45 INS 22472/2015
.m Šägřašií. . .WE MĚN ligu-ai.: _.

šašiíí _

_. Ě Häłw ähäíš. ..

Eää mm Š Ě Emmä Šanci :Esa

..Ě nlúrnmlłlthNmä

šššš ĚĚ

mamuan ?Tmňäghvmm m7: mv MMMM

-l

.Ed _ :gäłšäšsä nr oEm mm Sm mm Šum:: määnuün 'Em šum ř..th EEE

-l

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. ..vv

45INS 22472/2015 vln'-vlv lv-Ul 'vvv v lvlll vvvlvll v

B-14 Usnesení, tisková skupina 92374-4/2016

LHŮTA

Lhůta: 20.05.2016 usnesení o povolení výjim 2016/04/28 09:57:28 Mgr. Andělová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46545816, ins. správce, ID: ANDĚLOVROMA716020 1 Typ DS: PFO_|NSSPR

anonymizovano Andělová-Mgr. anonymizovano Andělová, Marešova 305/14, 60200 Brno, CZ

ID DS: tk2xtg5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

29.04.2016 10:28:34

29.04.2016 10:28:34

03.05.2016 13:44:44

23.05.2016 13:24 04.05.2016 00:17

Soňa Axmanová 03.05.2016 13:44:44

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Pařízková DanielaSpisová značkaz451NS 22472/2015 Identifikace dotazuz92374-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:29.04.2016 08:24 Kontrolu provedl: Axmanová Soňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Andělová anonymizovano , nar. TYPľins. ID:ANDĚLOVROMA7160 anonymizovano , IČ: 46545816, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:tk2xtg5 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Andělová, firma: anonymizovano Andělová-Insolvenční správce

IČ: 46545816

Adresa: Marešova 14/305, 60200 Brno, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzProcházková Stanislava, nar. TYP=:fyzická IDzPROCHÁZSTAN120667 1 12.06.1967, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Procházková, Stanislava, 12.06.1967 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

AdresátzProcházka Martin, nar. T31 fyzická IDzPROCHÁZMART170889 1 17.08.1989, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Procházka, Martin, 17.08.1989

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Jednací číslo: KSBR-B-

USNESENÍ

Krajský soud V Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Tankó V insolvenční Věci dlužníka: Stanislava Procházková, nar. 12.06.1967 , bytem 675 29, Kněžice 308, o návrhu Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Kněžice 308, 675 29 Kněžice, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, takto:

Insolvenční soud p o V o l u j e Martinu Procházkovi, anonymizovano , bytem Kněžice 308, 675 29 Kněžice, Výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnika, a to ohledně majetku dlužnika, který je zapsán V soupisu majetkové podstaty ze dne 17. 2. 2016, V kategorii Nezařazený majetek, oddílu Zajištěný majetek nemovitý, pod položkou číslo n1.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6. 4. 2016, doručeném insolvenční soudu dne 7. 4. 2016, se Martin Procházka, anonymizovano , bytem Kněžice 308, 675 29 Kněžice (dále jen navrhovatele1 ), syn dlužnika, domáhal rozhodnutí o povolení Výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) V platném znění (dále jen IZ ), a to konkrétně ohledně majetku dlužnika, který je zapsán V soupisu majetkové podstaty ze dne 17. 2. 2016, V kategorii Nezařazený majetek, oddílu Zajištěný majetek nemovitý, pod položkou číslo n1. Svoji žádost odůvodnil tím, že shora uvedený majetek obýVá, kdy sám je Vlastní 1/6 tohoto majetku, a dále uVádí, že jeho nabídka na odkoupení je jediná a převyšuje cenu odhadní.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani V případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné V rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se Však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených V odstavci 1 nebo V odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření Věřítelského Výboru, může insolvenční soud V odůvodněných případech povolit Výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto Výjimku může V takovém případě povolit i osobám uvedeným V odstavci 2 písm. Í); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podáním ze dne 1. 4. 2016, insolvenčnímu soudu doručeném dne 1. 4. 2016, insolvenční správce soudu sdělil, že navrhovatelova nabídka na koupi Výše zmíněného majetku dlužnika byla jedinou nabídkou, kterou obdržel a tato nabídka je V částce 150 000

Kč, přičemž odhadní cena je ve Výši 135 000 Kč. Insolvenční správce dále poznamenává, že vzhledem k tomu, že zájemce Vlastní se svými prarodiči zbývající podíly na majetku dlužnika, nelze očekávat dalšího vážného zájemce, kdy podíl na předmětném majetku je ve Výši 1/3. Při zpeněžení předmětného majetku za částku 150 000 Kč by byl zajištěný věřitel uspokojen ve 100%. Insolvenční soud dle sdělení správce by měl zvážit povolení Výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení uvádí, že navrhovatel nabídl za ve Výroku uvedený majetek dlužnika cenu Výšší než cenu stanovenou znaleckým posudkem, přičemž se tak dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. V daném případě jsou splněny podmínky stanovené V ust. § 295 odst. 3 IZ. Proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve Výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu V Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu (ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

Krajský soud V Brně dne Mgr. Tomáš Tankó asistent soudceVK: Usnesení vyhotov a předlož k podpisu. ZAŠLI: (typ III / DS fikce) dlužmk, navrhovatel, IS VYVĚS-ins. rejstřík. V Brně dne Mgr. Tomáš Tankó