45 ICm 899/2014
č.j.: 45 ICm 899/2014-81 (KSUL 45 INS 29241/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou ve věci žalobce Snadná půjčka s.r.o., IČ 242 48 584, se sídlem Wolkerova 2766, 272 01 Kladno- Kročehlavy, zast. JUDr. Janem Bacílkem, advokátem se sídlem T. G. Masaryka 108, 272 01 Kladno, proti žalovanému 1) Ireně anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatecká 196, 439 88 Blšany a 2) Insolvenční agentura v.o.s., IČ 291 15 540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary, insolvenční správce dlužnice Ireny anonymizovano , o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Řízení se ve vztahu k žalované 1) z a s t a v u j e .

II. Řízení se co do určení pravosti pohledávky žalobce ve výši 8.466,67 Kč z a s t a v u j e.

III. Žaloba na určení pravosti pohledávky věřitele č. 12 pod P8 ve výši 8.000,00 Kč v řízení KSUL 45 INS 29241/2013 s e z a m í t á .

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz (KSUL 45 INS 29241/2013)

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou, doručenou soudu dne 17.03.2014, se žalobce domáhal, aby soud určil, že pohledávka žalobce přihlášená přihláškou P8 do insolvenčního řízení dlužnice Ireny anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 INS 29241/2013, je pohledávkou po právu ve výši 16.466,67 Kč. Žaloba byla podána jak vůči dlužnici, tak vůči insolvenčnímu správci. Pohledávka byla při přezkumném jednání, konaném dne 28.01.2014, přezkoumána jako nevykonatelná a nezajištěná vůči právnímu předchůdci věřitele, a popřena insolvenčním správcem (druhým žalovaným) v plné výši pro rozpor s dobrými mravy. Dlužnicí (první žalovanou) popřena nebyla.

Žalobce v odůvodnění žaloby uvedl, že původní věřitel MONEY LEND, s.r.o. uzavřel s dlužnicí Smlouvu o úvěru s 28% smluvním úrokem p.a. Dlužnice nedodržela splátkový kalendář, uhradila pouze 10 splátek v nepravidelné výši, poslední splátka byla uhrazena dne 02.09.2013. Ohledně výše smluveného úroku odkazuje věřitel na úroky v bankovním sektoru -ČS a.s. ve výši 16,4 % p.a., Poštovní spořitelna 16,9 % p.a., ERA Poštovní spořitelna 20,6 % p.a. a považuje tedy 28% sjednaný úrok za platný a s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.02.2007 pod sp.zn. 33 Odo 236/2005 za úrok, jež nepřesahuje obvyklou úrokovou míru podstatným způsobem, není tedy v rozporu s dobrými mravy.

Soud nejprve posuzoval včasnost žaloby.

Dle ust. § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) může být pravost, výše a pořadí všech přihlášených pohledávek popřena insolvenčním správcem, dlužníkem a přihlášenými věřiteli, popření pohledávky lze vzít zpět.

Dle ust.. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Soud konstatuje, že žaloba byla soudu doručena dne 14.03.2014 datovou schránkou a 17.03.2014 poštou; první přezkumné jednání, na němž byla popřena věřitelova pohledávka správcem, se konalo dne 28.01.2014; vyrozumění o popření pohledávky bylo věř.č. 12 doručeno správcem dne 27.02.2014. Žaloba byla podána včas, poslední den lhůty.

Žalovaná 1) se k výzvě soudu vyjádřila k žalobě dne 10.06.2014 tak, že pohledávku nepopřela, že žaloba proti její osobě byla chybně podána.

Soud nařídil na den 18.11.2014 jednání, na němž se účastníci shodli, že se pokusí o mimosoudní dohodu. Vůči první žalované byla vzata žaloba zpět. Soud z tohoto důvodu řízení proti 1) žalované (dlužnici) v bodě I. výroku rozsudku zastavil.

Dne 15.12.2014 doručil žalobce soudu sdělení, že probíhají jednání o uzavření smíru a dne 23.02.2015 doručil znění smíru (č.l. B-59). Žalovaný č. 2 byl vyzván dne 06.05.2015, aby se ke smíru vyjádřil. Vyjádření soud neobdržel a lze se domnívat, že důvodem bylo znění (KSUL 45 INS 29241/2013) smíru, navrženého žalobcem, které by mohlo obstát u žaloby na plnění, nikoli u žaloby na určení pravosti a výše pohledávky.

Dne 03.05.2016 doručil 2) žalovaný soudu zpětvzetí popření pohledávky ve výši 8.466,67 Kč s tím, že ve výši 8.000,00 Kč považuje pohledávku nadále za neoprávněnou a na popěrném úkonu trvá (jedná se o poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1.800,00 Kč, poplatek za evidenci úvěru 1.500,00 Kč, poplatek za hotovostní inkaso 1.700,00 Kč a smluvní pokutu 3.000,00 Kč). Odůvodnil, že by se mělo jednat o náklady věřitele, jež jsou nepřípustně přenášeny na dlužníka a tím zvyšují nepřípustně RPSN.

Soud má prokázány následující skutečnosti:

Právní předchůdce žalobce a dlužnice dne 17.01.2012 uzavřeli smlouvu o úvěru, na jejímž základě žalobce dlužnici poskytl půjčku ve výši 10.000,00 Kč a dlužnice se zavázala zaplatit žalobci souhrnný poplatek ve výši 9.300,00 Kč-tj. smluvní úrok 28 % p.a. jako odměnu za poskytnutí úvěru, dále poplatky ve výši 18 % z poskytnutého úvěru za jeho uzavření a poskytnutí, 15 % za administrativní a organizační úkony a 18 % za hotovostní inkaso splátek. Celkovou částku 19.300,00 Kč se dlužnice zavázala splatit žalobci v hotovosti v 18 měsíčních splátkách po 1.072,00 Kč. Čerpání bylo podmíněno podpisem blankosměnky jako zajišťovacího instrumentu. Dále byly v bodech V. a VI. Smlouvy o úvěru sjednány smluvní pokuty ve výši 30 % sjednaného úvěru za uvedení nepravdivých informací.

Dlužnice uhradila žalobci v období od 17.07.2012 do 02.09.2013 celkem v 10 nepravidelných splátkách částku 5.500,00 Kč.

Přihláškou pohledávky (která je vedena jako přihláška pohledávky č. P8) do insolvenčního řízení dlužnice Ireny anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 45 INS 29241/2013, doručenou insolvenčnímu soudu dne 18.12.2013 právní předchůdce žalobce jako věřitel číslo 7 (nyní věř.č. 12) přihlásil nezajištěnou (zajištěnou jiným způsobem-směnkou) a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 16.466,67 Kč, z toho 7.149,35 Kč na jistině a 9.317,32 Kč na příslušenství a smluvní pokutě). Žalobce tedy do insolvenčního řízení dlužníka takto přihlásil jako pohledávku na jistině částku 7.149,35 Kč, poměrnou část smluvního úroku ve výši 28 % ze sjednaného úroku s ohledem na dobu trvání smluvního vztahu ve výši 3.966,67 Kč, dále 18 % odměnu za sjednání a poskytnutí úroku ve výši 1.800,00 Kč, 15 % paušál jako úhradu za administrativní a organizační úkony, 18 % z jistiny za hotovostní inkaso s přihlédnutím k době trvání smluvního vztahu-celkem tedy 8.966,67 Kč plus smluvní pokuta 30% jistiny, tj. 3.000,00 Kč (3.966,67 + 1.800,00 + 1.500,00 + 1.700,00 + 3.000,00). Uhrazeno na tuto částku 11.966,67 Kč dle věřitele bylo 2.649,35 Kč, zbylo k přihlášení na příslušenství 9.317,32 Kč (navíc smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, ale měla být přihlášena jako samostatná pohledávka).

Dne 28.01.2014 se u Krajského soudu v Ústí nad Labem konalo v insolvenční věci dlužnice Ireny anonymizovano přezkumné jednání, na němž byla přezkoumána také přihláška pohledávky žalujícího věřitele v celkové výši 16.466,67 Kč, která byla žalovaným insolvenčním správcem popřena co do pravosti v plné výši pro rozpor s dobrými mravy a (KSUL 45 INS 29241/2013) ohledně smluvní pokuty odkázal v popěrném úkonu na Nález Ústavního soudu ČR I.ÚS 199/11. Uvedl, že poskytnutý úvěr spolu s obvyklým úrokem 15 % p.a. byl dlužnicí uhrazen.

Provedené důkazy soud hodnotil postupem podle § 132 o.s.ř., tedy podle své úvahy, každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Potřeba provedení jiných důkazů nevyšla v řízení najevo.

Soud učinil následující závěr o skutkovém a právním stavu:

Právní předchůdce žalobce MONEY LEND, s.r.o. a dlužnice dne 17.01.2012 uzavřeli smlouvu o úvěru, na jejímž základě žalobce dlužníku poskytl půjčku ve výši 10.000,00 Kč a dlužník se zavázal zaplatit žalobci souhrnný poplatek ve výši 9.300,00 Kč. Čerpání bylo podmíněno podpisem blankosměnky jako zajišťovacího instrumentu, která skutečně podepsána byla a byla též s přihláškou pohledávky soudu doručena. Dále byly v bodech V. a VI. sjednány smluvní pokuty ve výši 30 % sjednaného úvěru za uvedení nepravdivých informací.

Mezi žalobcem a dlužnicí byla uzavřena smlouva o úvěru ve smyslu ust. § 497 obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ); tento závazkový vztah se ve smyslu ust. § 3073 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ust. § 261 odst. 3 písm. d) obch. zák., řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Dlužnice uhradila žalobci v období od 17.07.2012 do 02.09.2013 v 10 nepravidelných splátkách (v různé výši) celkovou částku 5.500,00 Kč.

Přihláškou pohledávky (která je vedena jako přihláška pohledávky č. P8) do insolvenčního řízení dlužnice Ireny anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 45 INS 29241/2013, doručenou insolvenčnímu soudu dne 18.12.2013 právní předchůdce žalobce jako věřitel číslo 7 (nyní věř.č. 12) přihlásil nezajištěnou (zajištěnou jiným způsobem-směnkou) a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 16.466,67 Kč, z toho 7.149,35 Kč na jistině a 9.317,32 Kč na příslušenství a smluvní pokutě.

Žalobce i žalovaný se z účasti na soudním jednání omluvili a souhlasili s jednáním v jejich nepřítomnosti (viz omluvy na č.l. 76 a 69 spisu). Žalobce se tím sám zbavil možnosti být při jednání vyzván podle § 118a odst. 1, odst. 3 o.s.ř. k vylíčení rozhodujících skutečností ohledně uvedení konkrétních administrativních nákladů žalobce, jakož i k označení důkazů k prokázání takových tvrzení. Uvedené platí i pro tvrzení a prokázání skutečností, že dlužnice uvedla nepravdivé údaje a že žalobci vznikl nárok na vyúčtování smluvní pokuty v důsledku takového jednání dlužnice. Výzvy podle § 118a o.s.ř. soud činí zásadně při jednání.

V daném řízení žalobce neprokázal ujednání s dlužnicí Irenou anonymizovano , že pracovník či obchodní zástupce žalobce bude osobně vybírat měsíční splátky v bydlišti dlužnice ani neprokázal žádné své konkrétní administrativní náklady.

Nebylo tak prokázáno tvrzení žalobce, že sjednaný souhrnný poplatek za úvěr odpovídá nákladům, které žalobce musel vynaložit v souvislosti s jeho poskytnutím. (KSUL 45 INS 29241/2013)

S ohledem na výši souhrnného poplatku při neprokázání žádných konkrétních nákladů žalobce soud dospěl k závěru, že částka 8.000,00 Kč, která představuje žalobcovu cenu za půjčení částky 10.000,00 Kč dlužníku na dobu 13,5 měsíce je nepřiměřená a ujednání o souhrnném poplatku je neplatné podle § 39 obč.zák. pro rozpor s dobrými mravy.

Ke dni rozhodování soudu (06.05.2016) zbyla k rozhodování částka 8.000,00 Kč, neboť z původně popřené částky 8.466,67 Kč se stala v důsledku zpětvzetí popření insolvenčním správcem částka zjištěná. Dlužnice uhradila před zahájením insolvenčního řízení částku 5.500,00 Kč. Správce dodatečně uznal (a dlužnice nepopřela) částku 8.466,67 Kč. Celkem tedy 13.966,67 Kč. Pro vyúčtování smluvní pokuty nebyl prostor, neboť dlužnice nepravdivé údaje neuvedla, resp. nebylo v tomto směru ničeho žalobcem tvrzeno a tedy ani následně prokazováno. Výše smluvní pokuty je nepřiměřená závazku, k jehož zajištění má sloužit.

Soud v bodě I. výroku rozsudku řízení proti 1. žalované zastavil pro zpětvzetí žaloby. V bodě II. výroku rozsudku řízení zastavil co do určení pravosti částky 8.466,67 Kč, která je považována za zjištěnou pro zpětvzetí popření insolvenčním správcem a uznání dlužnicí na přezkumném jednání. V bodě III. výroku rozsudku soud žalobu co do určení pravosti pohledávky ve výši 8.000,00 Kč zamítl z důvodu rozporu s dobrými mravy.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl soud v bodě IV. výroku rozsudku podle úspěchu ve věci v souladu s § 142 odst. 2 o.s.ř. (Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo). Žalobce i žalovaný byli ve věci úspěšní téměř stejným poměrem (8.000,00:8.466,67) a proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 6. května 2016

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková