45 ICm 4307/2015
45 ICm 4307/2015-19 (KSUL 45 INS 34213/2014)

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudní tajemnicí Vlastou Blažkovou ve věci

žalobce: Jarmila Vaňková, IČO 422 02 876, se sídlem Petra Bezruče 362, 288 02 Nymburk zastoupeného: Martinem Vaňkem, obecným zmocněncem, bytem proti uvedené žalované Mgr. Barbora Novotná Opltová se sídlem Vlašimská 1925, 256 01 Benešov o zrušení rozhodnutí o soudním poplatku

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labe m ze dne 01.12.2015, č. j.-16 se zruš uje.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením-16 ze dne 01.12.2015 vyzval soud žalobce, aby zaplatil poplatek za své odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.11.2015, č. j.-6, kterým bylo řízení zastaveno z důvodu nedostatku podmínek řízení.

Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen SOP ) vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Dle Položky 22 bodu 14 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou SOP, se soudní poplatek za odvolání nevybere za odvolání směřující proti usnesení procesní povahy.

Jelikož soud nesprávně uložil odvolateli uhradit soudní poplatek za odvolání, ačkoli k jeho úhradě není dle zákona povinen, toto nesprávné rozhodnutí postupem dle ust. § 12 odst. 1 zákona o SOP zrušil. (KSUL 45 INS 34213/2014)

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ust. § 7 IZ. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

V Ústí nad Labem dne 15. ledna 2016

Vlasta Blažková v. r. soudní tajemnice Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková