45 ICm 4619/2014
Číslo jednací: 45 ICm 4619/2014-175 ( KSHK 45 INS 7049/2014 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: ESSOX s. r. o., IČ 267 64 652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, právně zastoupen: JUDr. Luděk Chvosta, proti žalované: Mgr. Jana Luštíková, Klumparova 769, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Bohumily a Tomáše Blahutových, oba bytem Zbečník 236, 549 31 Hronov, právně zastoupena: Mgr. Martin Luštík, tř. Karla IV, č. p. 634/25, Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky ve výši 154.987,26 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Tomáše a Bohumily Blahutových vedené před Krajský soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 7049/2014, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu 23. 12. 2014 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 154.987,26 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků Bohumily a Tomáše Blahutových vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 7049/2014.

Žalobci bylo dne 9. 12. 2014 doručeno vyrozumění o popření pohledávky z úvěrové smlouvy č. 90100463 uzavřené dne 16. 9. 2013 mezi žalobcem a Tomášem Blahutou, co do výše 152.884,29 Kč. Žalobce ničeho nenamítá proti popření pohledávky co do částky ve výši 94.924,74 Kč, která odpovídá úrokům, které mají přirůst po rozhodnutí o úpadku a které nelze v souladu s ust. § 170 písm. a) insolvenčního zákona uspokojit v probíhajícím insolvenčním řízení. Ve zbytku pohledávky, tedy v rozsahu částky 57.959,55 Kč, není popření žalovanou správné. Úvěrovou smlouvou si dlužník půjčil od žalobce částku 156.852,00 Kč. Z této částky bylo 126.187,00 Kč použito na úhradu kupní ceny vozidla. O dalších 40.660,00 Kč byl dlužníkovi navýšen úvěr jako odložená platba na úhradu poplatku za sjednání úvěrové smlouvy. Při době splácení 84 měsíců měsíční periodicitě splátek a úrokové sazbě 16,98 % p.a. se pak celková částka splatná dlužníkem rovnala 269.136,00 Kč. Od října 2013 do března 2014 dlužník celkem zaplatil 19.224,00 Kč, z čehož 6.116,55 Kč tvořil úmor listiny a 13.107,45 Kč činily uhrazené úroky. Od dubna 2014 do května 2014 mělo být, ale dlužníkem nebylo uhrazeno 6.408,00 Kč, z čehož 2.126,19 Kč měl být úmor listiny a 4.251,81 Kč platba úroků. Dlužná částka tedy činí 150.705,45 Kč co do jistiny a 4.251,81 Kč co do úroků přirostlých do dne rozhodnutí o úpadku, celkem tedy 154.987,26 Kč.

V průběhu jednání zástupce žalované sdělil, že žalovaná v průběhu přezkumného jednání popřela z celkové přihlášené pohledávky žalobce ve výši 249.912,00 Kč částku 152.884,29 Kč a pohledávku do výše 97.027,71 Kč uznala. Správkyně popřela přihlášený úrok a také poplatek za sjednání smlouvy o úvěru ve výši 40.665,00 Kč.

Zástupce žalobce na jednání soudu doplnil své tvrzení k pohledávce tak, že částka 40.665,00 Kč představuje poplatek za poskytnutí úvěru a také, že pro účely financování zakoupení automobilu byla převedena na účet prodávajícího finanční částka 116.187,00 Kč.

Soud provedl důkaz protokolem ze zvláštního přezkumného jednání ze dne 25. 11. 2014, v průběhu kterého žalovaná popřela pohledávku ve výši 152.884,29 Kč a přezkumným listem věřitele. Z důvodu popření žalovanou uvedený v přezkumném listě vyplývá, že věřitel nestanovil RPSN správně, protože dlužník čerpal úvěr pouze ve výši 116.187,00 Kč a dále, že v úvěrové smlouvě nebyl sjednán poplatek za uzavření smlouvy ve výši 40.665,00 Kč a věřitel v rozporu s § 170 písm. a) insolvenčního zákona uplatnil úroky, které měly přirůst až po rozhodnutí o úpadku. Žalovaná uznala pohledávku ve výši 97.027,71 Kč.

Žalovaná vyrozuměla žalobce o popření pohledávky. Písemné vyrozumění bylo žalobci doručeno 8. 12. 2014.

Soud provedl důkaz přihláškou pohledávky, doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové 20. 6. 2014. V přihlášce pohledávky je uvedena pod pohledávkou č. 1 výše jistiny 249.912,00 Kč, jako důvod vzniku smlouva o poskytnutí úvěru č. 90100463 ze dne 6. 9. 2013 uzavřená mezi věřitelem a dlužníkem a další okolnosti v tom, že dlužník přestal hradit pravidelné měsíční splátky a to splátky č. 7 splatné dne 6. 04. 2014. Další náležitosti měly být doplněny v příloze.

Podle doplnění přihlášky k bodu 07 věřitel sděluje, že byl poskytnut dlužníkovi úvěr ve výši 156.852,00 Kč na zakoupení CHEVROLET AVEO v celkové pořizovací ceně

126.187,00 Kč. Ve smlouvě se dohodli, že úvěr včetně příslušenství bude dlužníkem uhrazen v 84 měsíčních splátkách po 3.204,00 Kč splatných vždy k 6. dni příslušného kalendářního měsíce. Dlužník uhradil celkem 6 měsíčních splátek, poslední dne 13. 02. 2014 ve výši 3.204,00 Kč. Pohledávka byla vyčíslena na 249.912,00 Kč. Tato částka se stává z částky 6.408,00 Kč dlužné splatné splátky a částky 243.504,00 Kč jako nesplacená část jistiny, tj. 76 splátek po 3.204,00 Kč. Věřitel připojil smlouvu o úvěru ze dne 6. 9. 2013 včetně obchodních podmínek, kupní smlouvy, která se týká automobilu zn. CHEVROLET s uvedením kupní ceny 126.187,00 Kč, protokol o předání automobilu, výpis z účtu vedený u KB a.s., likvidační list s uvedením poplatku za sjednání smlouvy ve výši 40.665,00 Kč a přehled plateb pro smlouvu č. 90100463.

Podle ust. § 174 ods. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění-insolvenční zákon (dál IZ) přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle ust. § 176 IZ přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna misistrestvem spravedlnosti na adrese www.insoslvencnizakon.cz.

Požadavek, aby věřitel v přihlášce uvedl vedle výše i důvod jejího vzniku, směřuje ke splnění povinnosti tvrzení a může být řádně naplněn jen uvedením skutečností, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě svůj nárok přihlašuje. Při vylíčení rozhodujících skutečností vzniku pohledávky se lze spokojit s odkazem na připojenou listinu jen v případě, že z ní skutkový základ přihlašované pohledávky nepochybně a dostatečně vyplývá, a že na tuto listinu co do důvodu vzniku pohledávky přihláška vysloveně odkazuje.

Při přezkumu pohledávek v insolvenčním řízení není předmětem přezkumu přihláška pohledávek jako celek, ale jednotlivé samostatné přihlášené pohledávky (VSPH 892/2010, VSPH 145/2012, VSPH 805/2011 a další).

Jak z výše popsané přihlášky vyplývá, věřitel vyčíslil pohledávku jako jistinu, označil datum splatnosti poslední splátky a v příloze uvedl výše dlužné splatné splátky v částce 6.408,00 Kč a nesplacené části jistiny tj. 76 splátek ve výši 243.504,00 Kč.

Z uvedeného je zřejmé, že přihláška žalobce vykazuje vady bránící přezkumu, protože z ní není zřejmé, které jednotlivé pohledávky jsou věřitelem přihlášené a z jakého důvodu. V přihlášené jistině jsou zřejmě zahrnuty další nároky, jak to vyplývá z žaloby a to úroky z prodlení a poplatek za uzavření smlouvy. Nedostatečné jsou i údaje, které se týkají vylíčení skutečností, na nichž se pohledávky zakládají (důvod vzniku pohledávek). Tyto skutečnosti jak i pohledávky musí být samostatně vylíčeny a to u každé pohledávky zvlášt. Žalobce takto nepostupoval, když v přihlášce více pohledávek shrnul do jedné pohledávky označené jako jistina bez řádné specifikace a v dalších okolnostech pohledávky označil nesrozumitelně a nedostatečně důvod vzniku jistiny.

Pro uvedené nedostatečnosti nemohla žalovaná dostatečně pohledávky žalobce přezkoumat, neboť obsaženy v přihlášce nebyly a nelze najisto postavit, zda se žalobce domáhá žalobou určení pohledávky, kterou přihlásil.

Žalovaná v insolvenčním řízení přistoupí k odstranění vad přihlášky tak, aby žalobce v postavení věřitele řádně identifikoval pohledávky, které přihlašuje co do důvodu a výše (§ 188 odst. 2 IZ). Pro případ popření pohledávek pak uvede žalovaná při přezkumném jednání, které pohledávky žalobce v jaké výši a z jakých právních důvodů, neuznává.

Předmětem žaloby věřitele pak bude určení pravosti pohledávky, která byla žalovanou na přezkumném jednání popřena.

Výrok o nákladech řízení vyplýva z ust. § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15ti dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 13. října 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků