45 ICm 4420/2015
č.j. (71) 45 ICm 4420/2015-26 (KSBR 45 INS 21554/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Peterm Kolářem ve věci žalobce JUDr. Ing. Zdeněk Srb, Ph.D., MBA, dr.h.c. bytem Ohradní 1346/10, 140 00 Praha 4 proti žalovanému Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 29414873 sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

o určení pravosti a výše popřené nevykonatelné pohledávky

takto: I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Okříšky, Jihlavská č. 1 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 21557/2015 pohledávku ve výši 200.000,-Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2013.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20.11.2015 domáhal se žalobce určení, že má za dlužnicí označenou ve výroku I. rozsudku (dále jen dlužnicí) v insolvenčním řízení na majetek jmenované dlužnice označeném ve výroku I. rozsudku pohledávku specifikovanou tamtéž a to z toho

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová. isir.justi ce.cz důvodu, že dlužnici poskytl půjčku v uvedené výši a to ve 2 částech, jednak v částce 60.000,-Kč a dále v částce 140.000,-Kč.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl žalobu zamítnout.

Protože byly splněny podmínky ust. § 115a o.s.ř. rozhodl soud bez nařízení jednání.

Z přihlášky č. 9 ze spisu zdejšího soudu KSBR 45 INS 21557/2015 vzal soud za prokázané, že přihláškou doručenou soudu dne 5.10.2015 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení na majetek dlužnice spornou pohledávku, kterou doložil uznáním závazku ze dne 11.7.2014, ze kterého vyplývá, že dlužnice uvedeného dne uznala nesplacený závazek ve výši sporné částky. Na výzvu k doplnění přihlášky pak žalobce předložil smlouvu o půjčce ze dne 10.9.2013, podle které se žalobce zavázal poskytnout dlužnici půjčku ve výši 200.000,-Kč a to tak, že částka 60.000,-Kč byly dlužnici předána před podpisem smlouvy a zbývající částka ve výši 140.000,-Kč měla být předána dne 10.10.2013. Dlužnice dne 10.10.2013 pak podpisem na smlouvě potvrdila, že jí další částka 140.000,-Kč byla předána.

Z přezkumného listu vyplývá, že žalovaný u přezkumného jednání dne 6.11.2015 popřel spornou pohledávku do pravosti s odůvodněním, že nebylo prokázáno poskytnutí peněžních prostředků, dlužnice spornou pohledávku u tohoto přezkumného jednání uznala.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že oddlužení bylo dlužnici povoleno dne 6.12.2015.

Z čestného prohlášení dlužnice ze dne 2.12.2017 předloženého žalobcem vzal soud za prokázané, že žalobce poskytl dlužnici půjčku v celkové výši 200.000,-Kč ve dvou částkách a to dne 10.8.2013 v částce 60.000,-Kč a dne 10.10.2013 v částce 140.000,-Kč a tyto finanční prostředky jí byly poskytnuty za přítomnosti Evy Němcové, bytem Jihlava, Masarykovo nám. 97/1.

Z čestného prohlášení Evy Němcové, bytem Jihlava, Masarykovo nám. 97/1 ze dne 2.12.2017 vzal soud za prokázané, že žalobce předal za přítomnosti Evy Němcové dlužnici finanční prostředky v celkové ve výši 200.000,-Kč a to nejprve částku 60.000,-Kč a ve druhém případě částku 140.000,-Kč.

Z těchto důkazů vzal soud za prokázané, že žalobce poskytl dlužnici půjčku v celkové výši 200.000,-Kč a to tak, že dne 10.8.2013 předal žalobce dlužnici finanční prostředky ve výši 60.000,-Kč a dne 10.10.2013 předal žalobce dlužnici finanční prostředky ve výši 140.000,-Kč. Skutečné předání finančních prostředků je potvrzováno jednak čestným prohlášením samotné dlužnice ze dne 2.12.2017, stejně tak jako čestným prohlášením Evy Němcové z téhož dne.

Podle § 657 Obč.z. smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Provedeným dokazováním tedy byly vyvrácena námitka žalovaného, že k faktickému předání peněz dlužnici podle smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2013 nedošlo, naopak bylo prokázáno, že k reálnému předání peněz došlo. Byla tak mezi žalobcem jako věřitelem a dlužnicí jako dlužnicí uzavřena smlouva o půjčce ve smyslu ust. § 657 Obč.z. a dlužnice svůj závazek vrátit půjčenou částku nesplnila. Má proto žalobce za dlužnicí spornou pohledávku. Z těchto důvodů soud žalobě vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Brno 1. března 2018

JUDr. Petr Kolář v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová.