45 ICm 589/2015
Číslo jednací: 45 ICm 589/2015-257 ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou ve věci žalobkyně: Ing. Eva Procházková, Nám. Svobody 1548/5, Znojmo, insolvenční správkyně dlužníků Břetislava Rusína a Květy Rusínové bytem Klamoš 116, Klamoš, zastoupena: JUDr. Pavel Procházka, obecným zmocněncem, proti žalované: Daniela Čermáková, Starý Mateřov 38, Starý Mateřov, a vedlejší účastnice na straně žalované: Sylvie Ryglová, Jánská 1460, Nový Bydžov, právně zastoupena: JUDr. Jiří Slezák, advokát, se sídlem Ulrichovo náměstí 737, Hradec Králové, za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, o neúčinnost právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že kupní smlouva uzavřená dne 24. 04. 2013, kterou dlužník Břetislav Rusín a dlužnice Květa Rusínová prodali žalované Daniele Čermákové nemovitosti zapsané na listě vlastnictví č. 515 v k. ú. Klamoš, obec Klamoš, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové je neplatná.

II. Žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníků Břetislava Rusína a Květy Rusínové nemovitosti zapsané na listě vlastnictví č. 515, v k. ú. Klamoš, obec Klamoš, zapsané u Katastrálního úřadu pro kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové.

III. Žaloba ve znění, aby soud určil, že kupní smlouva ze dne 24. 04. 2013, kterou dlužníci Břetislav Rusín a Květa Rusínová prodali žalované Daniele Čermákové nemovitosti zapsané na listě vlastnictví č. 515 v k. ú. Klamoš, obec Klamoš, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové je neúčinná, se zamítá.

IV. Žaloba ve znění, aby soud určil, že vlastníkem nemovitostí zapsaných na listě vlastnictví č. 515 v k. ú. Klamoš, obec Klamoš, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, isir.justi ce.cz ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

katastrální pracoviště Hradec Králové jsou dlužníci Břetislav Rusín a Květa Rusínová, se zamítá.

V. Žalovaná a vedlejší účastnice na straně žalované jsou povinné zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 13.438 Kč ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

VI. Žalovaná a vedlejší účastnice na straně žalované jsou povinné zaplatit na účet Krajského soudu v Hradci Králové soudní poplatek ve výši 5.000 Kč ve lhůtě do 8 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 082. 2015 domáhala určení neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 24. 04. 2013, kterou dlužníci Břetislav Rusín a Květa Rusínová prodali žalované nemovitost zapsanou na LV č. 515 v k. ú. a obci Klamoš. Žalobkyně se také domáhala vrácení nemovitosti do majetkové podstaty. V průběhu řízení doplnila žalobu o určení, že kupní smlouva ze dne 24. 04. 2013 je neplatná a žádala soud, aby určil, že vlastníkem nemovitosti jsou dlužníci Břetislav a Květa Rusínovi. Žalobu odůvodnila tím, že dlužníci prodali nemovitost, ve které bydleli, žalované v době, když byli v úpadku a měli splatné závazky v úmyslu zkrátit věřitele. Z kupní ceny ve výši 2.000.000 Kč byla zaplacena hypotéka ve výši 1.100.529,60 Kč a Finanční úřad na dani z převodu nemovitosti ve výši 60 000 Kč. Dlužníci žádné finanční prostředky z kupní ceny od žalované neobdrželi. Na základě informací z trestního řízení žalobkyně shledala právní úkon kupní smlouvy jako absolutně neplatný právní úkon vzhledem k tomu, že se u žalované jedná o podvodné jednání, ve spolupráci s vedlejší účastnicí na straně žalované v tom, že se s dlužníky, kteří byli v úpadku, dohodli, že před podáním insolvenčního návrhu rodinný dům v Klamoši odkoupí žalovaná a po ukončení insolvenčního řízení se dům převede zpět do jejich vlastnictví. Žalovaná na základě podvodného jednání získala u Hypoteční banky a.s. úvěr na zakoupení rodinného domu dlužníků. Hypotéka měla být hrazena z nájemného, které dlužníci měli platit žalované. Žalovaná, ač se v kupní smlouvě zavázala, že dlužníkům uhradí z kupní ceny v hotovosti částku 300.000 Kč, tuto finanční částku nikdy neuhradila. Žalovaná si na sebe nechala nařídit exekuci pro bagatelní částku 7.990,17 Kč za nezaplacenou fakturu O2 Czech Republic a.s. v roce 2014, tuto částku nezaplatila ani po nařízení exekuce, takže soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková postihla nemovité věci v k. ú. Klamoš exekučním příkazem. Žalobkyně proto podala návrh na Státní zastupitelství na zajištění nemovitostí, které jsou předmětem sporu v trestním řízení. Poukázala na výslech žalované u Policie ČR, ve kterém uvedené údaje potvrdila.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila a uvedla, že nevěděla o tom, že prodávající nemovitosti v Klamoši jsou v úpadku, odkázala na článek III. kupní smlouvy ze dne 24. 04. 2013 obsahu, ve kterém je prohlášení dlužníků o tom, že v úpadku nejsou. Výplatou jednotlivých částí kupní ceny došlo k zaplacení věřitelů dlužníků, což vyplývá z článku IV. kupní smlouvy. Sjednaná kupní cena byla tržní v souladu se znaleckým posudkem financující banky. Žalovaným zaplatila z kupní ceny částku 300.000 Kč, což by mělo být prokázáno potvrzením banky o úhradě. Předložila odhad Ing. Milana Šimáka obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance a.s., ve kterém znalec uvedl obvyklou cenu nemovitosti ve výši 2.000.000 Kč. Vedlejší účastnice na straně žalované k žalobě uvedla, že byla kontaktována dlužnicí s tím, že chce rodinný dům v Klamoši prodat. Vyhotovila obvyklou kupní smlouva s tím, že závazky, které váznou na předmětu kupní smlouvy, budou při vypořádání kupní ceny uhrazeny. Od dlužnice věděla pouze o závazcích, které byly uvedeny v kupní smlouvě. Připustila, že dlužnice se mohla

2 ( KSHK 45 INS 1256/2014 ) vyjádřit i tak, že ze zbytku finančních prostředků z kupní ceny uhradí další věřitele. Popřela, že by dlužníkům sepsala návrh na oddlužení, uvedla, že se zabývá pouze realitní činností.

Žalovaná ve svém účastnickém výslechu soudu uvedla, že manžele Rusínovi viděla poprvé před uzavřením kupní smlouvy, když se byla na nemovitost podívat. O tom, že prodávají nemovitost, se dozvěděla z internetu. Prostřednictvím telefonu se domluvili na prohlídce. S matkou zařizovaly hypotéku u Hypoteční banky a.s., od které obdržela úvěr ve výši 1.700.000 Kč. V té době byla studentkou a přivydělávala si brigádami, ze kterých měla finanční příjem asi 10.000 Kč měsíčně. Školu ukončila v roce 2015. Při žádosti o hypotéku předkládala pouze příjmy z brigád. Kupní smlouvu, kterou uzavřela s dlužníky, vypracovala Sylvie Ryglová. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého odhadu na částku 2.000.000 Kč, částku 300.000 Kč zaplatila ze svých úspor, resp. složila se na ní rodina. V den, kdy se smlouva uzavírala, a to 24. 04. 2013 byla přítomna její matka a předala dlužnici 300.000 Kč. U předání peněz žalovaná nebyla. S manželi Rusínovými se dohodla, že v domě zůstanou bydlet a budou jí platit nájemné ve výši 8.000 Kč měsíčně. Nájemní smlouva sepsána nebyla. Sdělila, že dlužníci nájemné neplatí a chystá se je vystěhovat. Do insolvenčního řízení dlužníků dluh na nájemném nepřihlásila. Při nákupu nemovitosti nevěděla, že dlužníci jsou v úpadku, nebo že zahajují insolvenční řízení. Vedlejší účastnice Sylvie Ryglová ve výslechu uvedla, že pracuje jako realitní makléřka od roku 2008. Někdy začátkem roku 2013 ji oslovila dlužnice Květa Rusínová s tím, že chce prodat dům. Sdělila jí, že má hypotéku a další dluhy, které potřebuje zaplatit. Také jí sdělila, že nemá s rodinou, kde bydlet. Dům nebyl inzerován, asi po 3 měsících jí dlužnice zavolala, že má kupující na dům paní Čermákovou, která souhlasí s tím, aby v domě zůstali bydlet. Vypracovala kupní smlouvu, která byla podepsána na poště v Novém Bydžově dlužníky i žalovanou. Viděla, že nějaké peníze předala matka žalované dlužnici. Zařídila také znalecký odhad Ing. Milana Šimáka. Za zprostředkování služeb vyhotovila fakturu na částku 50.000 Kč. Odmítla, že by sepisovala dlužníkům insolvenční návrh. V den uzavření smlouvy byla na poště v Novém Bydžově s dlužníky, kde bylo potřeba ověřit podpisy, byla tam také žalovaná. Nebyla přítomna předávání částky 300.000 Kč, pouze viděla, že matka žalované předala obálku Květe Rusínové. Potvrdila, že s prodejem nemovitostí pomáhala i sousedce dlužníků paní Haně Chárové, která prodávala dům její sestře. Potvrdila, že se zná s Ivou Jonákovou, se kterou mají kamarádské vztahy. Uvedla, že Iva Jonáková půjčovala Květe Rusínové peníze. Odmítla, že by dlužníci poprvé viděli kupní smlouvu v den, kdy byli na poště ověřovat podpisy. Nedokázala potvrdit, zda se byla žalovaná podívat na dům v Klamoši před podpisem kupní smlouvy. Svědkyně Květa Rusínová ve výslechu uvedla, že s manželem uzavřeli se žalovanou kupní smlouvu dne 24. 04. 2013. Byla dohodnuta kupní cena 2.000.000 Kč. První částka kupní smlouvy ve výši 300.000 Kč měla být zaplacena v den podpisu kupní smlouvy. K zaplacení těchto peněz nedošlo. Kupní smlouvu podepisovala s manželem na poště v Novém Bydžově, žalovaná tam nebyla, byla tam přítomna Sylvie Ryglová, která prodej dohodla. V roce 2008 si s manželem vzali hypotéku ve výši 1.200.000 Kč, kterou spláceli zhruba do roku 2012, kdy manžel přišel o práci a od té doby si brali půjčky od Providentu, Home Creditu atd. Splátky ve výši 10 000 kč nebyly schopni splácet. Z kupní ceny byla zaplacena tato hypotéka a daň z převodu nemovitosti. Z kupní ceny obdrželi pouze 130.000 Kč. Ve věci prodeje domu jim radila Sylvie Ryglová, která jim také doporučila, že nesmí mít žádný majetek, když chtějí jít do insolvence. V té době měli dluhy asi 500.000 Kč a nebyly schopni dluhy platit. Také jim doporučila, aby převedli dům na Danielu Čermákovou a po 5 letech, až skončí insolvence, jim bude dům vrácen. Žalovanou Čermákovou viděla poprvé v únoru 2016. Paní Ryglovou jim doporučila sousedka z Klamoše, která řešila podobný problém. Na Sylvii Ryglovou podali s manželem trestní oznámení u Policie v Chlumci nad Cidlinou o výsledku nemá informace. Insolvenční návrh jim sepisovala společnost ABIVIA s.r.o. někdy v červnu 2013, ale návrh podali k soudu až v lednu 2014, protože neměli peníze na zaplacení za sepis návrhu. Svědkyně uvedla, že smlouvy kupní i zástavní

3 ( KSHK 45 INS 1256/2014 ) podepisovali pouze v přítomnosti paní Ryglové. Žalovaná se podpisu nezúčastnila, ani ji neznali. Podle pokynu paní Ryglové po prodeji nemovitosti posílali měsíčně částku 8.000 Kč na účet žalované u ČSOB a z toho účtu měli být posílány do Hypoteční banky na zaplacení úvěru, který si vzala žalovaná. Splátky začali posílat v srpnu 2013 a skončili v červenci 2015. Mělo se jednat o nájemné. Potvrdila, že rodinný dům opravovali v roce 2008, poté již žádné větší opravy neproběhli. Při podpisu smlouvy žádné peníze z kupní ceny nedostali a žádní věřitelé se z kupní ceny kromě hypotečního úvěru nezaplatili.

Svědek Břetislav Rusín ve výpovědi uvedl, že žalovanou nikdy neviděl a při výslechu v jednací síni ji vidí poprvé. Potvrdil, že si s manželkou brali hypotéku, když kupovali druhou polovinu rodinného domu v Klamoši od tchýně. Hypotéku přestali splácet, když svědek ztratil zaměstnání. Všechny věci v souvislosti s kupní smlouvou vyřizovala manželka, svědek se o to nestaral. Pamatoval si, že na poště v Novém Bydžově podepisovali zřejmě kupní smlouvu a také ověřovali podpisy. Zda byla kupní cena zaplacena, nevěděl. Potvrdil, že podal s manželkou insolvenční návrh a také že podepsal kupní i zástavní smlouvu. Na poště byla přítomna paní Ryglová. Žádné peníze při podpisu nebo po podpisu smlouvy nedostali. Po uzavření kupní smlouvy opravovali na domě střechu, která stála asi 100.000 Kč.

Svědkyně Soňa Bochanová ve výslechu uvedla, že je matkou žalované, se kterou bydlí ve společné domácnosti. Od dcery se dozvěděla, že uzavřela s manželi Rusínovými kupní smlouvu a zakoupila nemovitosti v Klamoši. Od dcery věděla, že si chce koupit rodinný dům. Obrátily se na paní Ryglovou, která jim pomáhala a vše zařizovala. Dcera v té době studovala a měla příjmy z brigád. Dcera dostala od Hypoteční banky a.s. úvěr ve výši 1.700.000 Kč a částku 300.000 Kč ji předala ze svých peněz. Tuto částku osobně předala paní Rusínové na poště v Novém Bydžově proti podpisu o převzetí peněz. Tento pokladní lístek byl předán Hypoteční bance a.s. Byla u toho pouze dlužnice a její dcera. Pokladní lístek podepsala svědkyně, žalovaná a paní Rusínová. Rusínovi se měli vystěhovat do 4 měsíců, pak se dohodlo, že zůstanou v době bydlet a budou platit nájem ve výši 8.000 Kč měsíčně. O tom, že jsou dlužníci v insolvenci, se dozvěděla až někdy koncem roku 2015.

Svědkyně Iva Jonáková, která byla k výslechu předvedena z Vazební věznice Praha-Ruzyň potvrdila, že je pravomocně odsouzena pro úvěrový podvod a že je proti ní v současné době vedeno další trestní řízení ve věci úvěrového podvodu v souvislosti se žalovanou Čermákovou. Prohlásila, že svědeckou výpověď odepírá z důvodu trestního stíhání.

Podle zprávy Policie ČR Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Policie vede trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu úvěrového podvodu podle § 211 trestního zákoníku proti podezřelé Daniele Čermákové, která uzavřela dne 16. 04. 2013 s Hypoteční bankou a.s. smlouvu o hypotečním úvěru na částku 1.700.000 Kč za účelem nákupu nemovitosti v obci Klamoš, přičemž v žádosti o úvěr uvedla vědomě nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli, neboť pro společnost Cambridge Trade v.o.s nikdy nepracovala a neměla příjem. Policie ČR vede několik trestních řízení se stejným způsobem provedení, při kterém byly zadlužené osoby oslovovány s nabídkou záchrany nemovitosti, přičemž se tak vždy stalo prostřednictvím nastrčené osoby tzv. bílého koně

Ze spisu Policie ČR č.j. KRPH-26369-32/TČ-2017-050281 a poskytnutých listin Policií ČR, soud provedl důkaz usnesením ze dne 24. 10. 2017, kterým bylo zahájeno trestní stíhání Daniely Čermákové, jako obviněné ze spáchání zločinu úvěrového podvodu podle § 211/1,5 trestního zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že dne 16. 04. 2013 v Hradci Králové uzavřela s Hypoteční bankou a.s. smlouvu o hypotečním úvěru na částku 1.700.000 Kč za účelem koupě

4 ( KSHK 45 INS 1256/2014 ) nemovitosti v obci Klamoš, přičemž v žádosti o úvěr uvedla vědomě nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli, neboť pro společnost Cambridge Trade v.o.s. nikdy nepracovala a neměla ani uvedený příjem ve výši 19.971 Kč čistého měsíčně a dále uvedla, že má vlastní finanční prostředky ve výši 300.000 Kč, ačkoliv se tato skutečnost nezakládala na pravdě, neboť v této době nebyla nikde zaměstnána, ani neměla žádný stálý příjem a tímto jednáním byla Hypoteční bance a.s. způsobená škoda min. ve výši 1.623.103 Kč. V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že Daniela Čermáková před Policií ČR potvrdila, že smlouvu o hypotečním úvěru s Hypoteční bankou a.s. uzavřela na popud Ivy Jonákové a Sylvie Ryglové s tím, že se jedná o záchranu nemovitosti před hrozící exekucí. Měla pomoci lidem, kteří byli zadluženi a hrozil jim prodej nemovitosti, ona tuto nemovitost měla odkoupit pomocí hypotečního úvěru a za to dostat provizi ve výši 150.000 Kč. Vše bylo zařízeno, pouze podepsala příslušné dokumenty, žádné finanční prostředky ani příjem neměla. Hypotéka měla být splácena formou nájmů od původních vlastníků nemovitosti. Ze slíbené provize dostala pouze 80.000 Kč. Policie ČR dále vycházela z podání vysvětlení Ivy Jonákové, která potvrdila, že požádala Danielu Čermákovou, aby pomohla zachránit dům manželů Rusínových před exekucí, neboť byli zadluženi. Věděla, že nemá žádný příjem, hypotéka se měla platit formou nájmů od původních vlastníků. Část peněz hypotečního úvěru ve výši 330.000 Kč byla odměnou za vyřízení věci a nikoli kupní cena. Tato částka byla zaslána na účet její sestry Romany Bučkové, jejíž účet Iva Jonáková používala. Manželé Rusínovi před Policií ČR potvrdili, že dostali kontakt na Ivu Jonákovou a Sylvii Ryglovou s tím, že jim pomohou zachránit dům. Měli velké množství dluhů a hrozil jim exekuční prodej. Danielu Čermákovou neznali, pouze věděli, že si vzala za účelem odkoupení jejich nemovitosti úvěr. Policie ČR ve svém spisovém materiálu má falešné výplatní pásky, kterými Daniela Čermáková dokládala své příjmy a falešné potvrzení o výši příjmů. Z výpisu z účtu je patrné, že část kupní ceny sloužila k úhradě dluhů manželů Rusínových, část byla poukázána na účet sestry Ivy Jonákové, která sloužila jako odměna všem zúčastněným za celou transakci.

Květa Rusínová před Policií ČR uvedla, že Danielu Čermákovou viděla poprvé v únoru nebo březnu 2016. Sylvii Ryglovou znali od rodiny Chárových, kterým rovněž pomohla zachránit dům. Sylvie Ryglová jim špatně poradila, aby se domu zbavili, protože právě z toho důvodu jim byla insolvence zamítnuta.

Daniela Čermáková před Policií ČR dne 28. 04. 2017 uvedla, že se někdy v roce 2013 prostřednictvím Sylvie Ryglové seznámila s Ivou Jonákovou, která ji oslovila s nabídkou, aby koupila na hypotéku domek od zadlužených lidí. Měla za to obdržet odměnu ve výši 150.000 Kč. O nic se nestarala, vše zařídili Sylvie Ryglová a Iva Jonáková. Pouze podepsala dokumenty. V době uzavření úvěru nikde nepracovala, chodila do školy v Novém Bydžově. Na přelomu roku 2013 a 2014 chodila na brigády do Mladé Boleslavi. Předpokládala, že hypotéka se bude platit z nájmů od původních vlastníků, tak jak ji to slíbila paní Jonáková. Manžele Rusínovi viděla poprvé, když byla u nich řešit skutečnost, že neplatí nájem a tím se neplatí ani hypotéka. Nájem se měl platit na osobní účet vedený u ČSOB a.s. Na nemovitosti vázne exekuce, protože má dluh u společnosti O2 Czech Republic a.s. ve výši asi 7.000 Kč. Má příjmy asi 8.000-10.000 Kč a pracuje v Hotelu Tatra v Novém Bydžově jako servírka.

Daniela Čermáková dne 09. 11. 2017 před Policií ČR v další výpovědi uvedla, že se s paní Jonákovou a Ryglovou seznámila přes svoji matku v roce 2013. Matka jí nabídla, že paní Jonáková a Ryglová řeší problém zadlužených lidí, kterým by mohla za provizi pomoct. Obě jí slíbily odměnu 150.000 Kč, dala jim k dispozici osobní údaje s tím, že vše zařídí. V Hypoteční bance a.s. měla podepsat nějaké dokumenty, kterých obsah nečetla. V té době chodila do školy a neměla příjem. Kupní smlouvu s manželi Rusínovými dostala pouze k podpisu a neví, na jaká čísla účtu byly poslány peníze. Paní Jonáková jí vyplatila odměnu ve výši 80.000 Kč. Hypotéka se

5 ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

měla platit formou nájmů. V lednu 2015 jí začaly chodit upomínky pro neplacení hypotéky, proto jela za manželi Rusínovými se svoji matkou a paní Ryglovu. Upomínky chodily pořád a snažila se to řešit s paní Jonákovou a Ryglovou. O sporu, který se veden před Krajským soudem v Hradci Králové nevěděla uvést nic, paní Ryglová jí sehnala právníka, který ji zastupuje. Právníka neúkolovala, pouze za ni přečetl vyjádření, které připravil s paní Ryglovou. Žádnou rekonstrukci nemovitosti neplánovala, ani nikomu nedávala souhlas k provedení rekonstrukce.

Romana Bučková před Policií ČR uvedla, že její sestra Iva Jonáková používala její bankovní účet, protože měla exekuce a dluhy. K účtu měla platební karty i přístup do internetového bankovnictví.

Iva Jonáková před Policií ČR uvedla, že se s manželi Rusínovými seznámila přes manžele Chárovi, kterým se Sylvou Ryglovou pomáhaly při řešení dluhů. Manželé Rusínovi jim sdělili, že jsou hodně zadluženi a že by chtěli zachránit nemovitost. Bylo jim sděleno, kolik bude celá věc stát. Nevěděla uvést, zda manželé Rusínovi z kupní ceny za nemovitost dostali nějaké finanční prostředky. Za vyřízení věci byla z kupní ceny částka 330.000 Kč doručena na účet její sestry Romany Bučkové. Daniela Čermáková dostala provizi 150.000 Kč, byla se vším srozuměna, bylo jí vysvětleno, že si na sebe vezme hypotéku a koupí si nemovitost od zadlužených lidí a hypotéka bude hrazena z nájmů. Za 5 let si dům převede od ní někdo jiný. A za to všechno obdrží odměnu 150.000 Kč. Podle rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 05. 06. 2017 byla obžalovaná Iva Jonáková uznána vinnou z přečinu úvěrového podvodu a zločinu úvěrového podvodu podle ust. § 211 odst. 1,2,5 trestního zákoníku a odsouzena na 4 roky k trestu odnětí svobody.

Soud v řízení provedl důkaz:

-Kupní smlouvou o převodu vlastnického práva k budově a pozemkům uzavřenou dne 24. 04. 2013 mezi Břetislavem Rusínem a Květou Rusínovou, jako prodávající, a Danielou Čermákovou, jako kupující, předmětem které byl převod vlastnického práva k nemovitostem zapsaných na LV č. 515 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec a k. ú. Klamoš. Prodávající prohlásili, že na nemovitostech vázne pouze zástavní právo zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. Prodávající a kupující prohlásili, že nejsou v úpadku, ani není proti nim vedeno nalézací, exekuční, konkursní, či vyrovnávací řízení. Prodávající a kupující se dohodli na kupní ceně 2.000.000 Kč s tím, že první částku kupní ceny ve výši 300.000 Kč uhradí kupující z vlastních zdrojů v hotovosti v den podpisu smlouvy. Zbylou částku kupní ceny ve výši 1.700.000 Kč uhradí kupující z hypotečního úvěru od Hypoteční banky a.s. na účty uvedené ve smlouvě. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všemi jejími účastníky. Ve spodní části smlouvy je razítko České pošty s ověřovací doložkou k podpisu Květy Rusínové a Břetislav Rusína a Daniely Čermákové v Novém Bydžově dne 24. 04. 2013. -Podle výpisu z katastru nemovitostí ke dni 02. 01. 2015 na LV č. 515 k. ú. Klamoš svědčí vlastnické právo Daniele Čermákové se zápisem pro omezení vlastnického práva zástavním právem Hypoteční banky a.s. pro částku 1.700.000 Kč na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 17. 04. 2013 a nabývacím titulem je kupní smlouva ze dne 24. 04. 2013 s právními účinky vkladu práva ke dni 25. 04. 2013. -Odhadem č. 069/13/07 obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance a.s. ze dne 15.02.2013, Ing. Milanem Šimákem, a to rodinného domu č.p. 116 v obci Klamoš

6 ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

zapsané na LV č. 115 objednatelem Břetislavem Rusínem. Obvyklá cena byla stanovena na částku 2.000.000 Kč. -Smlouvou o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřenou dne 16. 04. 2013 mezi Hypoteční bankou a.s. a Danielou Čermákovou, na základě které banka poskytla úvěr ve výši 1.700.000 Kč za účelem nákupu nemovitosti budovy č.p. 116 v obci Klamoš. -Zástavní smlouvou k nemovitosti uzavřenou dne 16. 04. 2013 mezi zástavním věřitelem Hypoteční bankou a.s., manželi Rusínovými, jako zástavci, a Danielou Čermákovou, jako dlužníkem, ze smlouvy o úvěru. Předmětem zástavního práva jsou nemovitosti na č.p. 116 v obci Klamoš. -MONETA Money bank a.s. soudu dne 11. 10. 2017 sdělila, že číslo účtu 189477485 patří Romaně Bučkové. Účet byl založen dne 15. 10. 2008 a zrušen dne 21. 03. 2017. -Hypoteční banka a.s. soudu dne 10. 10. 2017 sdělila, že v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 17. 04. 2013 nepřijala od Daniely Čermákové peněžní částku 300.000 Kč. -Česká spořitelna a.s. soudu dne 24. 10. 2017 sdělila, že majitelem běžného účtu č. 1089284349/0800 je Sylvie Ryglová.

Z insolvenčního spisu vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 1256/2014 soud provedl důkaz návrhem dlužníků na zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení, který byl soudu doručen dne 21. 01. 2014. V návrhu dlužníci uvedli, že mají závazky ve výši 545.298 Kč a nemají žádný majetek. Dne 12. 06. 2014 soud rozhodl o úpadku, ustanovil do funkce insolvenčního správce žalobkyni, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. V průběhu přezkumného jednání byly přezkoumány pohledávky 8 věřitelů v celkové výši 600.006,70 Kč, pohledávky byly zjištěné. Insolvenční správkyně předložila zprávu o přezkumu převodu nemovitosti v obci Klamoš před zahájením insolvenčního řízení, email-korespondenci s dlužnicí a návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníků. Usnesením ze dne 25. 03. 2015 soud zamítl návrh na oddlužení a prohlásil na majetek dlužníků konkurs.

Podle ust. § 233 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon (dále IZ) je-li pravomocným rozhodnutím zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, musí být vydán majetkový prospěch získaný plněním z neplatného právního úkonu.

Podle ust. § 234 IZ byla-li zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, který lze současně považovat za neúčinný, postupuje se podle § 233. Podle ust. § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů, nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým práv úkonům (dále jen odpůrčí žaloba) není-li dále stanoveno jinak (odst. 2).

Podle ust. § 239 odst. 1 IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty.

7 ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

Podle ust. § 236 odst. 1 IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost, v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných práv úkonů náleží do majetkové podstaty.

Podle ust. § 237 odst. 1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo, které z něho měly prospěch.

Aktivní legitimace žalobkyně z funkce insolvenční správkyně k podání žaloby vyplývá z ust. § 239 odst. 1 IZ v zákonné lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dle ust. § 239 odst. 3 IZ. Lze konstatovat, že uvedená podmínka byla splněna vzhledem k tomu, že rozhodnutí o úpadku nabylo účinky zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 12. 06. 2014 a žaloba byla podána insolvenčnímu soudu dne 08. 02. 2015.

Podle ust. § 37 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (dále obč. zák.) platný k datu uzavření kupní smlouvy, musí být právní úkon učiněn svobodně, a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný.

Podle ust. § 39 obč. zák. neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Je-li prokázáno, že úmyslem (záměrem) obou smluvních stran při uzavření smlouvy bylo dosáhnout výsledku, jenž odporuje zákonu nebo jej obchází, má to za následek absolutní neplatnost smlouvy dle ust. § 39 občanského zákoníku. Neplatnost právního úkonu podle § 39 obč. zák. je neplatností absolutní, která působí ze zákona ( ex lege) od počátku (ex tunc), takže subjektivní občanská práva a občanskoprávní povinnosti z takového právního úkonu vůbec nevzniknou.

Ze všech shora uvedených důkazů soud hodnotí kupní smlouvu uzavřenou dne 24. 04. 2013 jako absolutně neplatný právní úkon, a to jak pro rozpor se zákonem tak pro rozpor s dobrými mravy. V řízení nebylo zpochybněno, že dlužníci, vědomi si svých závazků (viz insolvenční návrh), se snažili před podáním insolvenčního návrhu svoje nemovitosti zajistit takovým způsobem, aby nebyly prodány v rámci insolvenčního řízení. Tento úmysl dlužníků soud vyhodnotil jako nepoctivý a jejich návrh na oddlužení zamítl. Žalovaná ve spolupráci s vedlejší účastnicí Sylvii Ryglovou měla dlužníkům pomoct zakoupením nemovitosti za provizi při vědomosti o jejich dluzích s tím, že po skončení řízení jim soud nemovitosti vrátí, resp. prodá zpátky. Vzhledem k rozporným výpovědím před soudem a k výpovědím žalované před Policií ČR, soud žalovanou opakovaně předvolal, její právní zástupce ale na jednání dne 13. 07. 2017 a opakovaně dne 05. 10. 2017 prohlásil, že se žalovaná jednání již nezúčastní a vypovídat nebude.

Skutečnost, že se na případě podílely třetí osoby, soud shledal z výpisu z účtu MONETA Money bank a.s. na jméno Romany Bučkové, sestry Ivy Jonákové, na který byla z kupní ceny dle kupní smlouvy poslána finanční částka ve výši 330.000 Kč, což potvrzují výpovědi v trestním řízení o tom, že za pomoc dlužníkům si pomáhající vyúčtovali částku 330.000 Kč, z této sumy byla částka 150.000 Kč určena pro žalovanou.

Okolnosti uzavření kupní smlouvy a její skutečný účel, resp. záměr stran smlouvy byl u žalobců zbavit se na určitou chvíli nemovitosti (po dobu insolvenčního řízení), u žalované za provizi koupit nemovitost, ve které dlužníci zůstanou bydlet a budou platit hypotéku žalované formou nájmu s tím, že po určité době nemovitosti získají zpátky. Úmyslem (záměrem) stran smlouvy při jejím uzavření bylo dosáhnout výsledku, jenž odporuje zákonu nebo jej obchází /§ 256 a §

8 ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

256 a zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku účinného od 01. 01. 2010 /, což má za následek neplatnost smlouvy podle § 39 obč. zák. Obě smluvní strany jednaly při uzavření smlouvy v úmyslu (se záměrem) zkrátit v možnosti uspokojení pohledávek z majetku dlužníků (po zahájení insolvenčního řízení) věřitelé prodávajících dlužníků.

Kupní smlouvu lze hodnotit i jako smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, vzhledem k tomu, že obě strany smlouvy věděly o zadluženosti dlužníků, smlouvu i přes to uzavřely s vědomím, že věřitelé se z majetku neuspokojí a zároveň i vzhledem k okolnostem, za kterých došlo k uzavření smlouvy a to podvodné jednání žalované ve spolupráci s dalšími osobami, podvodné jednání při získání hypotéky, což je předmětem trestního řízení, i příslib navrácení nemovitostí po skončení insolvenčního řízení dlužníkům. Taková smlouva je neslušným, nepoctivým jednáním tudíž v rozporu s dobrými mravy. Je třeba uvést, že v případě, že by se nemovitost stala předmětem zpeněžení v insolvenčním řízení, z prodeje v ceně zjištěné znalcem, došlo by k uspokojení hypotečního věřitele a zároveň k uspokojení všech přihlášených věřitelů. Jestliže by žalovaná měla na zakoupení nemovitosti eminentní zájem, mohla by se o ni ucházet v rámci zpeněžení v insolvenčním řízení. K posouzení neplatnosti právních úkonů soud odkazuje na právní závěry v rozhodnutí Nejvyššího soudu České Republiky sp. zn. 29 Odo 1027/2006, 29 ICdo 83/2015, 33 Odo 438/2005, 32 Odo 870/2003 a další.

Soud zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala určení vlastnictví dlužníků ke sporným nemovitostem, vzhledem k tomu, že v řízení není dán naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva dlužníků k nemovitosti, která je předmětem kupní smlouvy. Judikatura soudů dospěla k právnímu názoru, že naléhavý právní zájem je dán zejména v případech, kde by bez určení bylo ohroženo právo žalobce, nebo se jeho postavení stalo nejistým. Věcnou legitimaci k určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, má ten, kdo je účasten právního vztahu nebo práva, o něž v řízení jde. Předpokladem úspěšnosti žaloby o určení vlastnického práva je, že mají účastníci věcnou legitimaci k žalobě a že na požadovaném určení je naléhavý právní zájem (rozhodnutí Nejvyššího soudu České Republiky sp. zn. 29 Odo 387/2006). V daném řízení je žalobcem insolvenční správkyně, která v případě úspěchu sporu o neplatnost event. neúčinnost právního úkonu, bude moct s nemovitostí nakládat v postavení dlužníků po předání žalovanou dle ust. § 233, 234, 246 IZ a nemovitost se stane součástí majetkové podstaty (§ 205 IZ).

Soud žalobu zamítl i v části, která se týká požadované neúčinnosti právního úkonu-kupní smlouvy a to vzhledem k tomu, že kupní smlouva byla shledána neplatnou (§ 39 obč. zák.). V případě, že je právní úkon neplatný (ať absolutně nebo relativně), jeho právní účinky vůbec nenastávají, na právní vztahy se hledí stejně, jako by vůbec nebyl učiněn. U právního úkonu, který je neplatný, nelze vyslovit jeho odporovatelnost, neplatnost právního úkonu má přednost před jeho odporovatelností a odporovat lze jen platnému právnímu úkonu (rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky sp. zn. 21 Cdo 2662/99).

Podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. soud přiznal žalobkyni, která měla úspěch v řízení právo na náhradu nákladů. Žalobkyně byla v řízení zastoupena obecným zmocněncem na základě plné moci ze dne 17. 03. 2016 na č.l. 42. Náklady obecného zmocněnce dle jejich prokázání jsou v cestovném osobním automobilem Hyundai SPZ 1 BD 6833 a osobním automobilem Hyundai SPZ 1 BN 5490 z místa bydliště Šatov 473 do Hradce Králové k jednání celkem 5 x a parkovné v celkové výši 12.448 Kč a nocležné ve výši 990 Kč.

9 ( KSHK 45 INS 1256/2014 )

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Hradec Králové dne 21. prosince 2017

JUDr. Monika Marčišinová v. r. Soudkyně

Za správnost vyhotovení: Andrea Handlová

10