou a jejím doplněním včas uplatnil pohledávku ve výši 1.346.276,--Kč sestávající z jistiny 283.000,--Kč, nákladů rozhodčího řízení 95.963,60 Kč a smluvních úroků z prodlení ve výši 967.312,30 Kč, přičemž smluvní úroky (označeno jako úrok z prodlení) ve výši 0,5 % denně z částky 324.000,--Kč od 22.4.2008 do 17.9.2008 a z částky 283.000,--Kč od 18.9.2008 do 12.2.2010. Žalovaný uvedl, že dlužnice částečně plnila a tyto částky byly započteny na existující dluh. Žalobkyně pohledávku přihlášenou jako vykonatelnou a nezajištěnou při zvláštním přezkumném jednání dne 30.6.2010 popřela v celé přihlášené výši. Ze smlouvy o úvěru uzavřené v režimu obchodního zákoníku mezi žalovaným jako věřitelem a dlužnicí jako dlužníkem a Vladislavem Dlaskem jako spoludlužníkem plyne, že žalovaný poskytl úvěr 210.000,--Kč a dlužnice se zavázala tuto částku vrátit spolu s úrokem 126.000,--Kč, tj. celkem 336.000,--Kč v pravidelných měsíčních splátkách. Dlužnice se dále zavázala hradit pro případ prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každé jedno prodlení s pravidelnou měsíční splátkou, dále smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné splátky a v případě prodlení s úhradou celé zbývávající části úvěru hradit smluvní pokutu 0,5 % denně, další smluvní pokutu ve výši 60 % z poskytnuté jistiny úvěru, minimálně 59.000,--Kč, byla dlužnice povinna uhradit v případě prodlení déle než 25 dní a pro případ prodlení delší než 85 dní, pak dalších 30 % z poskytnuté jistiny úvěru, nejméně opět 59.000,--Kč. Rozhodčím nálezem pak bylo dlužnici a spoludlužníkovi uloženo společně a nerozdílně zaplatit žalobci (v tomto řízení v procentním postavení žalovaného) částku 324.000,--Kč s úrokem prodlení ve výši 0,5 % denně z této částky od 22.4.2008 do zaplacení, dále na smluvních pokutách 329.000,--Kč a dále náklady rozhodčího řízení 95.963,60 Kč.

Po právní stránce soud posoudil věc následovně. Mezi žalovaným a dlužnicí (spolu se spoludlužníkem) byla uzavřena smlouva o úvěru dle § 497 a násl. obchodního zákoníku, a i bez výslovného ujednání stran proto podléhala režimu obchodního zákoníku. Žalovaný uzavřel smlouvu jako podnikatel (dodavatel) a dlužnice jako spotřebitel a smlouva tak vykazuje všechny znaky spotřebitelské smlouvy dle § 51a a násl. občanského zákoníku. Byť smlouva o úvěru spadá do režimu obchodního zákoníku (§ 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku) tak s odkazem na § 262 odst. 4 obchodního zákoníku se i na tento vztah použijí ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách. Soud dospěl k závěru, že

žalovaný má vůči dlužnici nárok pouze na uhrazení částky 283.000,--Kč, tj. nesplacená část jistiny, kterou žalobkyně dodatečně uznala a ohledně této částky tak nebyl mezi stranami spor. Ohledně zbývající částky soud žalobě vyhověl, neboť i zástupce žalovaného s tímto v podstatě souhlasil. Částka 967.312,30 Kč představuje smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,5 % denně a dle názoru soudu je ujednání o této výši smluvní pokuty v rozporu s dobrými mravy. Sjednaná smluvní pokuta přestavuje 183 % ročně a takto sjednaná výše při spotřebitelském úvěru je neplatná, a to i s ohledem na sjednanou kumulaci smluvních pokut dle úvěrové smlouvy. Takto sjednaná výše smluvní pokuty je nepřiměřená k poskytnuté částce a neplní tak již funkce smluvní pokuty-preventivní, uhrazovací a sankční (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Odo 1064/2006, ze dne 26.8.2008). Byť se jedná o právní vztah v režimu obchodního zákoníku, tak se současně jedná o spotřebitelskou smlouvu a v obchodních závazkových vztazích se ustanovení o smluvní pokutě upravená v § 300 až 302 od 1. 1. 2001 v důsledku novelizace ustanovení § 262 odst. 4 obch. zák. vztahují pouze na situace, kdy zavázaným je podnikatel, tedy profesionál, který si musí být vědom hospodářského rizika v případě sjednání smluvní pokuty (srov. rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2707/2007, ze dne 14. 10. 2009). Nárok 95.963,60 Kč představuje náklady rozhodčího řízení, které jednak byly již částečně uhrazeny (při porovnání poskytnuté částky a částky již zaplacené-viz shora), a jak plyne z jednání ze dne 3.4.2012, tak žalovaný již na nich netrval, když souhlasil s dodatečným uznáním pouze částky 283.000,--Kč. Soud proto žalobu zamítl pouze do částky 283.000,--Kč a ve zbývající části 1.063.276,--Kč žalobě vyhověl a rozhodl, že popřené bylo po právu.

O nákladech řízení soud rozhodl dle § 142 o.s.ř. a vzhledem k tomu, že se obě strany vzdaly práva na náhradu nákladů řízení, soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Protože se po vyhlášení rozsudku žalobkyně i žalovaný vzdali práva odvolání, obsahuje odůvodnění tohoto rozsudku pouze předmět řízení, závěr skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci (§ 157 odst. 4 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání podané ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného, a to ve třech vyhotoveních.

V Pardubicích dne 3. dubna 2012 Mgr. Martin Schreier, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kacetlová Judita