45 ICm 4181/2013
Číslo jednací: 45 ICm 4181/2013-44 (KSHK 45 INS 6406/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Česká insolvenční v. o. s., IČ 288 10 341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02, Hradec Králové, proti žalované: JUDr. Šárka Vesková, se sídlem Palackého 359, 500 03, Hradec Králové, insolvenční správkyně dlužníka BERIL-EXIM s. r. o., IČ 259 45 840, Vysokov 140, 549 12, Vysokov, o určení pravosti pohledávek

takto:

I. Žaloba, kterou se domáhá žalobce určení pravosti pohledávek P11-1 ve výši 2.855.135,66 Kč, P11-2 ve výši 404.966,76 Kč, P11-5 ve výši 4.292.289,98 Kč a P12-1 ve výši 4.535.269,00 Kč, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 6. 12. 2013 domáhala určení pravosti pohledávek evidovaných pod č. P11-1 ve výši 2.855.135,66 Kč., P11-2 ve výši 404.966,76 Kč., P11-5 ve výši 4.292.289,98 Kč a P12-1 ve výši 4.535.269 Kč. Žalobce je insolvenčním správcem dlužníka Antonína Bernarda, na majetek kterého byl prohlášen konkurs usnesením Krajského soudu v Hradci Králové dne 15. 10. 2012. Přihláška pohledávek, kterou podal věřitel Antonín Bernard, byla předmětem zvláštního přezkumného jednání dne 22. 4. 2013, v průběhu kterého žalovaná popřela zcela nebo částečně jednotlivé pohledávky. Pohledávka pod č. P11-3 byla zjištěna a předmětem žaloby není ani pohledávka P11-4 neboť se jedná o podmíněnou pohledávku. Žalovaná vyrozuměla žalobce o popření pohledávek, které obdržel dne 28. 11. 2013. Žalobce dále uvedl, že dlužník přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku P11-1 ve výši celkem 2.855.135,60 Kč z titulu faktur z obchodního styku, žalovaná vyzvala přihlašovatele k doplnění a opravě s připojením listin. Věřitel přihlášku doplnil knihou analytických účtů a jednotlivými smlouvami o půjčce, které se vztahovaly i k dalším přihlášeným pohledávkám. Dále byla přihlášená pohledávka evidována pod č. P11-2 ve výši 404.966,76 Kč z titulu půjčky a její vzájemný zápočet ze dne 31. 1. 2012 a pohledávka č. 6 evidovaná pod P12-1 ve výši 4.535.269,00 Kč z titulu úroků z půjčených finančních prostředků na základě smluv o půjčkách společnosti dlužníka. K výzvě žalované k doplnění a opravě přihlášky doručil věřitel soubor dokumentů označených jako půjčky společnosti BERIL-EXIM s. r. o., ze kterých byl proveden zápočet a byl vypočten i úrok z prodlení. Podle názoru žalobce je z jednotlivých smluv o půjčce patrno, že účelem půjček bylo uhradit konkrétní závazek společnosti dlužníka. Dle názoru žalobce vyrozumění žalované nebylo dostatečné ani srozumitelné a věřiteli nemuselo být jasné, které doklady jsou po něm žádány. Věřitel přihlásil pohledávku č. 5 (P11-5) ve výši 4.292.289,98 Kč z titulu provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce sp. zn. 25 EXE 968/2010 ze dne 27. 5. 2010, tato pohledávka byla přihlášená jako podmíněná neboť je zajištěna směnkou, kterou zároveň avaloval i věřitel. Žalovaná částečně popřela tuto pohledávku ve výši 2.656.063,89 Kč. Popření z části pohledávky je předmětem incidenčního sporu a o odmítnutí části pohledávky v této výši bude soudem rozhodnuto. K plnění této podmíněné pohledávky je vázáno na splnění podmínky a je logické, že v případě, že bude podmínka splněna, v rozsahu menším než je přihlášená, nebude pro zbývající část splněna nikdy. Žalovaná se k žalobě písemně vyjádřila a potvrdila, že v průběhu zvláštního přezkumného jednání dne 22. 4. 2013 popřela přihlášky pohledávek pod č. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 a č. 12. Pohledávku pod č. 11.1 popřela v plné přihlášené výši 2.855.135,66 Kč, u pohledávky P11.2 popřela v plné přihlášené výši 404.966,76 Kč, u pohledávky P11.4 popřela nejprve v částce 6.239.351,97 Kč, následně uznala pohledávku ve výši 5.405.162,97 Kč a popřela 834.189,00 Kč. Pohledávku pod P11.5 popřela v plné výši 4.292.289,98 Kč, následně uznala ve výši 1.843.799,26 Kč, popřeno zbývá 2.448.490,72 Kč a u pohledávky P12.1 popřela v plné výši tedy v částce 4.535.269,00 Kč. Žalobce byl vyrozuměn o popření pohledávek vyrozuměním, které mu bylo doručeno 28. 11. 2013. Žalovaná dále uvedla, že pohledávka P11.1 byla přihlášena ve výši 2.855.135,66 Kč z titulu nedoplatku ceny za zboží a služby, ke které věřitel nepřipojil žádné doklady osvědčující existenci, vznik ani trvání pohledávek a z účetnictví dlužníka pohledávky nevyplývají. Přihlašovatel pohledávky byl vyzván k opravě a doplnění, žádné doklady osvědčující existenci pohledávek nepředložil. Ze stejných důvodů žalovaná popřela pohledávku P11.2 ve výši 404.966,76 Kč, protože neměla k dispozici doklady osvědčující existenci nároků, zejména reálné poskytnutí půjček dlužníkovi. Žalovaná vyzvala věřitele k doplnění a opravě, věřitel doručil soubor listin označený jako půjčky společnosti dlužníka, z těchto listin ale není zřejmé, zda byly půjčky poskytnuty kdy a v jaké výši. K pohledávce P11.5 byla popřena pravost pohledávky ve výši 4.292.289,98 Kč, jedná se o podmíněnou pohledávku, která je zajištěná směnkou podepsanou Antonínem Bernardem, vyplněná společnost ČSOB se splatností 22. 9. 2009 s tím, že se má podle obsahu listin jednat o závazek ze směnky vystavené na řad ČSOB a. s. Tato pohledávka byla do insolvenčního řízení přihlášená věřitelem Nové zálesí a. s., pohledávka je předmětem incidenčního sporu. Žalovaná dodatečně uznala podmíněnou pohledávku ve výši 1.843799,26 Kč a popřela v částce 2.448.490,72 Kč. Pohledávka věřitele pod č. P12.1 byla popřena v plné výši v částce 4.535.269,00 Kč, podle věřitele se mělo jednat o úroky z půjček poskytnutých dlužníkovi v letech 2005-2012. Věřitel byl vyzván k prokázání existence a doložení tvrzení o poskytnutých půjčkách, ke specifikaci půjček a další náležitosti. Z podkladů žalovaná nedohledala splatnost závazků.

V průběhu jednání soud poučil žalobce na povinnost tvrzení a důkazní vzhledem k jednotlivým pohledávkám, které nejsou v žalobě řádně odůvodněné a identifikované včetně povinnosti doložit tvrzení příslušnými listinami. Přítomný právní zástupce žalobce soudu sdělil, že vyzval dlužníka Antonína Bernarda po zahájení insolvenčního řízení k podkladům, které se vztahují k jednotlivým pohledávkám, které přihlásil do insolvenčního řízení a které jsou předmětem žaloby. Poukázal na to, že žalovaná nedostatečně vyzvala Antonína Bernarda k doplnění přihlášky a nebyl vyzván k prokázání právního důvodu jednotlivých pohledávek. Navrhl, aby soud žalobu zamítl pro předčasnost s tím, že žalovaná v insolvenčním řízení vyzve k opravě a doplnění přihlášky pohledávek již přímo žalobce. Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání, které se konalo dne 22. 4. 2013 vyplývá, že žalovaná popřela pohledávky evidované pod č. P11.1 ve výši 2.855.135,66 Kč, pohledávku P11.2 ve výši 440.966,76 Kč, pohledávku pod č. P11.4 ve výši 6.239.351,97 Kč a pohledávku č. P11.5 ve výši 4.292.289,98 Kč co do právního důvodu a výše. Dne 25. 11. 2013 vyrozuměla žalovaná věřitele Českou insolvenční v. o. s. o popření pohledávek. Ve vyrozumění uvedla nedostatečnost prokázání tvrzení u jednotlivých pohledávek s tím, že ani po výzvě k opravě a doplnění, nebyly věřitelem pohledávky dostatečně doložené a odůvodněné. Z přehledného seznamu věřitelů důvody popření jednotlivých pohledávek nevyplývají, nejsou zde uvedené. Dne 25. 2. 2014 doručila žalovaná do insolvenčního spisu dodatečné uznání pohledávek P11.4 ve výši 5.405.162,97 Kč jako podmíněnou a P11.5 ve výši 1.843.799,26 Kč jako podmíněnou. Dne 26. 10. 2012 vyzvala žalovaná Antonína Bernarda k opravě a doplnění přihlášky pohledávek u pohledávky P11.1. k prokázání pohledávky doložit příslušné listiny, smlouvy na dodání zboží a služeb, objednávek, faktur a doložit poskytnuté plnění dokladem o úhradě, bankovním příkazem atd., u pohledávky č. P11.2 doložit existenci pohledávky smlouvou o postoupení, specifikaci pohledávek, které byly uplatněny k započtení, doložit existenci pohledávek předložením příslušných smluv, objednávek, faktur, dokladů o zaplacení, u pohledávky č. P11.3. doložit výši pohledávky předložením vyúčtování nájemného, označením účetních dokladů, kterými bylo plnění vyčísleno a u pohledávky č. P12.1 doložit existenci a výše pohledávek smlouvami o půjčce, doložit poskytnuté plnění a sjednaného termínu splatnosti. Dne 14. 