45 ICm 529/2014
Číslo jednací: 45 ICm 529/2014-49 (KSHK 45 INS 2005/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY pro uznání

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobkyně: Ing. Alena Jánská, se sídlem Třešňová 521, 503 11, Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice Jitky Ježkové, bytem Slatina nad Úpou 29, 549 47, Slatina nad Úpou, právně zastoupené: JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové, proti žalovanému: Petr Ježek, r. č. , , , o určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Soud určuje, že právní úkon, kterým dlužnice Jitka Ježková vyplatila žalovanému finanční částku 1.537.620,00 Kč na základě kupní smlouvy ze dne 28. 06. 2012 převodem na účet žalovaného, je neúčinným právním úkonem. II. Žalovaný je povinen zaplatit částku 222.626,12 Kč do majetkové podstaty dlužnice Jitky Ježkové v insolvenčním řízení vedeném před zdejším soudem pod sp. zn. 45 INS 2005/2013. III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 12.342,00 Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobkyně se z funkce insolvenční správkyně domáhala určení, že právní úkon, kterým dlužnice Jitka Ježková vyplatila žalovanému Petru Ježkovi finanční částku 1.537.620,00 Kč převodem na účet žalovaného, je vůči věřitelům dlužnice v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 2005/2013 neúčinným právním úkonem a žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty finanční částku 434.662,12 Kč a náklady soudního řízení.

Žalobkyně k žalobě připojila kupní smlouvu ze dne 5. 6. 2012, kterou dlužnice Jitka Ježková převedla bytovou jednotku č. 254/1 s příslušenstvím za kupní cenu 1.700 000,00 Kč kupující Bc. Veronice Vaňáskové a písemnou výzvu žalovanému k zaplacení do majetkové podstaty finanční částku 434.662,12 Kč s odůvodněním, že kupní cena z převodu nemovitosti mu byla dlužnicí zaslána na jeho účet, což žalobkyně považuje za neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění a tímto úkonem došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Žalovaný byl upozorněn na skutečnost, že po podání žaloby již bude požadovat úhradu nákladů řízení, které žalobkyni v souvislosti s podáním žaloby vzniknou.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

V průběhu jednání před soudem žalovaný potvrdil, že mu dlužnice, která je jeho matkou převedla na jeho účet u banky 1.537.620,00 Kč. Za peníze od matky si koupil nemovitost ve Slatině nad Úpou za 670.000,00 Kč a zbytek prostředků použil na zaplacení dluhu svých a své matky. Do protokolu prohlásil, že uznává nárok žalobkyně v plném rozsahu, zavázal se uhradit finanční prostředky do majetkové podstaty a zaplatit žalobkyni soudní náklady. Žalobkyně aktualizovala finanční částku ve výši 222.626,12 Kč, kterou má žalovaný zaplatit do majetkové podstaty, a vyčíslila náklady soudního řízení, které jí vznikly s podáním žaloby proti žalovanému v celkové výši 12.342,00 Kč.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a občanského soudního řádu a to ve všech výrocích tohoto rozsudku.

Soud přiznal žalobkyni náklady řízení, které sestávají z odměny advokáta ve výši 9.300,00 Kč dle ust. § 9 odst. 4 písm. c vyhl. č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby ve výši 3 x 3.100,000 Kč a 3 režijní paušály ve výši 3 x 300,00 Kč dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. a DPH ve výši 2.142,00 Kč podle ust. § 23a zák. č. 85/1996 Sb. Právní zástupce žalobkyně předložil osvědčení Finančního úřadu v Pardubicích o registraci k DPH ze dne 23. 1. 2006.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 30. června 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková