45 ICm 4731/2015
Číslo jednací: 45 ICm 4731/2015-17 (KSHK 45 INS 11372/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Mgr. Kamil Toman, Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Martina Lukáška, RČ 640130/0719 a Miroslavy Lukáškové, RČ 665925/0961, proti žalovanému: TERASYS LIMITED, reg. č. 328229, Avlonos 1, Nocosia, Kypr, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávky pod č. P29.1 ve výši 70.000 Kč a pod č. P29.2 ve výši 33.333 Kč v insolvenčním řízení dlužníků Martina Lukáška a Miroslavy Lukáškové vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 11372/2015 nejsou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. ú. 3703-6828511/0710, VS 4542473115, KS 1148 ve lhůtě do osmi dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal učení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení dlužníků Martina Lukáška a Miroslavy Lukáškové vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 11372/2015 pohledávky ve výši P29.1 ve výši 70.000 Kč a P29.2 ve výši 33.333 Kč. Přihlášené a popřené pohledávky jsou založeny Notářským zápisem Ivany Tomsové ze dne 4. 7. 2014 sp. zn. NZ 908/2014 a N 993/2014. A dohody o narovnání uzavřené se společností ATP Corp, s. r. o. ze dne 3. 5. 2014. isir.justi ce.cz

V čl. III písm. b) notářského zápisu ze dne 4. 7. 2014 byla sjednaná smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každý i započatý měsíc prodlení s plněním povinnosti k zaplacení částky 100.000 Kč. Výše smluvní pokuty tak činila 10.000 Kč. Z oznámení Mgr Martiny Havlové, soudní exekutorky, v exekučním řízení pod sp. zn. 183 EX 1984/14 ze dne 6. 2. 2015 je zřejmé, že byla ukončena exekuce a zaniklo pověření k provedení exekuce a to z důvodu vymožení pohledávky v plném rozsahu. Podle žalobce tak ke dni 6. 2. 2015 zanikl nárok žalovaného na sjednanou smluvní pokutu ver výši 10.000 Kč za období měsíců únor až srpen včetně 2015, protože nárok na zaplacení smluvní pokuty zanikl vymožením celé pohledávky žalovaného v exekučním řízení. Pohledávka uplatněná ve výši 33.333 Kč vyplývá z čl. III písm. e) notářského zápisu ze dne 4. 7. 2014, kde byla sjednána ztráta výhody splátek a smluvní pokuta ve výši 1/3 z částky 100.000 Kč za splnění podmínky, kdy poté co uznání dluhu nabude účinnost, bude vůči dlužníkům vedeno insolvenční řízení a bude rozhodnuto o úpadku. Insolvenční návrh byl podán 30. 4. 2015 a úpadek byl zjištěn 31. 8. 2015 a k tomuto dni byla pohledávka, jak to vyplývá ze sdělení soudní exekutorky ze dne 6. 2. 2015, plně uhrazena. Z toho důvodu nelze již požadovat smluvní pokutu ve výši 33.333 Kč. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil. Soud provedl důkaz Notářským zápisem sepsaným v notářské kanceláři v Kladně 4. 7. 2014 Ivanou Tomsovou, notářkou, z obsahu kterého soud zjistil, že dlužnice podepsala prohlášení o uznání závazku a splnění závazku se svolením vykonatelnosti, kde se zavázala k uznání závazku ve výši 100.000 Kč na základě uzavření se společností APT Corp, s. r. o. uznání dluhu dne 3. 5. 2014. Zavázala se dlužnou částku uhradit ve splátkách po 500 Kč v termínech uvedených v zápise s dohodou o ztrátě výhody splátek v případě, že nebude hrazena kterákoli splátka řádně a včas, stávají se splatné všechny ostatní a celý zbytek dlužné částky. Dlužnice také uznala závazek ve výši 10 % z dlužné částky za každý i započatý měsíc prodlení s plněním povinností z titulu smluvní pokuty a také uznala závazek z titulu jednorázové pokuty ve výši 1/3 z částky 100.000 Kč a to v případě poté, co uznání dluhu nabylo účinnost, bude vůči dlužnici zahájeno insolvenční řízení podáním insolvenčního návrhu dlužnicí nebo po podání insolvenčního návrhu věřitelem. Dne 6. 2. 2015 soudní exekutorka Mgr. Martina Havlová Exekutorský úřad Praha 10 oznámila skončení exekuce vedené ve prospěch oprávněného TERASYS LIMITED proti povinné Miroslavě Lukáškové pro pohledávku ve výši 100.000 Kč s příslušenstvím, protože pohledávka a její příslušenství a náklady exekuce byly v plném rozsahu vymoženy. Z přihlášky pohledávky žalovaným soud zjistil, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku č. 1 ve výši 130.000 Kč jako smluvní pokutu dle čl. III písm. b) Notářského zápisu ze dne 4. 7. 2014 ve výši 10 % z dlužné částky, jednalo se o 13 měsíců od 15. 8. 2014 z dlužné částky 100.000 Kč. Žalovaný specifikoval splatnost pohledávek v částce 10.000 Kč za každý měsíc od 25. 8. 2014 do 25. 8. 2015 včetně. Pohledávku č. 2 ve výši 33.333 Kč přihlásil jako smluvní pokutu dle čl. III písm. e) notářského zápisu ze dne 4. 7. 2014 ve výši 1/3 z částky 100.000 Kč z důvodu, že bylo zahájeno vůči dlužnici insolvenční řízení. Nárok na smluvní pokutu splatný do 10. dne následujícího po dni, ve kterém došlo k porušení povinnosti, kdy dlužnice podala insolvenční návrh dne 11. 5. 2015. Z protokolu o přezkumném jednání, které se konalo před Krajským soudem v Hradci Králové dne 8. 12. 2015, soud zjistil, že v jeho průběhu žalobce z funkce insolvenčního správce popřel věřiteli P 29 vykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 70.000 Kč a uznal ve výši 60.000 Kč a vykonatelnou pohledávku č. 2 popřel ve výši 33.333 Kč. Ze seznamu pohledávek věřitele P 29 vyplývá, že je uplatněna pohledávka č. 1 ve výši 130.000 Kč vykonatelná, insolvenční správce uznal 60.000 Kč a co do částky 70.000 Kč popřel, protože nárok v tomto rozsahu nevznikl a pohledávka č. 2 ve výši 33.333 Kč vykonatelná, insolvenční správce popírá co do důvodu a výše, protože nárok na smluvní pokutu nevznikl, pouze za trvání jistiny. Dlužníci pohledávky žalovaného uznali. Podle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění-insolvenční zákon (dále IZ) přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem. Podle ust. § 191 odst. 1 IZ přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek. Podle ust. § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé, popření pohledávky lze vzít zpět. Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení (odst. 2). V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Soud vzhledem k výše citovaným listinám rozhodl dle popření žalobce a to, že žalovaný nemá právo v insolvenčním řízení na pohledávku ve výši 70.000 Kč a to za období od 25. 2. 2015 do 25. 8. 2015 vzhledem k tomu, že pohledávka včetně příslušenství zanikla vymožením tak, jak to vyplývá z oznámení soudní exekutorky ze dne 6. 2. 2015. Pohledávka ve výši 60.000 Kč, kterou si žalovaný uplatnil jako smluvní pokutu dle čl. III písm. b) Notářského zápisu je po právu od 25. 8. 2014 do 26. 2 2015. Vzhledem k uspokojení pohledávky v exekuci není nárok věřitele na 1/3 smluvní pokuty dle čl. III písm. e) notářského zápisu odůvodněn. Žalovaný nemá nárok na smluvní pokutu splatnou do 10. dne následujícího po dni, kdy dlužnice podala insolvenční návrh a to z důvodu uspokojení celé pohledávky v exekučním řízení. Právní důvod popření insolvenčním správcem, že uplatněné pohledávky zanikly, je tak správný. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 IZ, žalobce žádné náklady řízení nepožadoval. Výrok o povinnosti žalovaného k zaplacení soudního poplatku vyplývá z ust. § 2 odst. 3, § 11 odst. 2 písm. g), zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění. Výše soudního poplatku byla vyměřena podle Položky 13 odst. 1 písm. a) sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 15. září 2016

JUDr. Monika Marčišinová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková