45 ICm 905/2011
45 ICm 905/2011-9 (KSUL 45 INS 6517/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce Ing. Jana Rippela se sídlem Dobroměřice 419, 440 01 Louny, insolvenčního správce dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Všechlapská 82, 439 26 Libčeves, proti žalovanému Luboši anonymizovano , nar. , bytem o vypořádání společného jmění manželů

takto:

I. Určuje se, že dlužnice Marie anonymizovano , r. č. 505820/056, bytem Všechlapská 82, 439 26 Libčeves, se stává výlučným vlastníkem nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 430 pro obec i katastrální území Libčeves-pozemkové parcely č. 956/39 o výměře 101 m2, druh pozemku ostatní plocha, obvyklá cena zjištěna ve výši 6 000,-Kč. II. Určuje se, že dlužnice Marie anonymizovano , r. č. 505820/056, bytem Všechlapská 82, 439 26 Libčeves, se stává výlučným vlastníkem krbových kamen s výměníkem v odhadnuté ceně 8 000,-Kč. III. Určuje se, že manžel dlužnice Luboš Bernášek, r. č. bytem se stává výlučným vlastníkem ostatního vybavení domácnosti zapsaného v soupisu majetkové podstaty pod pol. B1 v odhadnuté ceně 12 000,-Kč a audiovizuální techniky zapsané pod pol. B2 soupisu majetkové podstaty pod pol. B2 v odhadnuté ceně 2 000,-Kč. IV. Určuje se, že nevznikla žádná pohledávka žalovaného vůči dlužnici ani naopak, když oba manželé získávají do svého výlučného vlastnictví majetek shodné hodnoty. V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSUL 45 INS 6517/2010)

Odůvodnění:

Žalobce se ve své žalobě doručené soudu dne 13.04.2011 domáhal rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů anonymizovano tak, jak je uvedeno v petitu rozsudku s tím, že s uvedeným zněním vyslovil souhlas žalovaný manžel dlužnice Luboš Bernášek, a to písemným podáním ze dne 12.04.2011, doručeným soudu dne 13.04.2011. Oba účastníci souhlasili, aby soud rozhodl ve věci v jejich nepřítomnosti a bez nařízení jednání podle § 115a o.s.ř.

Soud tedy rozhodoval na základě listinných důkazů a shodných skutkových tvrzení účastníků, která vzal za svá skutková zjištění a dospěl k následujícímu závěru (§ 132 o.s.ř.):

Dlužnice a žalovaný neměli v době prohlášení konkursu na majetek dlužnice (18.08.2010) vypořádáno ani zúženo SJM.

Podle § 268 odst.1 IZ, prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství; podle odst. 2 téhož ustanovení, po prohlášení konkursu se provede vypořádání společného jmění manželů, které zaniklo podle odstavce 1, nebo do prohlášení konkursu zaniklo, ale nebylo vypořádáno, nebo bylo zúženo smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkursu nebylo vypořádáno.

Podle § 270, odst. 1 IZ, prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo navrhnout jeho vypořádání u soudu. Dohody o vypořádání společného jmění manželů uzavřené dlužníkem po prohlášení konkursu jsou neplatné. Podle odst. 2 téhož ustanovení, část společného jmění manželů, kterou dlužník použil se souhlasem manžela k podnikání, spadá při vypořádání společného jmění manželů vždy do majetkové podstaty.

Z listinných důkazů předložených soudu spolu se žalobou je zřejmé, že -dle výpisu z katastru nemovitostí LV 430 pro obec 566349 Libčeves, k.ú. 681776 Libčeves, vyhotovený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny byli ke dni prohlášení konkursu na majetek dlužnice spoluvlastníky parc.č. 956/39, ostatní plocha o výměře 101 m2 (ostatní komunikace v rozsáhlém chráněném území) manželé Marie a Luboš anonymizovano , typ spoluvlastnictví-SJM. Na tento majetek bylo nařízeno několik exekucí -dle přiloženého textu dohody o vypořádání SJM dlužnice a jejího manžela ze dne 24.02.2011 vyplývá, že manželé byli připraveni uzavřít dohodu ve znění rozsudečného výroku. (KSUL 45 INS 6517/2010)

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba je důvodná, když navíc navrženému petitu žaloby žalovaný neodporoval. Účastníci řízení se nakonec rozhodli pro řešení, které nabízí § 270 odst. 1 IZ a namísto uzavření dohody o vypořádání SJM požádali o rozhodnutí insolvenční soud v rámci incidenčního řízení.

Rozsudek byl vyhlášen dne 28.04.2011 s tím, že v bodech I. až IV. výroku se objevila nepřesná terminologie-namísto slovo výlučné bylo uvedeno slovo výhradní . Soud proto tento nedostatek odstranil a v písemném vyhotovení rozsudku uvedl správnou terminologii výlučné .

Oproti vyhlášenému rozsudku soud doplnil bod o nákladech řízení. Žalobce, který měl plný úspěch ve věci, výslovně žádné náklady řízení neúčtoval, od placení soudního poplatku je podle § 11 odst. 2 písm. r) zák. o soudních poplatcích osvobozen. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Tento V. bod výroku je svým typem doplňujícím usnesením, neboť se jedná o část předmětu řízení, o kterém soud opomněl při vyhlášení rozsudku rozhodnout.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 28.04.2011 JUDr. Jaroslava Mištová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková