47 ICm 1852/2015
(70) 47 ICm 1852/2015-37 (KSBR 47 INS 20828/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce EKORENT, spol. s r.o., se sídlem Ke Stírce 14, Praha 8, IČ: 45278288, právně zastoupeného JUDr. Evou Ptáčkovou, advokátkou, Trojická 20, 128 00 Praha 2 proti žalované Mgr. Iloně Chládkové, Bráfova 531/37, 674 01 Třebíč, insolvenční správkyni úpadce BODYSUN s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČ: 25326716, o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka BODYSUN s.r.o., Brno, IČ: 25326716, movitých věcí: -přístroj na lymfodrenáž SADA Ballancer 404, výrobní číslo S 540, K 41625 -přístroj na lymfodrenáž SADA Ballancer 404, výrobní číslo S 541, K 41803 -přístroj na lymfodrenáž SADA Ballancer 404, výrobní číslo S 542, K 41805, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 11.5.2015 domáhal vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka BODYSUN s.r.o., Brno movitých věcí tří přístrojů na lymfodrenáž SADA Ballancer 404 a nákladů řízení. Žalobce v žalobě uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8.12.2014, č.j. KSBR 47 INS 20828/2014-A-22 byl zjištěn úpadek dlužníka BODYSUN s.r.o., Brno. Správce zahrnul movité věci označené ve výroku isir.justi ce.cz rozsudku do soupisu majetkové podstaty dlužníka a tuto skutečnost žalobci sdělil dne 15.4.2015. Žalobci byla k podání vylučovací žaloby stanovena 30-ti denní lhůta od doručení oznámení. Podle žalobce neměly být movité věci do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnuty, neboť jsou výhradním vlastnictvím žalobce. Žalobce se stal vlastníkem věcí na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a výpůjčce č. 311170 ze dne 11.5.2011 ve znění dodatku č. 1 sepsaného dne 1.7.2011, která byla uzavřena v souvislosti se smlouvou o poskytnutí úvěru č. 311170 ze dne 11.5.2011 ve znění dodatku ze dne 1.7.2011. Smlouvou o poskytnutí úvěru č. 311170 ze dne 11.5.2011 poskytl žalobce společnosti BODYSUN s.r.o. úvěr ve výši 189.216,-Kč na pořízení 3 přístrojů na lymfodrenáž, a to sady Ballancer 404. Původní splátkový kalendář byl k žádosti žalobce změněný dodatkem č. 1 ke smlouvě dne 1.7.2011. Závazky z úvěru byly v souladu s článkem VI. Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 311170 zajištěny Smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva a výpůjčce ze dne 11.5.2011 ve znění dodatku ze dne 17.2011. Úvěr byl čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí úvěru dnem, kdy částka 189.216,-Kč došla na účet dodavatele. Dodavatelem přístrojů byl Beauty Systéme s.r.o., Plzeň, IČ: 29098947. K dodání zboží došlo dne 2.6.2011. K poskytnutí úvěru došlo dne 6.6.2011, a to zaplacením faktury dodavatele č. 1842011 na částku 189.216,-Kč. BODYSUN s.r.o. měl povinnost dle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 311170 zaplatit žalobci dluh podle sjednaného splátkového kalendáře. Celkem bylo sjednáno 36 splátek. BODYSUN s.r.o. plnil své závazky tak, že zaplatil splátky dne 4.7.2011, 19.8.2011, 30.9.2011, 2.11.2011, 2.12.2011, 18.1.2012, 17.2.2012, 24.5.2012 a 29.5.2012. Neplatil však v termínech splátkového kalendáře a počínaje splatností 10. splátky přestal splátky platit. Tím mu vznikl dluh, který se následně stal předmětem žaloby o zaplacení 172.549,-Kč s příslušenstvím. Zajištěný závazek BODYSUN s.r.o. vůči žalobci stále trvá a nebyl ke dni podání této žaloby zaplacený. O povinnosti dlužníka zaplatit žalobci částku 172.549,-Kč bylo rozhodnuto i Krajským soudem v Brně rozhodnutím č.j. 42 Cm 342/2013 ze dne 10.6.2014, které však dosud není pravomocné.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 14.6.2017 a navrhl zamítnutí žaloby. Potvrdil údaje žalobce uváděné ohledně insolvenčního řízení i skutečnost, že žalovaný je ve sporu pasivně legitimovaným subjektem. Poukázal na ust. § 166 věta první zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ), podle něhož zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují a připojit listiny, které se toho dotýkají. Žalovaný namítal, že žalobce svoji pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil, proto nemůže být v rámci insolvenčního řízení uspokojen. Své vlastnické právo žalobce dovozuje ze smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a výpůjčce č. 311170, z čehož plyne, že vlastnické právo bylo převedeno pouze za účelem zajištění pohledávky žalobce.

Účastníci řízení na svých stanoviscích setrvali i u soudního jednání konaného dne 16.1.2018, u tohoto jednání potvrdili, že po skutkové stránce je věc mezi nimi zcela nesporná, sporné tedy zůstává pouze právní hodnocení věci, tedy zda jsou předmětné movité věci oprávněně pojaty do soupisu majetku dlužníka BODYSUN s.r.o., Brno.

Vzhledem k nesporným skutkovým tvrzením účastníků řízení soud provedl důkaz toliko Smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva a výpůjčce č. 311170, která byla smluvními stranami-EKORENT spol. s r.o., Praha (jako věřitelem) a BODYSUN s.r.o., Brno (jako dlužníkem) podepsána dne 11.5.2011. Z této smlouvy soud zjistil, že společnost EKORENT spol. s r.o. dne 11.5.2011 na základě smlouvy o poskytnutí úvěru č. 311170 poskytla společnosti BODYSUN s.r.o. účelově určený úvěr na zaplacení kupní ceny předmětu financování ve výši 189.216,-Kč, a to na nákup tří přístrojů na lymfodrenáž-sada Ballancer 404. Společnost BODYSUN s.r.o. uznala existenci svého závazku ze smlouvy o úvěru ve výši 230.688,-Kč a k zajištění a na úhradu svého závazku převedla na společnost EKORENT s.r.o. vlastnické právo k předmětu financování, tedy třem přístrojům na lymfodrenáž-sada Ballancer 404. Bylo dohodnuto, že vlastnické právo předmětu financování přechází na žalobce dnem, kdy nastanou účinky této smlouvy, což je dnem, kdy se dlužník stane vlastníkem předmětu financování. Výlučným vlastníkem předmětu financování se měl dlužník stát v okamžiku, kdy uhradí celou kupní cenu předmětu financování. Převod vlastnického práva byl dohodnut s rozvazovací podmínkou spočívající ve splnění zajištěného závazku. Okamžikem, kdy dlužník zaplatí veškeré své závazky, vzniklé na základě smlouvy o úvěru, se smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva ruší. V článku III. smlouvy bylo dohodnuto, že v případě, že dlužník bude v prodlení s úhradou zajištěné pohledávky, je žalobce oprávněn předmět financování prodat a z výtěžku prodeje uspokojit zajištěnou pohledávku a případný přebytek je povinen vrátit dlužníkovi. Z nesporných tvrzení účastníků řízení a provedeného důkazu soud zjistil, že dne 8.12.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka BODYSUN s.r.o., Brno. Insolvenční správce-žalovaný sepsal do majetkové podstaty dlužníka movité věci označené ve výroku I. tohoto rozsudku a vyzval žalobce v oznámení ze dne 15.4.2015, aby do 30-ti dnů od doručení, pokud se soupisem věcí nesouhlasí, podal vylučovací žalobu. Z podané vylučovací žaloby potom vyplývá, že tato byla u soudu podána dne 11.5.2015, tedy ve stanovené 30-ti denní lhůtě. Žalobce se domáhal vyloučení předmětných movitých věcí s odůvodněním, že jsou jeho výhradním vlastnictvím. Vlastnické právo k věcem nabyl na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a výpůjčce č. 311170 ze dne 11.5.2011. Uvedená smlouva tvrzenou skutečnost prokazuje. Dlužník převedl na žalobce k zajištění svého závazku z úvěrové smlouvy č. 311170 ze dne 11.5.2011, na základě které byl žalobcem poskytnut dlužníkovi úvěr ve výši 189.216,-Kč, vlastnické právo ke třem přístrojům na lymfodrenáž-sada Ballancer 404. Jak vyplývá z nesporných žalobních tvrzení úvěr byl skutečně poskytnut, a to dohodnutým způsobem tak, že žalobce dne 6.6.2011 zaplatil dodavateli přístrojů Ballancer 404 fakturu č. 1842011 znějící na částku 189.216,-Kč, která představovala kupní cenu těchto přístrojů. Žalobce se tak ke dni 6.6.2011 stal vlastníkem těchto přístrojů s tím, že se jednalo o zajišťovací převod vlastnického práva a po splnění zajištěného závazku dlužníkem podle ujednání Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a výpůjčce č. 311170, by vlastnické právo k předmětu zajištění, tedy přístrojům na lymfodrenáž-sada Ballancer 404, přešlo na dlužníka, neboť okamžikem, kdy dlužník veškeré své závazky vzniklé na základě smlouvy o úvěru zaplatil, se ruší smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva. V řízení bylo mezi účastníky řízení nesporné, že dluh dlužníka BODYSUN s.r.o., Brno vůči žalobci trvá. Tento závazek je zajištěn zajišťovacím převodem práva k movitých věcem označeným ve výroku I. rozsudku. Podle § 166 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého zajištění. § 167 IZ potom upravuje, jakým způsobem jsou uspokojovány pohledávky zajištěného věřitele. Mezi účastníky řízení nebylo sporu o tom, že pohledávka žalobce ve výši 172.549,-Kč ze Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 311170 za dlužníkem, nebyla do insolvenčního řízení žalobcem přihlášena. Danou problematikou se zabýval i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí R 45/2009, kde popsal mechanismus uplatnění nároku ze zajištění zřízeného prostřednictvím zajišťovacího převodu vlastnického práva v úpadkovém řízení pro poměry zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Danou problematikou se Nejvyšší soud ČR zabýval i v rozhodnutí sp.zn. 29 NSČR 23/2012 ze dne 18.7.2013, ve kterém uvedl, že závěry zformulované v R 45/2009 se bezezbytku uplatní též pro insolvenční řízení vedené podle insolvenčního zákona. Nejvyšší soud ČR uvedl, že i v insolvenčním řízení platí, že dokonce i tehdy, stala-li se pohledávka zajištěná zajišťovacím převodem vlastnického práva splatnou před rozhodnutím o úpadku, ale zajištění stále trvá (nebylo vypořádáno způsobem předvídaným ve smlouvě), sepíše insolvenční správce předmět zajištění do majetkové podstaty jako vlastnictví dlužníka. Zajištěný věřitel má pouze právo přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka jako zajištěnou (s právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení zajištění); vyloučení zajištění ze soupisu majetkové podstaty dlužníka se z titulu takového vlastnictví úspěšně domoci nemůže. Přihlášení takové pohledávky zajištěným věřitelem pohledávky není podmíněno tím, zda a kdy insolvenční správce sepíše majetek sloužící k zajištění do majetkové podstaty dlužníka. S uvedenými závěry Nejvyššího soudu ČR se soud ztotožňuje, proto za situace, kdy žalobce svoji pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení, musí konstatovat, že tuto pohledávku není žádným způsobem možné uspokojit. Smlouva o zajišťovacím převodu práva ze dne 11.5.2011 je zajišťovacím institutem ve vztahu k závazkům dlužníka ze smlouvy úvěrové z téhož data. Insolvenční správce postupoval správně, když předmět zajištění sepsal do majetkové podstaty jako vlastnictví dlužníka, když zajištěný věřitel by měl pouze právo přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka jako zajištěnou a domoci se v rámci insolvenčního řízení uspokojení z výtěžku zpeněžení zajištění. Soud tedy žalobu jako nedůvodnou zamítnul.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný, měl by právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný se tohoto práva výslovně vzdal, soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 16.1.2018 JUDr. Radka Semelová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jaroslava Bártová