45 ICm 4844/2015
Jednací číslo: (71) 45 ICm 4844/2015-32 (KSBR 45 INS 11958/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Boris Kmenta, nar. 1963, bytem Sklepní 1113, 696 11 Mutěnice, zast. Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem se sídlem 695 01 Hodonín, Lipová alej 6, adresa pro doručování: Těšnov 1, 110 00 Praha 1 proti žalovanému Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873, insolvenční správce se sídlem 140 00 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená přihláškou P 16 v insolvenčním řízení na majetek dlužnice Ing. Magdy anonymizovano , anonymizovano , bytem Josefov, Horní 15 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 11958/2015, je pohledávkou s právem na oddělené uspokojení z výtěžku prodeje nemovitostí dlužníka zapsaných v Katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín na LV 5255 pro k. ú. Hodonín a na LV 1120 pro k.ú. Josefov u Hodonína.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.12.2015, doručenou soudu téhož dne, domáhal se žalobce určení, že jeho pohledávka označená ve výroku I. za dlužnicí označenou tamtéž (dále jen dlužnicí) je pohledávkou s právem na oddělené uspokojení z výtěžku prodeje nemovitostí dlužníka specifikovaných ve výroku I. rozsudku, když uvedl, že u přezkumného jednání dne 6.11.2015 popřel žalovaný pořadí pohledávky v uvedeném rozsahu. Uvedl dále, že jeho pohledávka je vykonatelnou na základě notářského zápisu sepsaného JUDr. Josefem Holobrádkem dne isir.justi ce.cz v Hodoníně pak nařídil exekuci na majetek dlužníka, v rámci které soudní exekutor vydal exekuční příkaz, kterým bylo zřízeno exekutorské zástavní právo mj. na dotčených nemovitostech. Nemovitosti zapsané na LV 5255 pro k. ú. Hodonín byly vydraženy v rámci exekuce proti dlužníkovi pro jiného oprávněného a následně exekutor rozhodl, že výtěžek zpeněžení vydává insolvenčnímu správci dlužníka. Stejně tak tomu bylo i pokud jde o nemovitosti zapsané na LV 1120 pro k.ú. Josefov u Hodonína. Věřitel do obou exekučních řízení svoji pohledávku přihlásil.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby s tím, že jestliže usnesení soudního exekutora dosud nenabylo právní moci, vázne zástavní právo na specifikovaných nemovitostech (a nikoliv na výtěžku zpeněžení těchto nemovitostí); jestliže již dané usnesení právní moci nabylo, zástavní právo zaniklo (a nevázne již ani na nemovitostech).

Účastníci učinili skutkově nesporným, že -žalobce přihlásil svoji spornou pohledávku přihláškou č. 16 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 45 INS 11958/2015, -u přezkumného jednání dne 6.11.2015 popřel žalovaný částečně pohledávku žalobce co do pořadí v rozsahu zajištění nemovitostmi zapsanými na LV 5255 zapsanými v Katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín pro k. ú. a na LV 1120 pro k.ú. Josefov u Hodonína, -vyrozumění o popření sporné pohledávky bylo žalobci doručeno dne 15.12.2015.

Zde soud činí dílčí právní závěr, že žaloba doručená soudu dne 21.12.2015 je žalobou včasnou (§ 198 odst. 1 IZ).

Z listin založených v přihlášce vzal soud za prokázané, že -dne 12.7.2010 uzavřeli věřitel a dlužnice dohodu o přímé vykonatelnosti dluhu, kterou dlužnice uznala svůj dluh vůči věřiteli ve výši 5,900.000,-Kč se splatností ve 118 měsíčních splátkách po 50.000,-Kč pod ztrátou výhody splátek s tím, že první splátka je splatná 5.8.2010, nejpozději však 5.5.2020 a svolila k přímé vykonatelnosti, -výzvou ze dne 7.10.2010 vyzval žalobce k zaplacení dlužné částky 5,900.000,-Kč do 3 dnů od doručení výzvy z důvodu nezaplacení dlužných splátek splatných k 5.8.2010, 5.9.2010 a 5.10.2010, -usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 5.11.2010 č.j. 45 EXE 1151/2010-19 byla k vymožení pohledávky věřitele za dlužnicí ve výši 5,900.000,-Kč nařízena exekuce na majetek dlužnice a provedením exekuce byl pověřen exekutor JUDr. Petr Kocián, -exekutor JUDr. Petr Kocián pak exekučním příkazem ze dne 7.8.2012 č.j. 137Ex 20245/2010-116, který nabyl právní moci dne 8.8.2012 zřídil exekutorské zástavní právo mj. na sporných nemovitostech, -soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda usnesením ze dne 12.8.2015 č.j. 164Ex1358/13- 549 rozhodl mj. o tom, že insolvenčnímu správci se vydá výtěžek exekuce prodejem nemovitostí zapsaných na LV 1120 pro k.ú. Josefov u Hodonína ve výši 1,113.437,41 Kč, které byly vydraženy na základě dražební vyhlášky č.j. 045Ex154/05-258, když proti povinnému (Magda anonymizovano ) bylo zahájeno insolvenční řízení,

-soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda usnesením ze dne 27.7.2015 č.j. 164Ex1358/13- 519 rozhodl mj. o tom, že insolvenčnímu správci se vydá výtěžek exekuce prodejem nemovitostí zapsaných na LV 5255 pro k.ú. Hodonín ve výši 140.211,37 Kč, které byly vydraženy na základě dražební vyhlášky č.j. 045Ex154/05-257, když proti povinnému (Ing. Magda anonymizovano ) bylo zahájeno insolvenční řízení, -věřitel přihlásil svoji pohledávku do dražby nemovitostí shora popsanou u exekutora podáním ze dne 19.3.2013.

Z takto provedených důkazů vzal tedy soud za prokázané, že dlužnice dlužila žalobci částku 5,900.000,-Kč a svůj dluh vůči věřiteli formou notářského zápisu uznala a svolila k přímé vykonatelnosti. Vzhledem k tomu, že dluh řádně nesplácela, byla vyzvána k zaplacení celé částky, kterou ve lhůtě nezaplatila a proto Okresní soud v Hodoníně svým usnesením 5.11.2010 nařídil pro tuto pohledávku exekuci na majetek dlužnice. Tímto usnesením stanovený exekutor pak pravomocně zřídil na mj. sporných nemovitostech exekutorské zástavní právo. Nemovitosti pak byly zpeněženy v dražbách pro pohledávky jiných věřitelů, kam žalobce svoji pohledávku zajištěnou exekutorským zástavním právem přihlásil a exekutor těchto exekucí pak rozhodl výtěžku zpeněžení do majetkové podstaty dlužnice.

Z hlediska právního hodnocení soud vycházel z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2015 senátní značky 29 ICdo 56/2013, kde soud uzavřel Je-li zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníku v době, kdy již bylo v exekučním řízení pravomocně rozhodnuto o udělení příklepu, nelze pokračovat v provádění exekuce [§ 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona]. Bude-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka, je povinností soudního exekutora rozhodnout o vydání rozdělované podstaty insolvenčnímu správci. Tvoří-li rozdělovanou podstatu výtěžek z prodeje zástavy, má oprávněný (jestliže se do insolvenčního řízení přihlásil jako zajištěný věřitel) postavení zajištěného věřitele, byť předmět zajištění již není ve vlastnictví povinného (dlužníka) a do majetkové podstaty náleží výtěžek zpeněžení zástavy, s nímž bude pro účely uspokojení věřitelů nakládáno, jako by ke zpeněžení zajištění došlo v insolvenčním řízení (uplatní se § 298 a 299 insolvenčního zákona, ve znění zákona účinném do 31. 12. 2013) (pramen www.nsoud.cz). Od tohoto právního názoru nemá soud důvodu se odchýlit a v plném rozsahu na něj odkazuje. Proto soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 11. ledna 2018

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Kolář, v.r. Renata Krédlová samosoudce