46 ICm 435/2011
Č.j. 46 ICm 435/2011-55

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v právní věci žalobce: Patrick Linek, Chudenická 1060/28, 102 00 Praha 15-Hostivař, zast. JUDr. Lucií Kýčkovou, advokátkou, Masarykova 537/7, 415 00 Teplice, zast proti žalovanému IREKON v.o.s., IČ 287 81 309, Palackého 211, 511 01 Turnov, pob. Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina, insolvenční správce úpadce CYANUS spol. s r.o., IČ 613 25 511, o vyloučení nemovitosti ze soupisu majetkové pédstaty

t a k t o:

1/ Žaloba o vyloučení pozemkové parcely p.č. 156-zast. plocha a nádvoří, nacházející se v obci a k.ú. Duchcov zaps. U Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice na LV č. 3493 s e z a m í t á.

2/ Nikdo z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce Patrick Línek se žalobou ze dne 23.02.2011 domáhal vyloučení pozemkové parcely p.č. 156-zast. plocha a nádvoří, nacházející se v obci a k.ú. Duchcov. V žalobě uvedl, že na dlužníka spol. CYANUS spol. s.r.o., IČ 613 25 511 bylo usnesením ze dne 16.04.2010 pod sp.zn. KSUL 46 INS 3997/2010 zahájeno insolvenční řízení. Insolv. správcem byl ustanovena spol. IREKON v.o.s.-žalovaný. Dne 24.06.2010 byl zjištěn úpadek. dlužníka KSUL 46 INS 3997/2010-28. Žalobce byl dne 01.02.2001 (pravděpodobně jde o překlep a mělo být 2011) vyrozuměn, že správce zapsal do maj. podstaty nemovitosti, které jsou na přísl. LV zapsány jako vlastnictví žalobce. 2

Žalobce uvedl, že výlučným vlastníkem nemovitosti se stal na základě kupní smlouvy ze dne 23.08.2010 od prodávajícího spol. Trabit Company s.r.o.. tato spol. se stala vlastníkem nemovitosti na zákl. kupní smlouvy z 06.04.2010. Na základě usnesení policejního orgánu došlo dle ust.§ 79d odst. 1) tr. Řádu k zajištění nem. K zajištění nem. Došlo s prodlením, přesto, že oznámení o spáchání trestné činnosti došlo již 30.04.2010 v době, kdy vlastníkem byla spol. Trabit Company s.r.o. Žalobce má za to, že jednal v dobré víře, neboť k zajištění nem. Došlo 4 měsíce poté co byl trestný čin oznámen. Žalobce dále uvedl, že mezi ním a spol. úpadce nebyl nikdy jakýkoliv právní vztah. K žalobě předložil žalobce Usnesení o zajištění nemovitosti ze dne 22.11.2010, notářský zápis z 25.08.2010 o prodeji a koupi nemovitosti mezi prodávajícím spol. Trabit Company a kupujícím p. Patrickem Linkem, výpis z KN pro katasrální úřad v Ústí n.L. pracoviště teplice LV č. 3493. Usnesení ze dne 21.02.2011 č.j. ZN 3757/2010-48, kterým bylo zajištění zrušeno. K věci se vyjádřila žalovaná, s tím, že s žalobou nesouhlasí. Uvedla, že je pravdou, že byla mezi žalobcem a spol. Trabit Company s.r.o. uzavřena kupní smlouva, na základě které byl jako vlastník nem. zapsán dne 30.08.2010 jako vlastník žalobce. Není však pravdou, že kupní smlouva s právním předchůdcem žalobce spol. Trabit Company s.r.o. jako kupujícího byla uzavřena 6.04.2010 s právními účinky rovněž 06.04.2010. Kupní smlouva byla uzavřena až 19.04.2010 mezi prodávajícím CYANUS spol. s r.o. a spol. Trabit Company s.r.o.-kupující byla uzavřena a účinky zápisu do KN nastaly až 19.04.2010. Účinky zahájení insolv. řízení nastaly 16.04.2010. Jednalo se o úkon úpadce v rozporu s ust.§ 111 odst.1 IZ a tudíž jde o úkon neúčinný. Z těchto důvodů správce zapsal nemovitost do soupisu maj. podstaty. K vyjádření nic žalovaná nepředložila. Soud nařídil soudní jednání na den 02.10.2012. K jednání se dostavil pr. Zást. Žalobce Mgr. Kýčková a žalovaná. Po seznámení s dosavadním zjištěním soudu a nedostatečných důkazech, se strany dohodly, že se pokusí o uzavření smíru. Ke smíru je vedla skutečnost, že se jedná o pozemek, který je pod budovou, která je též předmětem sporu. Zároveň byli vyzváni, aby předložili kupní smlouvy, znal. posudek a další listiny, které by měly jejich vzájemná tvrzení prokázat a vyloučit již zjištěné rozpory. Žlobce žádné listiny nedoložil, pouze na výzvu soudu sdělil, že ke smíru nedošlo a že žádá, aby soud rozhodl sám. Žalovaná doplnila své vyjádření pouze původní kupní smlouvou uzavřenou dne 16.04.2010 mezi prodávajícím Cyanus spol. s r.o. a Trabit Company s.r.o. jako kupujícím. A výpis z KN při KÚ Ústí n.L. pracoviště Teplice LV č. 3493 z 19.08.2010. Při soudním jednání dne 24.10.2013 byly provedeny důkazy, předložené účastníky řízení a citovanými viz výše. Žalobce předložil znalecký posudek z 22.10.2013. Soud nařídil jednání dne 02.10.2012. na tomto jednání a po seznámení s dosavadním zjištěním soudu, strany uvedly, že se pokusí o vzájemné smírné jednání. 3

Dne 09.05.2013 strany navrhly v pokračování ve věci, neboť mezi účastníky ke smírné dohodě nedošlo. Žalovaný ještě doplnil o důkaz, a to kupní smlouvu uzavřenou mezi Cyanus spol. s.r.o. IČ 613 25 511 (dlužník) jako prodávající zast. na základě generální plné moci p. Viktorii Nukultseva a spol. Trablit Company s.r.o. IČ 290 58 538, jako kupující zast. Jednatelkou a jedinou společnicí Viktorii Nikultseva za dohodnutou kupní cenu 100.000,--Kč(slovy sto tisíc korun českých). Z výpisu z KN ze dne 19.08.2010 dále vyplývá, že vlastníkem nemovitosti je spol. Trabilt s.r.o. a jsou zde zapsána věcná břemena , a to zajistit poskytování zdravotní péče po dobu 10 let dle smlouvy z 01.02.1995. Byl předložen znalecký posudek na pozemek parc.č. 156 zaps. při KN pracoviště Teplice. Pozemek byl odhadnut na částku 62.532,80 Kč. Za nesporné a zjištěné dokazováním při soudním jednání a listinami. Insolv. správce zapsal dne 28.01.2011 do soupisu maj. podstaty soubor nemovitostí, v obci a k.ú. Duchcov zaps. U Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice na LV č. 3493 . Výzva vlastníku byla zaslána dne 01.02.2011. Z notářského zápisu ze dne 25.08.2010 č.j. NZ 329/2010, N 437/2010 vyplývá, že mezi účastníky Patrickem Linkem jako kupujícím a spol. Trabilt Company s..r.o., IČ 290 58 538 byla uzavřena kupní smlouva o koupi a prodeji nem. budovy čp. 70 postavené na parc. Č.156-zast. Plocha a nádvoří a parcely č. 156, vše zaps. V KN při Katastrálním úřadu pro m. Ústí n.Labem kat. prac. Teplice na LV č. 3439 pro k.ú. a obec Duchov. Právní účinky vkladu. Cena za všechny nemovitosti byla sjednána ve výši 1.000.000,--Kč (slovy jeden milion korun českých). Z výpisu obch. rejstříku b bylo zjištěno, že spol. Trabilt Company s.r.o. zastupuje jediný společník a jednatel p. Viktorie Nikultseva. Z výpisu z katastru nem. ze dne 04.12.2010 LV č. 3493 bylo zjištěno že vlastníkem nemovitostí je Patrick Linek. Z usnesení Polici ČR ze dne 22.11.2010 je zřejmé, že budova čp.70 a parcela č.156 zast. Plocha a nádvoří byly zajištěny pro podezření z jejich použití ke spáchání trest. činu. Usnesením Okresního st. zastupitelství Teplice ze dne 21.02.2011 č.j. ZN 3757/2010-48 byly nemovitosti uvolněny ze zajištění, zejm. proto, že současný majitel dle názoru st. zást. jednal v dobré víře a nebyl s potencionálními pachateli tr. činu v žádném propojení. Současný vlastník byl odkázán na řízení civilní, kde by mohl svá vlastnická práva uplatnit, nebo uplatnit náhradu škody. Z insolv. spisu č.j. KSUL 46 INS 3997/2010 soud dále zjistil, že insolv. řízení na dlužníka Cyanus spol. s.r.o , IČ 613 25 511 bylo zahájeno a jeho účinky nastaly dne 16.04.2010. V rámci rozhodování se soud zabýval především předběžnou otázkou platností kupní smlouvy, mezi spol. Dlužníka a spol. Trabilt Company s.r.o. a následně platnosti a event. účinnosti i smlouvy o převodu mezi spol. Trabilt Company s.r.o. a p. P. Linkem. Neboť důvodem zápisu nem. do maj. podstaty nebyla neplatnost, ale neúčinnost smlouvy a správce zapsal nemovitosti do maj. podstaty s poukazem na ust.§ 111 IZ. Z prvotního dokazování a z předložených listin vyplynuly pochybnosti o platnosti kupních smluv jak mezi spol. dlužníka a novým kupcem spol. Trabilt spol. s r.o. ale i mezi kupujícím p. Patrickem Linkem a prodávajícím spol. Trabilt spol. s.r.o.. 4

Soud provedl dokazováním z insolv. spisu č.j. KSUL 46 INS 3997/2010 a z obch. rejstříku. Z obch. Rejstříku, notářských zápisů a z výslechu společníků v rámci insolv. řízení bylo zjištěno, že spol dlužníka Cyanus s.r.o. měla původně 4 společníky a jednatele. Protože jedna z jednatelek a společnic chtěla odejít do důchodu a ostatní nechtěli ve společnosti zůstat byla společnost, resp. podíly společníků a jednatelství naposledy převedena dne 23.3.2010 zaps. v OR 06.04.2010 na jediného společníka a jednatele p. Jaroslava Buchala. Výslechem posledních společnic a jednatelek a p. Buchala soud zjistil, že p. Buchal chtěl původně pouze koupit čistou firmu, aby mohl podnikat. Po dohodě s jakýmsi p. Tůmou , který prý pracoval někde na Katastru nem. v Teplicích, společnost nakonec prodal také, protože prý byla zadlužená a o takovou společnost nestál. Předchozí společnice a jednatelky uvedly mimo jiné, že nemovitost, která byla součástí majetku spol. dlužníka měla hodnotu cca 4 mil. Kč. P. Buchal uvedl, že žádnou nemovitost fakticky nepřevzal. Není si vědom, že by byl proveden znalecký odhad nemovitosti . Jeho funkce jednatele skončila resp. byl vymazán z obch. Rejstříku jako jednatel dnem 08.06.2010 Od této doby spol. neměla zaps. žádného jednatele. Jediným společníkem spol. Cyanus spol. s r. o. se 08.06.2010 stal p. Anton Zaychenko. Spol. Trabilt Company s. s r.o. byla zapsána do obch. Rejstříku dne 24.03.2010. Společníkem a jednatelem se stala Viktorie Nikultseva a 2. jednatelem Iva Maruščinová. Kupní smlouva mezi spol. Cyanus spol. s r.o. prodávající a kupujícím spol. Trabilt Company s.r.o byla uzavřena dne 16.04.2010, právní účinky vkladu nastaly 9.04.2010. Za prodávajícího jednala pověřená osoba na základě generální plné moci Viktoria Nikultseva. Za kupujícího spol. Trablit Company s.r.o. jednala jeho jediná společnice a jedna z jednatelek p. Viktoria Nikultseva. Předmětem smlouvy byla parcela č.156 a kupní cena byla sjednaná ve výši 100.000,--Kč. V jakém poměru je p. Viktoria Nikultseva. Ve spol. prodávajícího není prokázáno, že opravdu byla osobou oprávněnou, neboť plná moc nebyla předložena. Jelikož nebyl ustanoven žádný jednatel a p. Viktoria Nikultseva. má údajně generální plnou moc lze předpokládat, že je osobou jednající za společnost v plném rozsahu a tudíž se na prodej jediného majetku ve spol. dlužníka vztahuje ust. § 196a obch. Zák. , zejm ust.odst.3. , a to že měl být vypracován znalecký posudek. (viz. Rozh. NS ČR č.j. 31Cdo 3986/2009 z 08.02.2012. Zda posudek vypracován byl či ne, nebylo soudu též vůbec prokázáno. Jediný znal. posudek byl předložen až správcem dlužníka , a to navíc níkoliv na celou nemovitost-budovu, ale jen na . parcelu. Jednoznačně nabývala majetek osoba, která je oprávněna jednat za obě společnosti, které jsou účastníky smlouvy. Soud se při úvaze , zda je smlouva platná tedy řídil zejm. judikátem, a to rozhodnutím NS sp.zn. 29Cdo 2011/2000 ze dne 03.01.2001 a 29 Odo 159/2002 z 13.12.2002, aj. naposledy 32 Odo 613/2005 , ve kterých bylo zdůrazněno, že byla-li při uzavření smlouvy , podléhající režimu ust. § 196a odst. 3 obch. Zák. porušena povinnost stanovit cenu majetku na základě znal. posudku je tato smlouvas a b s o l u t n ě neplatným právním úkonem dle § 39 zák. č. 40/1964 Sb. Ani dodatečně vyhotovený znal. posudek nemůže tuto sklutečnost zhojit. 5

Soud zhodnotil provedené důkazy a došel k závěru, že smlouva uzavřená mezi spol. dlužníka Cyanus s.r.o. zast. P. Viktoria Nikultseva jako prodávající a spol. Trabilt Company s.r.o. zast. P. Viktoria Nikultseva jako kupujícím je a b s o l u t n ě n e p l a t n á.

Z výše uvedeného vyplývá, že nabyvatel p. P. Linek nabyl ,majetek od osoby, která nebyla vlastníkem nemovitosti.

Žalobce p.P.Linek vznesl námitku dobré víry. Kupující dle kupní smlouvy ze dne 25.08.2013 byla uzavřena za účelem koupě celé nemovitosti. Cena nemovitosti je údajně dohodnutá 1. Mil. Kč. Soudu nebyl předložen znal. posudek. Dle názoru soudu musel být znal. posudek vyhotoven přinejmenším za účelem daň. přiznání. Kupující se nezajímal(?) o tom jestli a jak zmizela věcná břemena, která byla ve výpisu z katastru nem. při prodeji nem. v KN zapsány. Zrušení těchto věcných břemen není také prokázáno Smlouva sama o sobě je napsána s chybnými údaji(předchozí kupní smlouva je uvedena ze dne 06.04.2010, když k nabytí majetku potažmo ke kupní smlouvě nemov. Budovy došlo 06.04.2010 a pozemku 16.04.2010. Z těchto pochybení, resp. nepozorností kupujícího nelze odvozovat dobrou víru. I když se jednalo o fyz. osobu, už proto, že byla zastoupena jinou osobou, je důvodné předpokládat, že byl dostatečně seznámen a dostatečně způsobilý k tomu, aby mohl ověřit důležité informace pro uzavření takovéto smlouvy. Mimo jiné zvláště když kupoval nemovitost od společnosti práv. osoby je předpoklad, že se seznámil s prodávající spol. ve veřejném obchodním rejstříku. Měl tedy i možnost se seznámit s faktem, že spol. je v úpadku a tedy že hrozí přinejmenším neúčinnost smlouvy. Názor soudu se shoduje i s rozhodnutími NS 31 Odo 1424/2006 kdy NS neshledal důvod ochrany nabyvatele v případě, že je předchozí kupní smlouva neplatná. Ve svém nálezu ze dne 01.08.2006 sp. zn. II ÚS 349/03 zastával ÚS názor, že dobrá víra není takové intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitostí účinně uplatňovat své vlastnické právo. Ústavní soud zastává i stanovisko, že nikdo nemůže na druhého převést více práv než má sám. Přestože Ústavní soud připouští v jiných nálezech možnost uplatnění dobré víry, nepovažuje tuto možnost za absolutistickou , splnění podmínky dobré víry při nabytí od nevlastníka je relativně nové a je třeba ji vidět ve všech dalších souvislostech. Soud jak výše uvedl, při hodnocení institutu dobré víry,vycházel z faktu, že zde samotné nabytí nemovitosti vykazuje pochybnosti, zejm právě v dobré víře nabyvatele. Nabyvatel se nechsl zastupovat , smlouva byla sepsána notářem, tedy osobou odborně připravenou na sepisování podobných smluv a přesto ani jeden se vůbec nezajímal o základní podmínky uzavření smlouvy-předchozí kupní smlouva, data, ceny, výpis z obch. rejstříku, věcná břemena, zajištění atd.. Měl za sebe zástupce a tudíž je předpoklad, že tento zástupce je dostatečně seznámen se stavem nemovitosti, s prodejcem aj. náležitostmi. Insolvenční zákon platí již 5 let. Tudíž přinejmenším notář, který kupní smlouvu sepisoval mohl a měl upozornit nabyvatele na okolnosti, které lze vyčíst z veřejného rejstříku a na hrozbu neúčinnosti úkonů když smlouva byla sepsána poté co byl prohlášen úpadek. Je podivné že ve smlouvě, psané notářem , byl jako původní nabývací smlouva na budovu uvedeno datum o 10 dnů dříve, než když byla smlouva na pozemek uzavřena. I to by mělo notáře, příp., nabyvatele upozornit na to, že není něco v pořádku. Stejně tak o 6 prověření volá i fakt, že nemovitosti byly prodávány ncelé 4 měsíce poté co měly být nabyty vlastníkem. Otázkou neúčinnosti se soud zabýval jako doplněk. Účinky zahájení insolv. Řízení na dlužníka Cyanus s.r.o. nastaly 16.04.2010. Výzva dlužníku o zahájení řízení a k předložení listin a vyjádření k zahájení ins. řízení byla zaslána dlužníku dne 20.04.2010. Dlužník se vyjádřil písemně dne 11.05.2010. Jednání o zahájeném řízení a rozhodnutí o úpadku se konalo 07.06.2010. Jednání se za dlužníka zúčastnila právní zást. JUDr. Magda Rothová, úpadek byl prohlášen 24.06.2010. Smlouva s p. P. Linkem-žalobcem byla sepsána 25.08.2010, smlouvu sepsala s noivým nabyvatelem stejná osoba jako smlouvu o předchozím prodeji nem. Z dlužníka na spol. prodávající. Na skutečnost, že zde hrozí manipulace s majetkem dlužníka ze strany dalších osob už upozornil samotný navrhovatel, návrhem na předběžné opatření, kterým se snažil zabránit převedení maj. na jiné osoby a dále i výslechem předchozích společníků a jednatelů, kteří uvedli, že od počátku se snažil nový majitel celou společnost zejm., její majetek nemovitost co nejrychleji prodat. Vyvedl ze společnosti i jiný majetek-lékárenské zásoby aj. věci. Vč. osobních věcí předchozích majitelů. Dlužník byl poučen a měl navíc odborného právního zást. Je tedy zřejmý předpoklad, že dlužník moc dobře věděl, že nesmí s majetkem ode dne účinnosti zahájení insolv. řízení nakládat( §111 IZ). Přesto uzavřel dne 16.04.2010 kupní smlouvu na pozemek. Je podezřelé, že prodal nejprve budovu a 10 dní poté pozemek. Dlužník tedy nakládal s majetkem, v rozporu s cit. ustanovením IZ a tudíž je kupní smlouva ze dne 16.04. 2010 uzavřená mezi žalobcem a spol Trabilt Company s.r.o., dle výpisu z KN s účinky vkladu 19.04.2010, neúčinná.

Soud tedy neakceptuje námitku dobré víry a v souladu s již publikovanými stanovisky NS a ÚS považuje smlouvu mezi žalobcem P. Linkem a prodejcem spol. Trabilt Company s.r.o. za neplatnou (nabytí maj. od nevlastníka) a zároveň i za neúčinnou. Protože ani jeden z účastníků náhradu nákladů nepopžadoval soud rozhodl o náhradě nákladů řízení tak jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to do 15 ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 24.10.2013

JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková