45 ICm 4649/2015
Jednací číslo: (71) 45 ICm 4649/2015-49 (KSBR 45 INS 21185/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce AB 4 B.V., reg. č. 341 92 873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zast. Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem se sídlem Svobodova 136/9, 128 00 Praha 2 proti žalovaným 1) Mgr. Sofie Pondikasová, IČ 713 29 421, se sídlem Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno, insolvenční správkyně dlužníků Roman anonymizovano , anonymizovano , Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Bílovice 56, 687 12 Bílovice, zast. Mgr. Šárkou Blatnou, advokátkou se sídlem Brno, Blatného 36, 2) Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílovice 56, 687 12 Bílovice, 3) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílovice 56, 687 12 Bílovice, o určení pravosti přihlášených pohledávek

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem 687 12 Bílovice 56, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 21185/2015, pohledávku v celkové výši 137.953,34 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7.12.2015, doručenou soudu téhož dne, domáhal se žalobce určení, že má v insolvenčním řízení označeném ve výroku I. rozsudku na majetek dlužníků označených tamtéž (dále jen dlužníků) pohledávku specifikovanou tamtéž vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 19.11.2003, kterou uzavřel právní předchůdce žalobce s dlužnicí Janou anonymizovano s tím, že tuto pohledávku přihlásil jako vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Jana Bárty CSc. isir.justi ce.cz pohledávku promlčenou a to vzhledem k tomu, že sjednaná rozhodčí doložka je neplatná a krom toho dlužníky bylo zaplaceno na tuto pohledávku dalších 32.191,20 Kč.

Žalovaní 2) a 3) ve svém vyjádření navrhli zamítnutí žaloby s tím, že o této pohledávce nic nevěděli.

Účastníci učinili skutkově nesporným, že žalobce přihlásil svoji spornou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 21185/2015 a že tuto pohledávku u přezkumného jednání dne 6.11.2015 popřeli žalovaní co do pravosti i výše z důvodů promlčení a z důvodu, že pohledávka zanikla uhrazením.

Z návrhu na uzavření smlouvy o úvěru ze dne 18.11.2003 a splátkového kalendáře vzal soud za prokázané, že právní předchůdce žalobce uzavřel s dlužnicí dne 19.11.2003 smlouvu o revolvingovém úvěru č. 5311199478 ve výši 37.500,-Kč s tím, že celkem na tento úvěr mělo být dlužnicí splaceno 191.953,34 Kč, ve skutečnosti bylo uhrazeno 54.000,-Kč a zůstává tak tedy k úhradě 137.953,34 Kč. Z úvěrových podmínek právního předchůdce žalobce pak vzal soud za prokázané, že podle hlavy 12 § 14 těchto podmínek k rozhodování o sporech této smlouvy je povolán rozhodce, který bude jmenován představenstvem Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. ze seznamu rozhodců Společností pro rozhodčí řízení a.s. se sídlem Sokolská třída 60, Praha 2 a bude jednat podle jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti pro rozhodčí řízení a.s.

Z předžalobní upomínky ze dne 27.8.2009 vzal soud za prokázané, že dlužnice byla vyzvána k zaplacení dlužné částky 71.349,49 Kč s upozorněním na to, že v opačném případě dojde k soudnímu vymáhání této pohledávky.

Z rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Jana Bárty CSc. ze dne 4.2.2010 sp. zn. V/2009/02054 vzal soud za prokázané, že jmenovaný rozhodce vydal rozhodčí nález, kterým zavázal dlužnici k zaplacení částky 70.531,40 Kč s příslušenstvím a dále zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.842,80 Kč a dále pak nákladů řízení ve výši 21.277,84 Kč s tím, že v důvodech tohoto nálezu se uvádí, že pravomoc rozhodce k rozhodování tohoto sporu je dána rozhodčí doložkou sjednanou mezi účastníky v hlavě 12 § 14 smlouvy o revolvingovém úvěru a rozhodčí návrh byl doručen 5.11.2009 prostřednictvím Společnosti pro rozhodčí řízení a.s..

Z usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30.7.2010 č.j. 4 EXE 656/2010-13 vzal soud za prokázané, že tímto usnesením jmenovaný soud nařídil k návrhu právního předchůdce žalobce exekuci podle shora označeného rozhodčího nálezu k uspokojení pohledávky tímto nálezem právnímu předchůdci žalobce přiznaném a touto exekucí pověřil exekutora JUDr. Víta Novozámského.

Ze zprávy exekutora JUDr. Víta Novozámského ze dne 12.11.2015 vzal soud za prokázané, že celkem povinná uhradila na exekuci 32.191,20 Kč.

Z nesporností a shora popsaného dokazování vzal soud za prokázané, že dlužnice uzavřela s právním předchůdcem žalobce smlouvu o revolvingovém úvěru, podmínky této smlouvy nedodržela a z tohoto důvodu právní předchůdce žalobce uplatnil svůj nárok u rozhodce a následně pak cestou exekuce. V rámci exekuce pak na pohledávku žalobce zaplatila dlužnice částku 32.191,20 Kč. Žalobce spornou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil jako nevykonatelnou. U přezkumného jednání dne 6.11.2015 pak žalovaní popřeli spornou pohledávku z důvodu promlčení a z důvodu jejího uhrazení.

Podaná žaloba je včasná (k tomu usnesení zdejšího ze dne 6.1.2016 sp. zn. KSBR 45 INS 21185/2015-P7-4 veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku).

Jak již řečeno shora, žalobce přihlásil svoji pohledávku jako nevykonatelnou, ačkoliv tuto pohledávku dokládal rozhodčím nálezem JUDr. Jana Bárty CSc. ze dne 4.2.2010 a usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30.7.2010 č.j. 4 EXE 656/2010-13. V této souvislosti soud připomíná sjednanou rozhodčí doložku, podle které vzal soud za prokázané, že podle hlavy 12 § 14 těchto podmínek k rozhodování o sporech této smlouvy je povolán rozhodce, který bude jmenován a představenstvem Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. ze seznamu rozhodců Společností pro rozhodčí řízení a.s. se sídlem Sokolská třída 60, Praha 2 podle jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti pro rozhodčí řízení a.s. Takto sjednaná rozhodčí doložka je pro netransparentnost stanovení rozhodce neplatná a pokud jde tedy o rozhodčí nález, jedná se o právní akt, který nemá právní účinky (srovnej např. usnesení NS ČR ze dne 8.7.2015 sp. zn. 26 Cdo 489/2015-pramen www.nsoud.cz). Pokud se v této souvislosti žalovaní dovolávali promlčení nároku, zde soud připomíná rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.6.2016 sp. zn. 23 ICdo 19/2015 (pramen www.nsoud.cz) a od závěru tam prezentovaných nemá soud důvodu se odchýlit. Pokud tedy právní předchůdce žalobce uplatnil včas své právo u rozhodce na základě neplatné rozhodčí doložky, přestala promlčecí lhůta běžet zahájením rozhodčího řízení i když rozhodčí smlouva je neplatná. Neobstojí v tomto světle žalovanými vznesená námitka promlčení.

Ze zprávy exekutora vyplývá, že na dlužnou pohledávku bylo na exekuci uhrazeno 32.191,20 Kč a dosud neuhrazená částka činí 168.966,24 Kč. Jinak řečeno, ze zprávy exekutora vyplývá, že pohledávka žalobce nebyla uhrazena zcela. V této souvislosti pak soud konstatuje, že u přezkumného jednání dne 6.1.2015 popřeli žalovaní spornou pohledávku co do pravosti a výše (podle ustálené judikatury tedy co do pravosti, srovnej např. rozsudek NS ČR ze dne 24.5.2001, sp. zn. 1726/98; pramen www.nsoud.cz) též z toho důvodu, že pohledávka byla uhrazena (zcela zjevně toto popření není možno hodnotit jako popření výše dle ust. § 194 IZ, když jako důvod popření je v přezkumném listu uvedeno, že pohledávka zanikla uhrazením /vyjádření dlužníka/ či pohledávka byla uhrazena /vyjádření správce/). Ze zprávy exekutora JUDr. Víta Novozámského však vyplývá, že pohledávka uhrazena nebyla a proto nemůže obstát námitka žalovaných, že pohledávka zanikla uhrazením.

Ze všech těchto důvodů nezbylo soudu než žalobě vyhovět.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou 1) je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ. odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., ve spojení s ust. § 150 o.s.ř., když žalobce byl ve sporu zcela úspěšný, avšak jsou zde důvody hodné zvláštnho zřetele na straně žalovaných 2) a 3), které soud spatřuje v tom, že se jedná o dlužníky v oddlužení a stanovením povinnosti nahradit žalobci náklady řízení by došlo k dalšímu nadměrnému zatěžování těchto dlužníků.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 16. ledna 2018

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová