47 ICm 4284/2015
Jednací číslo: (71) 47 ICm 4284/2015-286 (KSBR 47 INS 16720/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ 272 42 617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, zast. Mgr. Robertem Němcem LL.M., advokátem se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1 proti žalovanému Mgr. Václav Rožec, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Nemocnicí 469/2, 625 00 Brno, zast. Mgr. Ondřejem Lakomým, advokátem se sídlem Lidická 26, 602 00 Brno, o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Pod Nemocnicí 469/2 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 16720/2015 pohledávku z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1074961631 uzavřené dne 12.6.2008 mezi GE Money Multiservis a.s. a Gulsinou anonymizovano , r.č. 586028/1977, posledně bytem Družstevní 423/3, Adamov ve výši 87.209,07 Kč, se zamítá.

II. Na náhradě nákladů řízení je žalobce povinen zaplatit žalovanému částku 12.342,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Ondřeje Lakomého, advokáta se sídlem Brno, Lidická 26.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 3.11.2015, doručenou soudu dne 9.11.2015, domáhal se žalobce určení, že má v insolvenčním řízení na majetek dlužnice označené ve výroku I. rozsudku (dále isir.justi ce.cz promlčený, neboť dne 16.12.2014 podala žalobkyně u Obvodního soudu pro Prahu 4 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým se domáhala zaplacení sporné částky. Uvedl dále, že pokud žalovaný popřel jeho pohledávku u přezkumného jednání co do pravosti jako promlčenou s odůvodněním, že splatnost nastala nejpozději 31.3.2010, kdy byla smlouva mezi původními účastníky ukončena, nemůže tento předpoklad obstát, neboť podle všeobecných obchodních podmínek nenastává splatnost pohledávky automaticky, ale až aktivním právním úkonem ze strany věřitele, k tomuto zesplatnění došlo až poté, kdy bylo ukončeno dědické řízení po původní dlužnici.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby s tím, že splatnost pohledávky nastala nejpozději 31.3.2010, kdy byla právním předchůdcem žalobce smlouva ukončena a pohledávka za zemřelou právní předchůdkyní dlužnice vyčíslena.

Účastníci učinili skutkově nesporným, že -do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 16720/2015 přihlásil žalobce přihláškou č. 12 spornou pohledávku a to z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 1074961631 uzavřené dne 12.6.2008, kterou uzavřel právní předchůdce žalobce s paní Gulsina anonymizovano , r. č. 586028/1977, -tato pohledávka byla přihlášena jako nevykonatelná, -tuto pohledávku u přezkumného jednání dne 27.10.2015 popřel žalovaný co do pravosti z důvodu promlčení, -vyrozumění o popření pohledávky ze dne 27.10.2015 bylo doručeno zástupci žalobce dne 29.10.2015.

Zde činí soud dílčí právní závěr, že žaloba podaná u soudu je včasná (§198 odst. 1 IZ).

Z přihlášky č. 12 v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 47 INS 16720/2015 vzal soud za prokázané, že přihláškou doručenou soudu dne 20.8.2015 přihlásil žalobce spornou pohledávku jako dílčí pohledávku č. 1 s tím, že se jedná o pohledávku ze smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1074961631 uzavřenou dne 12.6.2008 a to z titulu dědictví po Gulsině anonymizovano , zemřelé 30.11.2009. V doplnění přihlášky doručeném soudu dne 21.9.2015 pak předložil žalobce usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14.1.2015, ze kterého se podává, že žalobce se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu doručeným jmenovanému soudu dne 16.12.2014 domáhal vůči dlužnici zaplacení sporné pohledávky.

Ze Souboru obchodních podmínek GE Money Multiservis a.s. platných od 6/2008 (č.l. 338-247) článku 6 odst. 6.1. písm. e) a dále pak části B článek I. odst. 1.8. vzal soud za prokázané, že věřitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě úmrtí zákazníka a že v případě doručování se sdělení stane doručeným okamžikem, kdy toto sdělení klient obdrží, jinak pátým dnem po odeslání. K zesplatnění úvěru tak došlo dopisem ze dne 21.1.2011 ke dni 26.1.2012.

Z výpisu z účtu vedeného u GE Money Bank a.s. č. ze dne 31.3.2010 vedeného na jméno Gulsina anonymizovano , Družstevní 423/3, Adamov, vzal soud za prokázané, že k datu 31.3.2010 byla vyčíslena pohledávka z důvodu ukončení smlouvy ve výši 35.060,58 Kč a totéž rovněž vyplývá z přílohy ke smlouvě o postoupení pohledávek uzavřené 10.6.2013 mezi GE Money Bank a.s. a žalobcem.

Z výpisů z účtu vedeného u GE Money Bank a.s. č. ze dne 8.1.2010 a 8.2.2010 vedeného na jméno Gulsina anonymizovano , Družstevní 423/3, Adamov, vzal soud za prokázané, že za toto období narostla minimální splátka k úhradě o částku 2.147,50 Kč.

Z připojeného spisu Okresního soudu v Blansku sp. zn. 60 D 1595/2009 vzal soud za prokázané, že podáním ze dne 6.4.2010 se obchodní společnost Ge Money Multiservis a.s. připojila k pozůstalostnímu řízení po Gulsině anonymizovano , Družstevní 423/3, Adamov z titulu pohledávky za zemřelou z revolvingového úvěru č. 1074961631 ve výši 35.060,60 Kč a dále že tato pohledávka byla zahrnuta do pasiv dědictví po jmenované. Podle usnesení téhož soudu ze dne 17.12.2010 č.j. 60 D 1595/2009-51 se dědičkou stala dlužnice a toto usnesení nabylo právní moci dne 13.1.2011.

Z takto provedeného dokazování pak vzal soud za prokázané, že právní předchůdkyně dlužnice Gulsina anonymizovano uzavřela s právním předchůdcem žalobce smlouvu o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty č. 1074961631 ze dne 12.6.2008. Z titulu této smlouvy pak dlužila ke dni úmrtí právnímu předchůdci žalobce částku 35.060,60 Kč, právní předchůdce žalobce tuto pohledávku přihlásil do dědického řízení a tato pohledávka byla zahrnuta do pasiv dědictví a dědičkou se stala dlužnice. Dále pak soud vzal za prokázané, že žalobce svůj nárok vůči dlužnici uplatnil návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu u Obvodního soudu pro Prahu 4 doručeným jmenovanému soudu dne 16.12.2014. O těchto skutečnost mezi účastníky sporu nebylo.

Soud je názoru, že námitka promlčení vznesená žalovaným je důvodná. Z přihlášky právního předchůdce do dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Blansku je jednoznačně patrné, že již v době podání této přihlášky tedy k datu 6.4.2010 bylo právnímu předchůdci žalobce známo, že má za zemřelou matkou dlužnici pohledávku ve výši 35.060,60 Kč. Nic nebránilo právnímu předchůdci žalobce, aby tento nárok uplatnil u soudu vůči dědicům po zemřelé matce dlužnice. Soud je proto názoru, že promlčecí lhůta k uplatnění nároku v trvání 4 let (§ 397 Obch.z.) počala právnímu předchůdci žalobce běžet nejpozději 6.4.2010 (ne-li dříve a to splatností jednotlivých splátek /§ 392 odst. 2 Obch.z./) a pokud uplatnil svůj nárok vůči dlužnici až žalobou doručenou Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 16.12.2014, uplatnil nárok již promlčený a je tak promlčena i přihlášená pohledávka doručená soudu přihláškou dne 20.8.2015. Právní názor žalobce, že sporná pohledávka se stává splatnou až odstoupením od smlouvy ze strany věřitele nemůže v tomto světle obstát, když žalobcem popisovaný postup by mohl věst k nepřípustnému ničím neomezenému posouvání počátku běhu promlčecí lhůty. Z uvedených důvodů soud žalobu v celém rozsahu zamítl. žalovaný měl ve věci plný úspěch. Soud přiznal žalovanému náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby po 3.100,-Kč (§ 11 ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm c)), 3 paušálních náhrad hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3),to vše navýšeno o DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. ledna 2018

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová