47 ICm 3253/2013
Jednací číslo: 47 ICm 3253/2013-97 KSBR 47 INS 23395/2012-C7-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl JUDr. Drahomírou Lukešovou jako soudcem, v právní věci žalobce Radoslava Doška, IČO 436 78 718, zastoupeném Mgr. Ing. Martinem Černým, advokátem, se sídlem Praha 2, Chodská 1281/30, PSČ 120 00, proti žalovanému Mgr. Michaele Rotterové, se sídlem Údolní 65, Brno, insolvenční správkyni dlužníka OSDM development CZ, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Šlapanice, Jiříkovská 1660, PSČ 664 51, IČO 277 06 869, o žalobě na určení pravosti a výše pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Řízení o určení pravosti pohledávky žalobce za dlužníkem přihlášené do ins. řízení, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 23395/2012 se co do části uplatněné pohledávky ve výši 196.435,62 Kč z a s t a v u j e.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem, tak jak byla přihlášena do ins. řízení, vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 23395/2012 jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná, je co do výše 627.898,76 Kč po právu.

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení (§ 202 IZ). KSBR 47 INS 23395/2012-C7-16

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 30. 9. 2013 se žalobce domáhal vydání rozsudku, jímž by bylo určeno, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení č. j. KSBR 47 INS 23395/2012 v celkové výši 824.334.546,38 Kč je po právu.

Soudu je z úřední činnosti známo, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu navrhovatele a) dne 24. 9. 2012. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 24. 9. 2012 v 9 hodin 27 minut. Dne 3. 10. 2012 přistoupil k insolvenčnímu řízení navrhovatel b). Dne 25. 2. 2013 přistoupil k insolvenčnímu řízení dlužník. Usnesením ze dne 27. února 2013 č. j. KSBR 47 INS 23395/2012-A-22 byl osvědčen úpadek dlužníka a prohlášen konkurz na jeho majetek, insolvenčním správcem byla ustanovena opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2013 Mgr. Michaela Rotterová, s místem výkonu v Brně. Na zvláštním přezkumném jednání, které se uskutečnilo 22. 8. 2013 insolvenční správce popřel nevykonatelnou pohledávku č. 80 věřitele č. 78-Radoslava Doška, Záhorská 142,900 55 Lozorno co do pravosti a výše 824.334,38 Kč.

Insolvenční soud nařídil ve věci žaloby jednání, které se konalo dne 23. 7. 2015 a 26. 11. 2015.

Na jednání konaném dne 26. 11. 2015 vzal žalobce žalobu zpět co do částky 196.435,62 Kč a žalovaný uznal přihlášenou pohledávku žalobce co do částky 627.898,76 Kč.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen "IZ" nebo "insolvenční zákon") se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ustanovení § 96 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen ,,o.s.ř. ) žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. Ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání. Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co rozhodnutí o věci již nabylo právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. KSBR 47 INS 23395/2012-C7-16

Na základě zpětvzetí žaloby žalobcem co do částky 196.435,62 Kč na jednání konaném dne 26. 11. 2015, se kterým žalovaná strana vyslovila souhlas, insolvenční soud v dotčené části řízení zastavil.

Dále soud rozhodoval o částce 627.898,76 Kč, která zůstala předmětem žaloby.

Podle ustanovení § 153a odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen ,,o.s.ř. ) uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Podle ustanovení § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).

Podle ustanovení § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci, kdy řízení bylo zahájeno na základě včas podané žaloby, bylo předmětem řízení určení, že přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení, která byla popřena žalovaným na přezkumném jednání je po právu a žalovaná na jednání konaném dne 26. 11. 2015 pohledávku přihlášenou žalobcem co do částky 627.898,76 Kč uznala, a protože se nejedná o věc, v níž by nebylo možné uzavřít a schválit smír, soud rozhodl podle výše citovaného § 153a o.s.ř. a žalobě rozsudkem pro uznání v uvedeném rozsahu vyhověl.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle ustanovení 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. KSBR 47 INS 23395/2012-C7-16

Proti výroku II. tohoto rozsudku však lze podat odvolání jen z důvodů, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí vydal vyloučený soudce nebo soud byl nesprávně obsazen. Odvolacím důvodem jsou dále skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (§ 153a) o.s.ř..

Krajský soud v Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Drahomíra Lukešová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková