45 ICm 4693/2015
Číslo jednací: 45 ICm 4693/2015-33 (KSHK 45 INS 25331/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: JUDr. Šárka Vesková, se sídlem Brněnská 300/31, 500 06 Hradec Králové, insolvenční správkyně dlužníků Květoslavy anonymizovano , anonymizovano a Stanislava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Kladruby 73, proti žalovanému: Patrik anonymizovano , anonymizovano , bytem 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Kladruby 73, o neúčinnost právního úkonu

takto:

I. Určuje se, že kupní smlouva uzavřená dne 7. 5. 2014 mezi dlužníky jako prodávajícími a žalovaným jako kupujícím, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k nemovitým věcem:

-k jednotce č. 73/4-byt vymezené v budově č. p. 73-bytový dům příslušné k části obce Kladruby na pozemku označeném jako stavební parcela č. st. 1789, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 729/3472 na společných částech domu č. p. 73-bytový dům příslušného k části obce Kladruby na pozemku označeném jako stavební parcela č. st. 1789 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 729/3472 na pozemku označeném jako stavební parcela č. st. 1789- zastavěná plocha a nádvoří,

-k jednotce č. 73/8-garáž vymezené v budově č. p. 73-bytový dům příslušné k části obce Kladruby na pozemku označeném jako stavební parcela č. st. 1789, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 139/3472 na společných částech domu č. p. 73-bytový dům příslušného k části obce Kladruby na pozemku označeném jako stavební parcela č. st. 1789 a příslušného spoluvlastnického podílu isir.justi ce.cz

o velikosti 139/3472 na pozemku označeném jako stavební parcela č. st. 1789- zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví č. 2339 vedeném pro obec a katastrální území Chlumec nad Cidlinou, je neúčinná.

I. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové, č. ú. 3703-6828511/0710, VS 4542469315, KS 1148, ve lhůtě do osmi dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou domáhala určení, že kupní smlouva uzavřená mezi dlužníky jako prodávajícími a žalovaným jako kupujícím ze dne 7. 5. 2014, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k nemovitostem uvedeným ve výroku tohoto rozsudku, je neúčinným právním úkonem. Žalobkyně zahrnula nemovitosti do majetkové podstaty dne 23. 11. 2015 vzhledem k prohlášení dlužníků a žalovaného dne 4. 5. 2015 o tom, že dlužníci jsou vlastníky nemovitostí a žalovaný tak uznal vlastnictví dlužníků k nemovitostem.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě potvrdil, že uzavřel kupní smlouvu s dlužníky a kupní cenu neuhradil. Dlužníci od kupní smlouvy odstoupili dne 30. 4. 2015. Dne 4. 5. 2015 podepsal s insolvenčními dlužníky souhlasné prohlášení, v němž uznal vlastnické právo dlužníků k nemovitým věcem. Nemovitosti byly sepsány do majetkové podstaty, o čemž byl žalovaný vyrozuměn dne 11. 1. 2015. Vylučovací žalobu nepodal. Nárok uplatněný v žalobě zcela uznává a souhlasí, aby byly nemovitosti zpeněženy v insolvenčním řízení.

V průběhu jednání soud provedl důkaz usnesením o úpadku ze dne 10. 12. 2014, kupní smlouvou uzavřenou dne 7. 5. 2014 mezi dlužníky a žalovaným, výpisem z Katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 2620 a 2339, protokolem z přezkumného jednání, které se konalo před Krajským soudem v Hradci Králové dne 31. 3. 2015, odstoupením dlužníků od smlouvy ze dne 30. 5. 2015, souhlasným prohlášením ze dne 4. 5. 2015, soupisem majetkové podstaty a usnesením o schválení oddlužení ze dne 5. 10. 2015.

Soud další důkazy neprováděl vzhledem k uznání žalovaného se žalobním návrhem a jeho návrhu na vyhovění žaloby.

Vzhledem k výše uvedenému, kdy v řízení bylo prokázáno, že žalovaný za převod nemovitostí nezaplatil a tento úkon tak naplňuje podmínky ust § 240 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění, soud žalobě vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z prohlášení účastníků, kteří se vzdali práva na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný byl zavázán zaplatit soudní poplatek podle ust. § 2 odst. 3, § 11 odst. 2 písm. q) a podle položky 4 písm. a) sazebníku poplatků, zák. č. 549/1991 Sb. v platném znění.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 20. října 2016

JUDr. Monika Marčišinová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková