46 INS 5841/2010-B-27
Jednací číslo: KSBR 31 (46) INS 5841/2010-B-27

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Pavlou Baťkovou v právní věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , 798 55 Milkov 13, Ludmírov, Hvozd u Prostějova

o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

Insolvenční soud povoluje Věře anonymizovano , nar. 17.1.1956, 798 55 Milkov 13, Ludmírov, Hvozd u Prostějova, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Josef anonymizovano , anonymizovano , 798 55 Milkov 13, Ludmírov, Hvozd u Prostějova, ohledně nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 15.7.2011, pod položkami č. 1., 2. a 3., jedná se o nemovitosti zapsané na LV č. 14, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, nacházející se v katastrálním území Milkov na Moravě, obec Ludmírov, okres Prostějov (č.l. B-3 insolvenčního spisu).

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 25.10.2011, doručeným soudu dne 6.4.2012, domáhal se navrhovatel Věra anonymizovano , nar. 17.1.1956, 798 55 Milkov 13, Ludmírov, Hvozd u Prostějova, osoba blízká dlužníkovi, udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 15.7.2011, pod položkami č. 1., 2. a 3., jedná se o nemovitosti zapsané na LV č. 14, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, nacházející se v katastrálním území Milkov na Moravě, obec Ludmírov, okres Prostějov.

Navrhovatel uvedl, že nemovitosti chce nabýt do svého vlastnictví pro zajištění svých bytových potřeb, neboť má v rodinném domě č.p. 13 trvalé bydliště, žije v něm podstatnou část života a má k němu citový vztah.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Zástupce věřitelů podáním ze dne 22.11.2011 vyslovil souhlas s návrhem na povolení výjimky osobě blízké dlužníkovi, paní Věře anonymizovano , nar. 17.1.1956, 798 55 Milkov 13, Ludmírov, Hvozd u Prostějova.

Soud zjistil, že předmětné nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 15.7.2011, pod položkami č. 1., 2. a 3 (č.l. B-3 insolvenčního spisu).

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, a po souhlasném vyjádření zástupce věřitelů, rozhodl tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud v Brně dne 6.4.2012 Mgr. Pavla Baťková, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Daniela Michnová