45 ICm 44/2012
45 ICm 44/2012-27 (KSUL 45 INS 14415/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce ACM Money Česká republika, a.s., IČ 261 58 761, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice, zast. JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, proti žalované Mgr. Ing. Gabriele Jandové, se sídlem Opletalova 57, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyni dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolonie 120, 411 48 Křešice, o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba ACM Money Česká republika, a.s., IČ 261 58 761, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8-Čimice na určení pravosti pohledávky ve výši 172.401,46 Kč v insolvenčním řízení KSUL 45 INS 14415/2011 (dlužník Jiří Smolný, anonymizovano , bytem Kolonie 120, 411 48 Křešice) se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou, doručenou soudu dne 04.01.2012, se domáhal žalobce určení pravosti pohledávky ve výši 172.401,46 Kč z titulu příslušenství pohledávky (úroky z prodlení, náklady rozhodčího řízení a náklady dražby); setrval na stanovisku z přihlášky pohledávky, že se jednalo o pohledávku vykonatelnou

Žalovaná na svou procesní obranu uvedla podáním doručeným soudu dne 25.01.2012, že nárok uplatněný žalobou neuznává, neboť považuje rozhodčí nález za neplatný a proto se jedná o pohledávku nevykonatelnou. Dále uvedla, že považuje za neplatné i samotné sjednání rozhodčí doložky ve smlouvě, a to podle § 39 obč. zák. Setrvala na stanovisku z přezkumného jednání, že ve vztazích občanskoprávních nelze platně sjednat (KSUL 45 INS 14415/2011) smluvní úrok z prodlení, proto jej považuje za neoprávněně vyúčtovaný. Rovněž tak náklady dražby, když nebyl uveden důvod upuštění od dražby.

Soud konstatuje, že žaloba byla podána včas, tj. ve 30 denní lhůtě od konání 1. přezkumného jednání (1. PJ se konalo 06.12.2011, žaloba byla podána dne 04.01.2012).

Jednání ve věci se konalo dne 20.03.2012. Účastníci se k jednání dostavili.

Soud se pokusil o smírné jednání mezi účastníky.

Žalobce byl ochoten k mimosmluvnímu jednání s tím, že od dražby bylo upuštěno z důvodu nařízení exekuce na předmět dražby a tedy ze zákona nemohla být dražba provedena. Přesné vyčíslení nákladů dražby není schopen při tomto jednání provést; jednalo se o znalecké posouzení, inzerci, prohlídku předmětu exekuce a podobně. Ohledně nákladů rozhodčího řízení je žalobci známo rozhodnutí NS v Brně 31Cdo 1945/2010 z 11.5.2011.

Žalovaná uvedla, že při přezkumném jednání zohlednila výši smluvních úroků tak, že popřela pouze to, co přesahuje zákonný úrok z prodlení a trvá na tom, že zbylý úrok není po právu. Ohledně nákladů rozhodčího řízení nemůže mimosoudně jednat, neboť považuje rozhodčí řízení za neplatné. Není tedy prostor k mimosoudní dohodě.

Soud vycházel při posuzování věci ze skutkových zjištění, učiněných z listinných důkazů, a to:

1) částí protokolu z 1. přezkumného jednání o částečném popření přihlášky P1 žalobce jako věřitele č. 1:

2) vyrozuměním žalované o částečném popření přihlášky žalobce včetně dokladu o doručení (založeno v přihlášce pohledávky P1): (KSUL 45 INS 14415/2011)

3) přihláškou pohledávky (popřenou částí) P1 věř.č. 1 spolu s přílohami dodatkem, č. 1 ke smlouvě o úvěru č.2872 z 15.9.2009, výpisem z katastru nemovitostí LV č. 902 pro obec a KÚ Křešice u Litoměřic, VOP žalobce pro rok 2009, kde v článku 11 je dohoda o rozhodčí doložce, sazebník poplatků a odměn, doplňující rozhodčí nález ze dne 3.3.2011, zástavní smlouva ze dne 15.9.2009, smlouva o úvěru z 15.9.2009 včetně splátkového kalendáře, rozhodčí nález ze dne 26.11.2010. Z incidenčního spisu byly provedeny následující důkazy: Č.l. 8-oznámení o upuštění od dražby ze dne 08.07.2011 Č.l. 9-prohlášení o pravosti podpisu Č.l. 10-12-smlouva o provedené dražbě nedobrovolné

Soud dále při jednání odkázal na rozhodnutí NS v Brně sp.zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11.05.2011, jímž velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího (KSUL 45 INS 14415/2011) soudu v Brně sjednotil dosud roztříštěnou judikaturu ohledně rozhodčích doložek tak, že Neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na ,,rozhodčí řád" vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák.

Po zhodnocení provedených důkazů (§ 132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu:

Dlužník uzavřel se žalobcem dne 15.09.2009 Smlouvu o úvěru č. 2872, podle níž byla dlužníku poskytnuta částka 150.000,00 Kč. Ve věci byl vydán Rozhodčí nález sp.zn. 38549/10 ze dne 26.11.2010. Ve smlouvě byl dohodnut smluvní úrok z prodlení a ve Všeobecných podmínkách rozhodčí doložka. Dlužník smlouvu řádně neplnil, proto o povinnosti plnění rozhodl rozhodce. Žalobce včas přihlásil svou pohledávku jako vykonatelnou do insolvenčního řízení za dlužníkem.

Podle § 192 odst. 3 IZ, není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle § 193 IZ, o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba není důvodná.

Soud přisvědčil argumentaci žalované insolvenční správkyně o neplatnosti sjednání rozhodčí doložky a tím i neplatnosti samotného rozhodčího nálezu a dále o neplatném sjednání smluvených úroků z prodlení.

Rozsudek byl vyhlášen dne 29.03.2012.

Následně vzal žalobce dne 06.04.2012 svou přihlášku pohledávky částečně zpět ve výši 172.407,46 Kč (náklady rozhodčího řízení 36.924,00 Kč, smluvní úrok z prodlení 87.477,46 Kč a náklady dražby 48.000,00 Kč). Zpětvzetí odpovídá žalované pohledávce. Z toho vyplývá, že žalobce akceptoval argumenty žalované správkyně a ztotožnil se i se závěry rozhodnutí soudu v incidenčním sporu. Soud vzal zpětvzetí na vědomí usnesením ze dne 13.04.2012, které dosud nenabylo právní moci. Soud proto upustil od obsáhlého právního hodnocení svého rozhodnutí, neboť není předpoklad, že by ve věci bylo podáno odvolání, když účastníci s výrokem soudu projevili souhlas.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s 142 odst. 1 o.s.ř. (s použitím § 202 odst. 1 IZ), kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti (KSUL 45 INS 14415/2011)

účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud při vyhlášení rozhodnutí vyslovil, že žalobce je povinen zaplatit žalované plnou náhradu nákladů řízení, jejíž specifikace bude provedena v písemném vyhotovení rozsudku. Žalovaná správkyně žádné náklady nevyúčtovala, soud proto rozhodl, jak uvedeno v bodě II. výroku rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 29.03.2012 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková