46 ICm 1774/2010
46 ICm 1774/2010-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v právní věci žalobce Ing. Aleš Klaudy, Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I, insolv. správce dlužníka spol. INV a.s., IČ 250 24 370, U Vlečky 1, 400 01 Ústí nad Labem, proti RENOMAT s.r.o.,IČ 627 42 159, Šafaříkovo nám. 8, 400 03 Ústí nad Labem, zast. JUDr. Jiřím Císařem, advokátem, Hrnčířská 55/14, 400 01 Ústí n. Labem, o určení, že vykonatelná pohledávka do výše 2.797,12 není po právu rozsudkem pro uznání, takto: I. Určuje se , že příslušenství pohledávek, přihlášených žalovaným do insolvnčního řízení dlužníka INV a.s., IČ 250 24 370, které je vedeno u Krajského soudu v Ústí n.L. pod sp. zn. KSUL 46 INS 8564/2009 n e n í p o p r á v u II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení Odůvodnění: Žalobce se domáhal proti žalované spol. RENOMAT s.r.o. určení, že příslušenství vykonatelné pohledávky ve výši 2.797,12Kč. Částku představují úroky z prodlení . Správce pohledávku při zvláštním přezk. jednání dne 02.11.2010 popřel s odůvodněním, že jde o úroky přirostlé po prohlášení úpadku a tedy dle ust. §170 IZ jsou vyloučeny z uspokojení. Žalovaná poté, co jí byla doručena žaloba, uznala písemně dne 09.06.2011 nárok-popření žalobce v plné výši. Podle § 153a odst. 1 o. s. ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaná uznala uplatněný nárok žalobce v základu i co do jeho výše, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o. s. ř. rozsudkem pro uznání.

Žalovaná uplatnila náklady řízení, které nevyčíslila. Soud jí poslal výzvu dne 1. 6. 2012 a na tuto výzvu žalovaná odpověděla s tím, že žádné náklady jí nevznikly a tedy náhradu nákladů nepožaduje. Žalobce též žádnou náhradu nákladů neuplatnil. Protože soud rozhodoval bez jednání ve smyslu ust. § 53 odst. 4 o.s.ř. žádné náklady nikomu ani nevznikly.Správce je od poplatků osvobozen. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 146 odst. 1 , písm c) o. s. ř. a určil, že nikdo z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ústí nad Labem dne 17. 4. 2012

JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková