47 ICm 1350/2015
č.j. 47 ICm 1350/2015-277 (KSBR 47 INS 7419/2014-C1-28)

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Klárou Belkovovou v insolvenční věci

žalobce: Mgr. David Švrček, insolvenční správce dlužníka-manželů: Pavel anonymizovano , anonymizovano , a Věra anonymizovano , narozená 18. 4. 1945, oba bytem Revoluční 1871/30, 591 01 Žďár nad Sázavou sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 024 09 500 zastoupený advokátem Mgr. Ivo Muškou sídlem Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové

proti

žalovanému: STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 290 17 688 sídlem 1. máje 540, Staré Město, 739 61 Třinec zastoupený advokátem Mgr. Michalem Novákem sídlem Fibichova 1141/2, 779 00 Olomouc

o odvolání žalobce do usnesení o uložení povinnosti zaplatit soudní poplatek

takto: Usnesení ze dne 6. 2. 2018, č. j.-244 (KSBR 47 INS 7419/2014-C1-27), se zrušuje.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 6. 2. 2018, č. j.-244 (KSBR 47 INS 7419/2014-C1-27) soud uložil žalobci, aby do deseti dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za odvolání proti rozsudku ze dne 12. 12. 2017,-26, který činí 2 000 Kč, a to na účet soudu nebo v kolcích. Usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 7. února 2018.

Dne 12. 2. 2018 bylo soudu doručeno včasné odvolání žalobce do výše citovaného usnesení, v němž uvedl, že je od placení soudního poplatku osvobozen, a to vzhledem k ust. § 11 odst. 2 písm. n) a písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., zákon o soudních poplatcích ( ZOSP ).

Podle § 12 odst. 1 ZOSP, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

Podle § 12 odst. 2 ZOSP změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek. isir.justi ce.cz (KSBR 47 INS 7419/2014-C1-28)

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné a napadené usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci a se však doručuje i zvlášť.

Brno 11. května 2018

Mgr. Klára Belkovová v.r. asistentka soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Lea Káňová.