45 ICm 438/2011
Číslo jednací: 45 ICm 438/2011-32 ( KSHK 45 INS 11690/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, Praha 1, zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovanému: JUDr. Jan Malý, se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Libuše anonymizovano , anonymizovano a Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , oba bytem U Stadiónu 525, Sobotka, zastoupen JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky žalobce ve výši 83 923,--Kč uplatněné v insolvenčním řízení dlužníků Libuše a Zdeňka Petrželkových, vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 11690/2010, se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 23.2.2011 domáhal určení pravosti pohledávky 125 884,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků Libuše a Zdeňka Petrželkových vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 11690/2010. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 263 377,--Kč. Právním důvodem byl nedoplatek na zesplatněné listině /nominální hodnotě úvěru/ z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100367949 ve výši 166 827,--Kč a na smluvních pokutách z titulu citované smlouvy ve výši 96 550,--Kč. Na přezkumném jednání dne 8.2.2011 uznal žalovaný na nedoplatku splátek částku 40 943,--Kč / rozdíl mezi vyplacenou částkou 62 000,--Kč a splacenou částkou 21 057,--Kč/ a popřel částku 125 884,--Kč pro rozpor s dobrými mravy. Žalovaný také uznal smluvní pokutu v částce 2 608,--Kč a popřel smluvní pokutu ve výši 50% z výše úvěru, tj. částku 93 942,--Kč pro rozpor s dobrými mravy.

Žalobce s popřením žalovaného nesouhlasí. Vysvětlil, že na základě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100367949 ve znění dodatku byl dlužníku poskytnut úvěr v celkové výši 187 884,--Kč. Podle ujednání ve smlouvě se dlužník zavázal úvěr vrátit ve 36 měsíčních splátkách po 5 219,--Kč, splatných vždy k 20.dni příslušeného kalendářního měsíce počínaje červnem 2010. Dlužník se zavázal zaplatit žalobci smluvní pokutu za poskytnutí úvěru ve výši 125 884,--Kč. Z poskytované částky byla dlužníkovi po započtení pohledávky na zaplacení smluvní odměny v souladu s čl. 2 smluvních ujednání smlouvy o úvěru vyplacena na účet sjednaný v bodě II. smlouvy o úvěru. Žalovaný popřel pouze jistinu z poskytnutého úvěru ve výši 125 885,--Kč, když smluvní odměna již byla započítána v době poskytnutí úvěru. Žalobce se domáhá žalobou určení 93 942,--Kč odpovídající 50 % smluvní pokutě z výše úvěru.

Žalovaný podal písemné vyjádření k žalobě a uvedl, že při přezkumu pohledávky žalobce v insolvenčním řízení zjistil, že uzavřel s dlužnici Libuší Petrželkovou smlouvu o revolvingovém úvěru dne 24.5.2010, ve znění dodatku ze dne 27.5.2010. Ve smlouvě byla stanovena nominální výše úvěru 187 884,--Kč. Z této částky činila částka k vyplacení pouze 62 000,--Kč, zbývající částka 125 884,--Kč byla tvořena smluvní odměnou za poskytnutí úvěru. Dle splátkového kalendáře uhradil dlužník 4 celé splátky / á 5 219,--Kč / a částku 181,--Kč. Dlužník tedy uhradil na nominální hodnotě úvěru celkem 21 057,--Kč. Vzhledem k tomu, že smlouvu o úvěru uzavíral dlužník jako fyzická osoba-spotřebitel považuje žalovaným smluvní odměnu ve výši víc než 200 % z reálně vyplacené částky za nemravnou. Při 36 měsíčních splátkách na každý rok vychází smluvní odměna téměř 67% vyplacené částky. Bez ohledu na slovní označení takové platby se fakticky jedná o úrok, za nějž žalobce poskytl dlužníkovi finanční prostředky. Smluvní ujednání týkající se smluvní odměny za poskytnutý úvěr považuje žalovaný za rozpor s dobrými mravy podle ust. § 3 občanského zákoníku, když běžná úroková sazba bankovních i nebankovních institucí se pohybuje kolem 20% p.a. Žalovaný tak na pohledávce žalobce uznal částku tvořící rozdíl mezi vyplacenou částkou 62 000,--Kč a částkou, kterou dlužník zaplatil 21 057,--Kč, tj. 40 943,--Kč. Z popřené částky 125 884,--Kč, která tvoří smluvní odměnu uznal žalovaný dodatečně 1/3 smluvní odměny, tj. částku 41 961,--Kč v souladu s aktuální judikaturou v obdobných případech. K vyjádření připojil zpětvzetí popřeného úkonu a tabulku pohledávky žalobce v insolvenčním řízení.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalobce v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 11690/2010 a zjistil, že dne 5.1.2011 přihlásil do insolvenčního řízení prostřednictvím formuláře jistinu ve výši 263 377,--Kč, připojil smlouvu o revolvingovém úvěru ze dne 24.5.2010 a dodatek ke smlouvě, splátkový kalendář s rozpisem splátek ve výši 5 219,--Kč s datem splatnosti první splátky 20.6.2010, fakturu na smluvní pokutu ve výši 95 037,--Kč a kartu klienta.

Usnesením ze dne 27.10.2011 insolvenční soud rozhodl, že pohledávka věřitele PROFI CREDIT a.s. se v částce 41 961,--Kč pokládá za zjištěnou.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru a dodatku, uzavřené mezi žalobcem a dlužnicí, vyplývá nominální výše úvěru v částce 187 884,--Kč, z toho částka určena k vyplacení byla stanovena ve výši 62 000,--Kč a smluvní odměna za poskytnutí úvěru ve výši 125 884,--Kč. Podle splátkového kalendáře byl stanoven den splatnosti první splátky na 20.6.2010, výše splátek byla stanovena na částku 5 219,--Kč. Dlužnice na tento úvěr zaplatila celkem 21 057,--Kč.

Soud vzhledem na již ustálenou právní judikaturu posuzoval smlouvu o úvěru jako smlouvu spotřebitelskou, na kterou dopadá ustanovení zákona č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, neboť v daném případě šlo o půjčku za úplatu -za sjednanou odměnu za poskytnutí úvěru uzavřenou mezi žalobcem-dodavatelem jednajícím při své podnikatelské činnosti a spotřebitelem-dlužníkem. / R VS PHA č.j. 15 Cmo 162/2010 /. Ve smyslu citovaného rozhodnutí tak insolvenční správce uznal dodatečně nárok žalobce v 1/3 poskytnuté půjčky, tj. 41.961,--Kč, což bylo usnesením insolvenčního soudu v insolvenčním řízení potvrzeno a zbytek nároku pro nepřiměřenost smluvní pokuty (viz citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze) ve výši 83 923,--Kč soud zamítl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 odst. 1 zák č. 182/2006 Sb. v platném znění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 24. ledna 2012

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Jeřábková Jana