47 ICm 1715/2015
47 ICm 1715/2015-110 (KSBR 47 INS 19466/2014-C1-10)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Drahomírou anonymizovano v právní věci žalobce Jakuba Háje a spol., IČO 025 63 657, se sídlem Vizovice, Palackého náměstí 354, PSČ 763 12, jako insolvenčního správce dlužníka Hany anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Míškovice 93, PSČ 768 52, proti žalované Ing. Editě anonymizovano , nar. 8. 2. 1989, trvale bytem Mysločovice 104, PSČ 763 01, správkyni pozůstalosti po Ivo anonymizovano , naroze anonymizovano , posledně trvale bytem Míškovice 93, PSČ 768 52

o žalobě na vypořádání společného jmění manželů,

t a k t o:

I. Z věcí, jež měli manželé Hana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Míškovice 93, PSČ 768 52, a Ivo anonymizovano , anonymizovano , zemřelém dne 18. 6. 2016, posledně trvale bytem Míškovice 93, PSČ 768 52, ve společném jmění manželů, připadá: a) do vlastnictví Hany anonymizovano : isir.justi ce.cz (KSBR 47 INS 19466/2014-C1-10

pozemek parc. č. st. 142, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba-rodinný dům čp. 93, pozemek parc. č. 187, druh pozemku zahrada, oba zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov, na LV č. 119, pro obec a katastrální území Míškovice. b) do pozůstalosti po Ivo anonymizovano : vypořádací podíl ve výši 1/2 z obvyklé ceny nemovitých věcí uvedených pod písmenem a) stanovené ve znaleckém posudku č. 2001/13/2017, který zpracoval Ing. Josef Zelík dne 18. 9. 2017, tj. částka 275 000 Kč. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením z 5. 9. 2014, čj. 47 INS 19466/2014-A-9, byl zjištěn úpadek dlužnice Hany anonymizovano a povoleno její oddlužení. Zároveň soud ustanovil insolvenčním správcem Jakuba Háje a spol., IČ 025 63 657.

Usnesením z 11. 12. 2014, čj. 47 INS 19466/2014-B-7, soud schválil oddlužení dlužnice Hany anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 12. 12. 2014.

Žalobou doručenou soudu 29. 4. 2015 se insolvenční správce domáhal vypořádání společného jmění manželů, tj. dlužnice a Ivo anonymizovano . Uvedl, že dlužnice uzavřela manželství dne 20. 8. 1988, které bylo rozsudkem Okresního soudu v Kroměříže z 5. 11. 2014, čj. 16 C 156/2014-15, rozvedeno (právní moci rozsudek nabyl 31. 12. 2014). Společné jmění manželů zaniklo dle tvrzení insolvenčního správce již dne 12. 12. 2014, kdy nastaly účinky schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dle § 408 odst. 1 ve spojení s § 268 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ ). Insolvenční správce proto navrhl v souladu s § 159 odst. 1 písm. c) IZ vypořádání SJM manželů, a to tak, aby soud přikázal nemovitosti označené ve výroku tohoto rozsudku pod písmenem a) (dále jen nemovitosti ) do vlastnictví dlužnice a zároveň zavázal dlužnici vyplatit žalovanému Ivo anonymizovano vypořádací podíl ve výši 1/2 obvyklé ceny určené dle znaleckého posudku.

Podáním z 6. 1. 2016 doručil žalobce soudu znalecký posudek č. 5482-190/2015, zpracovaný Ing. Jaroslavem Fajtů dne 18. 12. 2015, v němž znalec stanovil obvyklou cenu nemovitostí ve výši 1 300 000 Kč. (KSBR 47 INS 19466/2014-C1-10

Žalovaný Ivo anonymizovano zemřel dne 18. 6. 2016 a do současné doby je vedeno dědické řízení; Okresní soud v Kroměříži pověřil soudním komisařem JUDr. Petra Skopala, notáře v Holešově.

Soudní komisař usnesením z 27. 6. 2017, čj. 27 D 731/2016-58, Nd 173/2016, jmenoval správcem celé pozůstalosti po Ivo anonymizovano pozůstalou dceru Ing. Editu anonymizovano . Usnesením z 9. 10. 2017, čj.-58, rozhodl insolvenční soud o tom, že v řízení bude s ohledem na úmrtí žalovaného Ivo anonymizovano pokračováno v řízení se správkyní pozůstalosti Ing. Editou anonymizovano .

Usneseními z 22. 11. 2017 založenými na listech č. 63 a 68 vyzval soud žalobce i žalovanou, aby se vyjádřili k petitu žaloby, případně jej doplnili, navrhli eventuálně také doplnění důkazů a dále aby sdělili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

Podáním z 12. 12. 2017 žalobce sdělil, že setrvává na žalobním petitu, nové důkazy nenavrhuje, ale souhlasí s odlišným oceněním nemovitostí podle posudku vypracovaného Ing. Josefem Zelíkem dne 18. 9. 2017, s nímž byl seznámen žalovanou a který stanoví hodnotu nemovitostí na 550 000 Kč; vypořádací podíl by tak měl nově činit částku 275 000 Kč. S rozhodnutí věci bez nařízení jednání souhlasí.

Žalovaná v písemném vyjádření z 11. 12. 2017 soudu sdělila, že souhlasí s tím, aby nemovitosti připadly Haně anonymizovano , resp. do majetkové podstaty úpadkyně, a navrhla, aby hodnota vypořádacího podílu byla stanovena na 275 000 Kč v souladu se znaleckým posudkem č. 2001/13/2017 vypracovaným Ing. Josefem Zelíkem dne 18. 9. 2017, jehož úřední opis připojila. Dále žalovaná vyjádřila souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

Soudu je z jeho úřední činnosti známo, že usnesením z 11. 12. 2014, čj. 47 INS 19466/2014-B-7, soud schválil oddlužení dlužnice Hany anonymizovano zpeněžením majetkové podstaty.

Dne 6. 11. 2014 insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty nemovitosti jako součást SJM úpadkyně a jejího manžela Ivo anonymizovano . O sepsání nemovitostí do majetkové podstaty insolvenční správce vyrozuměl Ivo anonymizovano písemně dne 8. 1. 2015 a poučil jej o jeho právech dle § 225 IZ.

Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, LV č. 119, soud zjistil, že ve výroku uvedené nemovitosti jsou součástí společného jmění manželů Hany a Ivo anonymizovano , tedy úpadkyně a jejího manžela.

Ze sdělení soudního komisaře JUDr. Petra Skopala z 8. 11. 2016 (založeno na čl. 50) vyplynulo, že Ivo anonymizovano zemřel dne 18. 6. 2016. (KSBR 47 INS 19466/2014-C1-10

Z usnesení Okresního soudu v Kroměříži z 27. 6. 2017, čj. 27 d 731/2016-58, Nd 173/2016, soud zjistil, že správcem celé pozůstalosti po Ivo anonymizovano byla jmenována Ing. Edita anonymizovano . Ze znaleckého posudku předloženého žalovanou, s jehož obsahem rovněž vyjádřil souhlas žalobce, č. 2001/13/2017 vypracovaného Ing. Josefem Zelíkem dne 18. 9. 2017, soud zjistil, že aktuální tržní hodnota nemovitostí je 550 000 Kč. Soud při svém rozhodování vycházel z následující právní úpravy. Podle § 408 odst. 1 IZ platí o účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty ohledně majetku náležícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení obdobně ustanovení insolvenčního zákona o účincích prohlášení konkursu, vč. zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela. Podle § 268 odst. 1 IZ prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela. Vypořádání zaniklého SJM provede insolvenční soud (odst. 2). Prohlášením konkursu (resp. schválením oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) přechází na insolvenčního správce oprávnění navrhnout jeho vypořádání u soudu (§ 270 odst. 1 IZ). Pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění manželů se považuje za přihlášenou pohledávku a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky (§ 275 IZ). Ustanovení § 159 odst. 1 písm. c) IZ řadí spory o vypořádání SJM dlužníka a jeho manžela mezi incidenční spory, tj. spory projednávané v rámci insolvenčního řízení [§ 2 písm. c)] IZ, o kterých rozhodují v prvním stupni krajské soudy [§ 7a písm. b)]. Podle § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014, se tímto zákonem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Podle odstavce 2 není-li stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Nabytí věcí do společného jmění účastníků v době do 31. 12. 2013 je tedy třeba posuzovat podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, tj. dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Podle § 143 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen ( o. z. ) patří do společného jmění manželů tvoří majetek, který byl nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. (KSBR 47 INS 19466/2014-C1-10

Vzhledem k citovanému ustanovení je nutno z provedených skutkových zjištění dovodit, že do SJM dlužnice a jejího manžela patřily všechny nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozsudku. Samotné vypořádání SJM se provede podle právní úpravy ke dni zániku společného jmění manželů, tj. podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 (dále jen NOZ ). Podle § 740 NOZ rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Nedohodnou-li se manželé jinak, použijí se pro vypořádání pravidla stanovená v § 742 odst. 1 písm. NOZ; podle písm. a) jsou podíly obou manželů na vypořádávaném jmění stejné. Soud vyhověl návrhu žalobce, aby nemovitosti připadly do vlastnictví Hany anonymizovano , resp. do majetkové podstaty v insolvenčním řízení, neboť neshledal důvody k opačnému výsledku, a také s přihlédnutím k tomu, že žalovaná s tímto řešením vyjádřila bezpodmínečný souhlas. Soud při stanovení hodnoty vypořádacího podílu vyšel ze znaleckého posudku zpracovaného 18. 9. 2017, neboť zohledňuje aktualizovanou tržní cenu nemovitostí a jeho závěry žalovaná ani žalobce nezpochybňují; žalobce se naopak připojil k návrhu provést tento důkaz, s nímž byl předem seznámen. Soud tedy vzal za zjištěnou tržní cenu nemovitostí ve výši 550 000 Kč. V projednávané věci nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by opodstatňovaly, aby se soud při vypořádání odchýlil od pravidla rovnosti podílů manželů na společném majetku, což ostatně netvrdil ani žádný z účastníků. Soud proto stanovil polovinu hodnoty vypořádávaného majetku, tj. nemovitostí (tedy částku odpovídající podílu připadajícímu při vypořádání SJM druhému z manželů) na 275 000 Kč. Podle § 115a o. s. ř. soud rozhodl bez nařízení jednání, neboť rozhodoval jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a oba účastníci s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasili. O náhradě nákladů soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každému z účastníků se dostalo poloviny společného majetku, žádný z nich tedy neměl převážný úspěch ve věci ve smyslu § 142 o. s. ř. Žádný z účastníků ostatně náhradu nákladů nepožadoval.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Krajský soud v Brně dne 29. prosince 2017

JUDr. Drahomíra anonymizovano v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mgr. Lea Káňová