45 ICm 4367/2013
Číslo jednací: 45 ICm 4367/2013-34 ( KSHK 45 INS 13267/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2, právně zastoupená: JUDr. Lukášem Vymazalem, Ph.D., vedoucím týmu soudního vymáhání, proti žalovanému: JUDr. Jiří Jakoubek, Ph.D., se sídlem T. G. Masaryka 134, 552 03, Česká Skalice, insolvenční správce dlužníků Petra Huňáka a Doroty Huňákové, oba bytem Královédvorská 239, Jaroměř, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce jako zajištěný věřitel má za dlužníky Petrem Huňákem a Dorotou Huňákovou v insolvenčním řízení vedeném před KS v HK pod sp. zn. 45 INS 13267/2013 zajištěnou pohledávku majetkem dlužníků ve výši 499.804,58 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 23. 12. 2013 domáhal určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků Petra Huňáka a Doroty Huňákové ve výši 499.804,58 Kč jako pohledávky zajištěné majetkem ve vlastnictví dlužníků.

Žalobci bylo doručeno dne 18. 12. 2013 vyrozumění o popření pohledávky žalovaným. Důvodem vzniku pohledávky a jejího uplatnění za dlužníky je smlouva o zřízení zástavních práv k nemovitostem ze dne 18. 10. 2010 ke smlouvě o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3338944651 uzavřené mezi žalobcem a dlužníky. Na základě smlouvy bylo zřízeno zástavní právo smluvní na nemovitosti ve vlastnictví dlužníků zapsané na LV č. 5725, k. ú. obec Jaroměř, k zajištění pohledávek ze smlouvy o překlenovacím úvěru ve výši 500.000,00 Kč včetně příslušenství. Vklad práva byl zapsán s právními účinky vkladu ke dni 20. 10. 2010. Dlužníci jsou zástavními věřiteli žalobce, ale nejsou účastníci úvěrové smlouvy, pouze poskytnutý úvěr zajištují svým majetkem.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a potvrdil, že při přezkumném jednání konaném dne 9. 12. 2013 popřel pohledávku přihlášenou žalobcem u každého z dlužníků ve výši 499.804,58 Kč jako pohledávku zajištěnou a nevykonatelnou co do pravosti i pořadí, neboť se nejednalo pohledávku za dlužníky. Žalobce uzavřel dne 14. 10. 2010 s manžely Petrem Huňákem a Andreou Huňákou smlouvu o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření na celkovou částku 500.000,00 Kč. K zajištění pohledávky byla uzavřena s dlužníky jako zástavci zástavní smlouva k bytu č. 239/14 v domě č. p. 239, Pražské Předměstí s přísl. Z článku 6 smlouvy je zřejmé, že žalobci za dlužníky-zástavci nevznikne pohledávka ani v případě, že dlužníci ze smlouvy nesplní své závazky vůči žalobci. Žalobci vznikne pouze právo na uspokojení svých pohledávek z prodeje zástavy, kdy se věřitel může uspokojit pouze do výše celkové dlužné částky a účelně vynaložených nákladů. Podle názoru žalovaného mohl žalobce uplatnit v insolvenčním řízení pouze zajištění své pohledávky majetkem dlužníků, nikoliv si přihlásit pohledávku za dlužníky jako zástavci.

Soud provedl důkaz listinami:

smlouvou o zřízení zástavních práv k nemovitostem, uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavci Petrem a Dorotou Huňákovými a dlužníkem Petrem Huňákem ze dne 14. 10. 2010,

smlouvou o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření uzavřenou mezi věřitelem a dlužníkem Petrem Huňákem a spoludlužníkem Andreou Huňákovou dne 18. 10. 2010,

výpisem z katastru nemovitostí LV č. 5725,

vyrozuměním o popření přihlášené pohledávky ze dne 12. 12. 2013 doručené žalobci 18. 12. 2013,

přehledem stavu pohledávky Petra Huňáka,

protokolem z přezkumného jednání a přezkumným listem žalobce,

soupisem majetkové podstaty.

Z přihláškového spisu žalobce soud provedl důkaz listinami:

přihláškou pohledávky z 21. 10. 2013 a přílohami k přihlášce.

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 27. 9. 2013 soud rozhodl o úpadku dlužníků Petra Huňáka a Doroty Huňákové povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil insolvenčního správce. Na přezkumném jednání žalovaný z funkce insolvenčního správce popřel nevykonatelnou pohledávku žalobce ve výši 499.804,58 Kč včetně pořadí, protože pohledávka nepatří dlužníkům a smlouva o úvěru byla poskytnuta synovi dlužníků. Dlužníci pohledávku žalobce včetně uplatněného zajištění uznali.

Žalovaný doručil žalobci vyrozumění o popření nároku, které bylo doručeno dne 18. 12. 2013. Žaloba byla podána včas dle ust. § 198 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenčního zákona (dále IZ).

Podle ust. § 166 IZ uplatnují zajištění věřitelé své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníkovi uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Podle ustálené soudní judikatury zejména odkaz na rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Cdo 2690/2011 ze dne 31. 7. 2013, dále rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 803/2009, sp. zn. 1 VSPH 278/2010 a další, platí, že zástavní věřitel je oprávněn přihlásit do insolvenčního řízení vedeného na majetek zástavního dlužníka pohledávku, kterou má za osobním dlužníkem odlišným od zástavního dlužníka. Takový nárok nelze uspokojit jinak než z výtěžku prodeje předmětné zástavy a takovému právu věřitele odpovídá dlužníkova povinnost strpět zpeněžení svého zastaveného majetku a vydat výtěžek do výše zajištěných pohledávek zástavnímu věřiteli. Na tyto nároky zajištěného věřitele nelze nahlížet jako na peněžité pohledávky vůči dlužníkům a nelze tak ani přiznat prodlení dlužníka s jejich placením. Zajištění věřitelé ve shodě s ust. § 166 IZ uplatní své pohledávky přihláškou pohledávky. Tato povinnost spadá i na zajištěné věřitele, jinak hrozí, že uspokojeni ze zajištění svých pohledávek nebudou. Zajištený majetek jakožto majetek patřící do vlastnictví dlužníků je zapsán do majetkové podstaty a v případě, že by zajištený věřitel svůj nárok nepřihlásil, majetek dlužníka by tak byl zpeněžen a věřitel se zajištěním by uspokojen nebyl.

V souzeném případě žalobce jako zástavní věřitel mající pohledávku plynoucí z poskytnutého úvěru třetí osobě obligačnímu dlužníkovi, kterou si zajistil zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví zástavních dlužníků, správně si přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na majetek zástavního dlužníka odlišného od obligačního dlužníka. Soud proto žalobě zcela vyhověl s tím, že pohledávku žalobce vzniklou z titulu zástavní smlouvy lze uspokojit jen z výtěžku prodeje zajištěného majetku ve vlastnictví zástavních dlužníků.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 ods. 1 IZ, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 16. září 2014

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková