46 ICm 1398/2011
46 ICm 1398/2011-31 KSUL 46 INS 2933/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní věci žalobkyně Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, se sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, insolvenční správkyně dlužníka STZ a.s., IČ 272 94 099, se sídlem Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem zastoupeného JUDr. Petrem Vališem, advokátem v Praze 7, Pplk. Sochora 4, proti žalované Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, se sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10, insolvenční správkyně dlužníka SETUZA a.s., IČ 467 08 707, se sídlem Žukovova 100, 401 29 Ústí nad Labem, o určení pohledávky

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že pohledávky přihlášené žalobce m v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 46 INS 2933/2010 ve výši 226.301.369,86 Kč jsou po právu.

II. Žalované se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 27.5.2011 se Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková jako insolvenční správkyně dlužníka STZ a.s. domáhá ve vztahu k sobě samé jako insolvenční správkyni SETUZA a.s. určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky v částce 226.301.369,86 Kč ze směnky, přihlášené pod č. 13 a č. 37 v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 46 INS 2933/2010, která byla insolvenční správkyní SETUZA a.s. při přezkumném jednání dne 8.3.2011 popřena v tomto rozsahu do pravosti.

Soud předně řešil otázku včasnosti žaloby.

Žalobkyně (její zástupkyně) se přezkumného jednání konaného dne 8.3.2011 zúčastnila, avšak ani soudem ani insolvenční správkyní SETUZY a.s. nebylo (nebo alespoň to z protokolu o jednání nevyplývá) dáno žalobkyni jako věřitelce, jejíž nevykonatelná pohledávka byla popřena, poučení o jejím možném dalším postupu; z insolvenčního rejstříku nevyplývá, že by byla (od přezkumu 8.3.2011 do podání žaloby 27.5.2011) vyrozuměna (poučena o postupu při tomto popření) písemně.

Podle § 197 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Za daných okolností, kdy do podání incidenční žaloby nebyla žalobkyně poučena (vyrozuměna) o postupu při popření nevykonatelné pohledávky, je tak třeba žalobu považovat za včasnou.

Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (160 odst. 4 IZ) tedy dán nebyl a proto se soud žalobou zabýval věcně.

Opatřením předsedy insolvenčního soudu ze dne 1.8.2015 byla věc-vedle řady dalších-přikázána k projednání a rozhodnutí podepsanému soudci.

Soud nařídil v září 2015 k projednání sporu jednání na 15.1.2016; žalovaná se jednání nezúčastnila, svou neúčast omluvila. Soud tak věc projednal a rozhodl o ní v nepřítomnosti žalované, vycházeje z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě ze dne 24.9.2015 uvedla, že sice již před přezkumem 8.3.2011 upozornila soud na svou podjatost a navrhla ustanovení odděleného insolvenčního správce (ISIR/B/6), na což však soud nereagoval, proběhl přezkum 8.3.2011 s popřením, a tak nezbylo než podat žalobu, pak soud ale změnil postoj a k přezkumu sporem dotčených pohledávek přece jen odděleného správce ustanovil (ISIR/B/53), poté proběhlo zvláštní přezkumné jednání, kde byla pohledávka, jak vyplývá ze seznamu (ISIR/B/71) popřena, ale v jiném rozsahu a z jiných důvodů; vyrozumění o tomto popření však nebylo žalobkyni zatím doručeno a tak ani nezačala běžet lhůta k podání žaloby.

Soud se zabýval přihláškou (ISIR/P/13,37), protokolem z přezkumného jednání dne 8.3.2011 a upraveným seznamem z tohoto přezkumu (ISIR/B/18,21), podnětem žalované k ustanovení odděleného správce (ISIR/B/6), usnesením o ustanovení odděleného správce (ISIR/B/53) a protokolem z přezkumného jednání dne 27.9.2011 a upraveným seznamem z tohoto přezkumu (ISIR/B/72,71). Při přezkumu 27.9.2011 přitom konstatoval insolvenční soud, jak vyplývá z protokolu o jednání, že přezkum pohledávek č. 13 a č. 37 dne 8.3.2011 byl neúčinný.

Důvod pro podání žaloby podle § 198 odst. 1 IZ tedy v době zahájení řízení byl dán.

Nicméně na základě skutečností, které jsou výše uvedeny, prohlásil insolvenční soud přezkum pohledávek č. 13 a č. 37 uskutečněný dne 8.3.2011 za neúčinný, čímž napravil to, že pominul upozornění správkyně na její vyloučení z přezkumu učiněné již v lednu 2011 (§ 24 odst. 1 IZ), a provedl opětovný přezkum těchto pohledávek po ustanovení odděleného insolvenčního správce při zvláštním přezkumném jednání dne 27.9.2011. Tím ovšem důvod pro tento určovací spor-který se týká neúčinného přezkumu ze dne 8.3.2011-odpadl. Soud proto žalobu zamítl.

Nad rámec samotného odůvodnění zamítnutí této žaloby se pro úplnost dodává, že v listopadu 2015 insolvenční soud vyzval odděleného správce k vyrozumění žalobkyně jakožto věřitele o tom, že dne 27.9.2011 byla její pohledávka popřena (ISIR/B/142), toto vyrozumění odděleného správce věřiteli bylo učiněno (ISIR/B/143) a také již byla podána žaloba na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky, jež je vedena pod sp.zn. 46 ICm 4486/2015 (ISIR/C/14); rovněž tento incidenční spor byl předsedou soudu přikázán k projednání a rozhodnutí podepsanému soudci.

Úspěšné žalované soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, když ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci (§ 202 odst. 1 IZ).

Po uče ní :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 15. ledna 2016

Mgr. Jiří Fellner soudce