45 ICm 715/2011
Číslo jednací: 45 ICm 715/2011-26 ( KSHK 45 INS 14392/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalované: IREKON, v.o.s., insolvenční správce dlužníků Jindřicha anonymizovano , anonymizovano a Evy anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Palackého 211, Turnov, o určení pohledávky

takto

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že část pohledávky žalobce v rozsahu 47.008,--Kč, která byla přihlášená do insolvenčního řízení u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 14392/2010, je po právu, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou soudu 23.3.2011 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 47.008,--Kč. Žalobce pohledávku v celkové výši 67.724,--Kč přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků Jindřicha a Evy anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 14392/2010. Právním důvodem pohledávky byl nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100342830 ve výši 66.589,--Kč a na smluvních pokutách z této smlouvy ve výši 1.135,--Kč. Při přezkumném jednání dne 1.3.2011 byla pohledávka žalobce do výše 18.446,--Kč uznána a do výše 49.278,--Kč popřena žalovaným. Důvodem pro popření pohledávky bylo, že nárok žalobce je v rozporu s dobrými mravy. Vyrozumění žalovaného bylo žalobci doručeno 9.3.2011. Ve vyrozumění žalovaný v důsledku chybného výpočtu upravil uznání pohledávky tak, že je po právu ve výši 27.716,--Kč a popřená ve výši 47.008,--Kč. Žalobce dále uvedl, že dlužníkům byl poskytnut úvěr ve výši 94.008,--Kč, který se zavázali zaplatit v měsíčních splátkách po 3.917,--Kč počínaje měsícem dubnem 2010. Dlužníci se také zavázali k zaplacení smluvní odměny za poskytnutí úvěru ve výši 47.008,--Kč. Žalobce připojil vyrozumění o popřené nevykonatelné pohledávce ze dne 4.3.2011, výpis z účtu o poskytnutí finanční částky ve výši 47.000,--Kč dne 23.3.2010.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil. V průběhu jednání uvedl, že ve vyrozumění žalobci o popřené pohledávce sdělil, že je popřená do výše 47.008,--Kč, ani neprovedl dodatečné uznání této pohledávky v insolvenčním řízení. Popření by se mělo týkat smluvní odměny, která podle jeho názoru není jistinou, ale měla by být žalobcem ve formuláři přihlášené pohledávky označena jako pohledávka samostatná. Sdělil, že žalobce nevyzval k opravě ani doplnění přihlášky. Vyrozumění bylo žalobci doručeno 9.3.2011. Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalobce do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. 45 INS 14392/2010 a to přihláškou pohledávky ze dne 31.1.2011 a přílohami. Z formuláře přihlášky vyplývá, že žalobce přihlásil jako jedinou pohledávku ve výši 67 724,--Kč a jako důvod vzniku pohledávky uvedl nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100342830 ve výši 66 589,--Kč a na smluvních pokutách z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 1 135,--Kč. Podle § 173 odst. 4 zák.č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona / dál IZ / přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Podle ust § 174 odst. 1 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání / § 42 odst. 4 osř / obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ust § 176 přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis a jeho podobu zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle ust § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě na určení popřené pohledávky jako důvod jejího vzniku uplatnit jen skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Podle ust § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenčního správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčního soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podání přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu má povahu uplatnění práva a zakládá učastenství věřitele v insolvenčním řízení. Obsahové náležitosti přihlášky pohledávky zákon upravuje obdobně jako u žaloby / § 79 osř / včetně postupu k odstranění nedostatků / § 43 osř / Důvody pro které soud odmítne žalobu jsou do jisté míry totožné s důvody, pro které se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Přihláška pohledávky musí obsahovat takové skutečnosti, jež pohledávky individualizují tak aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou / rozh. VS PH 67/2011, VS PH 86/2011 a další /

V souzené věci uplatnil žalobce pohledávku s vyčíslením nedoplatku jistiny a smluvní pokuty celkové výši 67 724,--Kč. Teprve v žalobě uvedl skutečnosti, na nichž se sporná pohledávka zakládá-výši úvěru, rozsah jeho splacení dlužníkem a rozhodné skutečnosti týkající se vzniku pohledávky ze smluvní odměny. Tyto skutečnosti nemohl žalovaný správce přezkoumat, neboť nebyly obsaženy v přihlášce a nelze tak najisto postavit, zda se žalobce domáhá žalobou určení přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení. Smluvní pokuta není příslušenství pohledávky, a proto bylo třeba pohledávku ze smluvní pokuty uplatnit zvlášť.

Z uvedených důvodů soud žalobu pro předčasnost zamítl, protože pohledávka žalobce nebyla k datu přezkumného jednání v insolvečním řízení přezkoumatelná a žalovaný měl postupovat dle ust § 188 odst. 2 IZ.

V insolvenčním řízení přistoupí insolvenční správce k odstraňování vad přihlášky a poté k novému přezkumu pohledávky, pokud budou vady přihlášky odstraněny.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 150 občanského soud řádu, když důvody hodné zvláštního zřetele shledává soud v tom, že žalobce úspěšný nebyl, avšak žaloba byla podána k výzvě insolvenčního správce-žalovaného, který pohledávku žalobce popřel ač byla nepřezkoumatelná z důvodu jejího nesprávného přihlášení žalobcem.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného

V Hradci Králové dne 6.listopadu 2012

JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa