46 Cm 7/2009
46Cm 7/2009-194\\\1 6. VII. 2014 V , CESKA REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zl'ámalovou ve věci žalobce: Radek anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 5165, 430 05 Chomutov, zastoupen Opatrovníkem: JUDr. Ing. Helena Horová advokát, V Luhu 18, 140 00 Praha 4, proti žalovanému: Stavební bytové družstvo, IČ 000 41 955, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, o popření co do pravosti a výše celé pohledávky věřitele Stavební bytové družstvo, IČ 000 41 955

Jako rozsudek doplňující takto:

1/ Návrh na určení, že pohledávky věřitele č.1 s P1 Stavební bytové družstvo pod poř. č. l ~ 5) do výše 401.665,10Kč jsou po právu s e jako pohledávka nevykonatelná a promlčená z a m í t á.

2/ Zádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n č n í

Žalobou ze dne 13.10.2009 se domáhal dlužník-žalobce Radek anonymizovano proti žalovanérnu Stavební bytové družstvo, IČ 000 41 955, pOpření co do pravosti a výše i pořadí celé pohledávky věřitele č.1 s přihláškou P1 ve výši 520.747,-~Kč, a to z části vykonatelné a z části nevykonatelné. Jako důvod uvedl, že celou pohledávku uhradil, část je promlčená.

Žalobou ze dne 04.10.20115e žalobce Stavební bytové družstvo, domáhal na žalovane'm Ing. Pavel Štětina, Slunečná 210, 431 63 Pernštejn, insolvenční správce dlužníka Radek anonymizovano , určení pravosti nevykonatelne' pohledávky ve výši 183.810,--Kč, pohledávku měly představovat kapitalizované poplatky z prodlení.

Žalobou ze dne 24.04.2013 se domáhal žalobce Stavební bytové družstvo, domáhal na žalovaném 1) lng. Pavel Stčtina, insolvenční správce dlužníka Radek anonymizovano , a žalovaném 2)

pokračování -2-

Radek anonymizovano určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve výši 109.026,--Kč, pohledávku měly představovat kapitalizované poplatky z prodlení.

Vzhledem ktomu, že ve všech 3 žalobách šlo o tytéž kapitalizované poplatky z prodlení proti dlužniku Radku anonymizovano téhož věřitele Stavební bytové družstvo, soud spojil jednání v jedno řízení pod sp. zn. 46Cm 7/2009.

Soud se především zabýval procesními důsledky podaných žalob a jejich správnosti a zároveň zkoumal oprávněnost nároků.

Žaloba žalobce Radek anonymizovano (pův. čj. 46Cm 7/2009) měla určité vady, které na výzvu a za pomoci opatrovníka dlužníka ustanoveného soudem, žalobce odstranil, byla podaná včas a oprávněnou osobou.

Soud provedl dokazování.

Z přijmových dokladů žalobce Radek anonymizovano č.1. 47-57, čl. 77-81 vyplývá, že nájemníci-manželé Radek a Pavla anonymizovano uhradili žalovanému Stavební bytové družstvo, požadované částky. Z těchto dokladů vyplývá, že jde o nájemné a jeho doplatky.

Z upomínky č.1. 58-60 vyplývá, že dlužník byl o placeni nájmů a jejich nedoplatků upomínán.

Z měsíčního předpis, dodatek k náj. smlouvě z 30.11.2009 vyplývá, že od 01.01. 2010. bude úhrada činit 4.072,--Kč.

Žalované Stavební bytové družstvo, se vyjádřilo kžalobě podrobnou specifikací jednotlivých částí své přihlášky. Ztěchto podkladů bylo zjištěno, že zákl. nájemné bylo placeno, byt nepravidelně a že žalobce se domáhá úhrady kapitalizovaných poplatků z prodlení.

Přihláška pohledávky se skládala z 6 částí. Pohledávky 1-5) označil žalobce jako pohledávky vykonatelné. Doložil platební rozkazy a rozhodutí o provedení exekuce. Všechna rozhodnutí směřovala výhradně vůči p. Pavle anonymizovano .

Soud nařídil jednání na den 26.03.2013, na tomto jednání vyšlo najevo, že nelze z předložených dokladů zjistit, jak k výpočtu kapitalizovaných poplatků žalovaný Stavební bytové družstvo, došel a navíc sám žalovaný uvedl, že ve věci běží další žaloby u zdejšího soudu a senátu.

Za účelem zjištění kdo, kdy a proti komu a o jakou částku a za účelem přesné specifikace dluhu, bylo jednání odročeno.

Připisem ze dne 18.04.2013 žalovaný Stavební bytové družstvo specinkoval opět jednotlivé pohledávky, a to č.1)-6) s tím, že pohledávka č. 6), byla ponížena o zaplacené částky na konečnou částku 108.843,--Kč, zároveň byly předloženy jednotlivé archy vyčislení penále (č.1. 140-174).

pokračování -3-

Z těchto příloh bylo zjištěno a u jednání společně s účastníky i potvrzeno, že skutečně vykonatelnost pohledávek 1-5) se opírá o pravomocná rozhodnutí a exekuční tituly, které však směřují výhradně proti p. Pavle anonymizovano , nikoliv proti dlužníku Radku anonymizovano .

Z toho jasně vyplývá, že vůči dlužníku nejsou nároky vyčíslené pod položkami 1-5) vykonatelné a protože se jedná o platby nájemného za období let 1997 až 2010 jde jednoznačně o nároky promlčené a vůči dlužníku nevykonatelné. Dlužník vznesl námitku promlčení.

Účastníci na jednání dne 01.04.2014 uzavřeli smir s tim, že promlčení a neoprávněnost vymáhání pohledávek pod č. 1)-5) bere na vědomí.

Protože však ve výroku o smíru toto ujednání nebylo zcela jasně vyjádřeno, soud rozhodl tímto doplňujícím rozsudkem.

Návrh, že částka 401. 665,--Kč-součet pohledávek pod číslem 1-5) jsou vykonatelné a po právu i výše soud tedy zamítl, nebot bylo zjištěno, že pohledávky nejsou vykonatelné (platební rozkazy a další exek. řízení bylo vedeno jen proti manželce dlužníka) a tudíž jsou již promlčené. Věřítel nevzal přihlášku co do této výše zpět.

Protože nikdo náhradu nákladů nepožadoval, ani nevyčíslil, soud rozhodl, že nikdo nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Soudní poplatek nebyl uhrazen. P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí ve výroku II. je možné podat odvolání , a to do 15 dnů od jeho doručení, erchnímu soudu vPraze prostřednictvím podepsaného soudu. v Ústí n. Labem dne 06.05.2014

Za správnost vyhotovení:

Denisa Hlavová