46 ICm 2427/2017
č. j. 46 ICm 2427/2017-25 sp. zn. ins. řízení: KSOS 25 INS 4546/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Alešem Pechou ve věci

žalobkyně: AUTOMONT CSW, spol. s r.o., IČO 41034511 sídlem Horní 3023/122, Bělský Les,700 30 Ostrava zastoupená advokátkou Mgr. Petrou Faldynovou sídlem Lichnov 019 u Nového Jičína, 742 75 proti žalované: FOLTAN a spol., IČO 25865111 sídlem Ostrožná 233/40, Město, 746 01 Opava insolvenční správkyně dlužnice TROPPAU INVEST LEASING, spol. s.r.o., IČO 62362887 sídlem Těšínská 2759/30, Předměstí, 746 01 Opava o určení pořadí pohledávky takto: I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužnicí pohledávku za majetkovou podstatou ve výši 84.337 Kč představující část náhrady nákladů řízení přiznaných v rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.11.2015, j.č. 17 C 77/2011-339.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou došlou soudu dne 16.5.2017 se žalobkyně domáhala vůči žalované určení, že má za dlužnicí pohledávku za majetkovou podstatou podle ust. § 168 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb.( insolvenční zákon ) ve výši 84.337 Kč představující část náhrady nákladů řízení isir.justi ce.cz

přiznaných v rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.11.2015, j.č. 17 C 77/2011-339, který nabyl právní moci dne 19.12.2016. 2. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s tím, že žalobkyní uplatněná pohledávka není pohledávkou za majetkovou podstatou a dále poukázala na skutečnost, že insolvenční řízení vůči dlužnici bylo zahájeno dne 20.7.2009, rozhodnutí o úpadku dlužnice bylo vydáno dne 3.12.2013, nabylo právní moci dne 19.12.2013, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkurzem na majetek dlužnice bylo vydáno dne 16.12.2016 a nabylo právní moci dne 3.1.2017. Po celé uvedené období byl spor vedený samotnou dlužnicí, žalovaná jako insolvenční správkyně jej nemohla nijak ovlivnit a ve věci vydané rozhodnutí proto není následkem jejího konání. 3. V řízení vzal soud za prokázány následující skutečnosti: Z rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.11.2015, j.č. 17 C 77/2011-339 vzal soud za prokázáno, že uvedeným rozsudkem bylo mimo jiné rozhodováno o pohledávkách dlužnice za žalobkyní, spadajících do majetkové podstaty dlužnice, v uvedeném rozsudku byla dlužnici uložena povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 110.724 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám právní zástupkyně žalobkyně (v řízení před Okresním soudem v Opavě v postavení žalované) a uvedený rozsudek v části týkající se náhrady nákladů řízení nabyl právní moci dne 14.10.2016, vykonatelným pak 18.10.2016. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. prosince 2013, j.č. KSOS 25 INS 4546/2009- A102 vzal soud za prokázáno, že tímto rozhodnutím, které nabylo následně právní moci dne 9.4.2014, byl zjištěn úpadek dlužnice a insolvenční správkyní ustanovena žalovaná. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.12.2016, j.č. KSOS 25 INS 4546/2009-B-68, které nabylo právní moci dne 3.1.2017 vzal soud za prokázáno, že tímto rozhodnutím byl prohlášen konkurz na majetek dlužnice. Z výzvy žalované vůči žalobkyni k úhradě částky 130.123 Kč ze dne 13.1.2016 a vyčíslení úroků z prodlení ze dne 20.1.2017 vzal soud za prokázáno, že žalovaná jako insolvenční správkyně dlužnice vyzvala žalobkyni k zaplacení pohledávky žalované za žalobkyní, jenž spadala do majetkové podstaty dlužnice a byla předmětem řízení vedeného u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 77/2011, v němž byl vydán shora zmiňovaný rozsudek. Z výzvy žalobkyně k úhradě nákladů řízení emailovou formou ze dne 21.1.2017, upřesněné emailem ze dne 25.1.2017 a vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou ze dne 31.3.2017 vzal soud za prokázáno, že žalobkyně těmito výzvami uplatnila vůči žalované jako insolvenční správkyni dlužnice pohledávku za majetkovou podstatou ve výši 84.337 Kč představující část náhrady nákladů řízení přiznaných v rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.11.2015, j.č. 17 C 77/2011-339. Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. dubna 2017, j.č. KSOS 25 INS 4546/2009- B-73 vzal soud za prokázáno, že insolvenční soud v souladu s ust. § 203a insolvenčního zákona na návrh žalované jako insolvenční správkyně vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení podala u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí pohledávky ve výši 84.337 Kč uplatněné u insolvenčního správce podáním ze dne 25.1.2017, jenž upřesňovalo původní podání ze dne 21.1.2017 a představující část náhrady nákladů řízení přiznaných v rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.11.2015, j.č. 17 C 77/2011-339. 4. S ohledem na shora zjištěné skutečnosti dospěl soud k závěru o následujícím skutkovém stavu: Žalobkyně má vůči dlužnici pohledávku ve výši 84.337 Kč představující část náhrady nákladů řízení přiznaných v rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 18.11.2015, j.č. 17 C 77/2011- 339, jenž nabyl právní moci dne 14.10.2016 a pohledávka se stala vykonatelnou dne 18.10.2016. Vzhledem k tomu, že úpadek dlužnice byl zjištěn usnesením ze dne 3. prosince

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Kaniová

2013, které nabylo právní moci dne 9.4.2014, jde o pohledávku vzniklou po rozhodnutí o úpadku. Žalobkyně následně uplatnila vůči žalované jako insolvenční správkyni dlužnice, tj. po vyhlášení konkurzu na majetek dlužnice jako osobě s dispozičním oprávněním, shora uvedenou pohledávku a s ohledem na návrh žalované jako insolvenční správkyně pak byla insolvenčním soudem vyzvána usnesením, aby ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení podala žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky, což (včas) učinila. 5. Podle ust. § 168 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí úpadku, jsou náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka. Podle ust. § 203a odst. 1 věta prvá a druhá insolvenčního zákona v pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou ji na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. 6. Podle ust. § 203a odst. 2 insolvenčního zákona řízení o žalobě podle odst. 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně. 7. Soud má za to, že mezi náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka (podle § 168 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona) patří mimo jiné i náklady na vymáhání pohledávek, tzn. i náklady vzniklé v soudních řízeních vedených v souvislosti s uplatněním pohledávek spadajících do majetkové podstaty dlužníka (srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 2446/2017 ze dne 7.9.2017, které se sice týkalo nepřípustnosti vedení exekuce přímo na majetek insolvenčního správce, ale posouzení pohledávky na náhradu nákladů řízení přiznané v řízení vedeném ohledně majetku, spadajícího do majetkové podstaty dlužníka jako pohledávky za majetkovou podstatou podle ust. § 168 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, je součástí tohoto rozhodnutí a žádný ze soudů posuzující projednávanou věc tento závěr nezpochybnil. K obraně žalované, že nemohla žádným způsobem ovlivnit výsledek sporu vedeného u Okresního soudu v Opavě, soud poznamenává, že v souladu s ust. § 203a odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona žaloba vždy musí být podána proti insolvenčnímu správci. Dále je nerozhodné, že žalovaná jako insolvenční správkyně nebyla osobou s dispozičním oprávnění k majetkové podstatě dlužnice při vzniku pohledávky žalobkyně za dlužnicí, která naopak byla v souladu s ust. § 229 odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona osobou s dispozičním oprávněním a její jednání v řízení před Okresním soudem v Opavě směřovalo k uplatnění pohledávky spadající do její majetkové podstaty. S ohledem na shora uvedené právní hodnocení a zjištěný skutkový stav dospěl soud k závěru, že uplatněná žaloba je důvodná a této vyhověl. 8. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 věta prvá ve spojení s ust. § 203a odst. 2 insolvenčního zákona s tím, že ve sporu o pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. 9. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvečním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Kaniová

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 10. ledna 2018

Mgr. Aleš Pecha, v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Kaniová