11. 2012 žalobce doručil do insolvenčního spisu doplnění pohledávky č. 11.1 a to knihu analytických účtů včetně účetních dokladů, u pohledávky č. 11.2 smlouvu o postoupení pohledávky, smlouvy o půjčkách dle soupisu půjček za roky 2005-2011, u pohledávky č. 11.3 doložil nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor a vyčíslení nájemného a u pohledávky č. 12.1 tabulku s výpočtem úroků z prodlení neuhrazených půjček pod č. 1-28. Z přihláškového spisu věřitele Antonína Bernarda v insolvenčním řízení dlužníka BERIL-EXIM s. r. o. vyplývá, že dne 1. 10. 2012 doručil přihlášku pohledávek pod č. 1 uvedl výši pohledávky 2.855.135,66 Kč s důvodem vzniku faktury za dodávky zboží, faktury za provedenou práci, u pohledávky č. 2 je uvedena výše 387.680,48 Kč, důvod vzniku půjčky do společnosti dlužníka a jejich vzájemný zápočet ze dne 31. 1. 2012 a úroky z prodlení ve výši 17.286,28 Kč od 1. 2. 2012 do 29. 8. 2012, u pohledávky č. 3 výše 198.400,00 Kč s důvodem vzniku smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 6. 2008, dlužné nájemné za rok 2010, 2011 a 2012 a úroky z prodlení ve výši 13.380,28 Kč za označené období. U pohledávky č. 4 uvedl výši jistiny 5.370.000,00 Kč s důvodem vzniku smlouva o úvěru z 29. 5. 2008 a úrok ve výši 869.351,97 Kč, u pohledávky č. 5 věřitel uvedl výši jistiny 4.292.289,98 Kč s důvodem vzniku provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě o nařízení exekuce ze dne 27. 5. 2010, pohledávka je zajištěná směnkou podepsanou Antonínem Bernardem se splatností 22. 9. 2009. K přihlášce věřitel připojil vzájemný zápočet, smlouvu o nájmu nebytových prostor, smlouvu o úvěru ze dne 29. 5. 2008, návrh zástavního věřitele a exekuční příkazy. Podle ust. § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle odst. 2 v žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámí včas převzetí dlužníkova závazku. Žalobce podal žalobu včas dle ust. § 198 odst. 1 IZ. Přihlášku pohledávky lze podle ust. § 176 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále IZ) podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis Vyhláška č. 311/2007 Sb. kromě obecných náležitostí podání dle ust § 42 odst. 4 občanského soudního řádu musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ), povinnost vyčíslit pohledávku v penězích (§ 175 IZ), k přihlášce připojit listiny, kterých se přihláška dovolává a vykonatelnost prokázat veřejnou listinou (§ 177 IZ). Požadavek aby věřitel v přihlášce pohledávky uvedl vedle výše i důvod jejího vzniku, směřuje ke splnění jeho povinnosti tvrzení a může být řádně naplněn jen uvedením skutečností, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě svůj nárok přihlašuje. Co do vylíčení rozhodujících skutečností vzniku pohledávky se lze spokojit s odkazem na připojenou listinu v případě, že z ní skutkový základ přihlašované pohledávky nepochybně a dostatečně vyplývá a že na tuto listinu co do důvodu vzniku pohledávky přihláška vysloveně odkazuje. Uvedené přitom platí i pro případ, že přihlášená pohledávka byla již věřiteli přiznaná pravomocným nebo vykonatelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu. Vykonatelnost pohledávky představuje podle ust. § 174 odst. 4 IZ jen další okolnost, jíž má věřitel v přihlášce pohledávky uvést, a nezbavuje ho tak povinnosti uplatňovanou pohledávku v přihlášce shora uvedeným způsobem co do jejího důvodu identifikovat. Insolvenční správce podle ust. § 188 odst. 1 IZ přihlášku přezkoumá, nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny, nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, o tomto následku musí být věřitel poučen (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 103/2011, 343/2012, 145/2012, 1 VSPH 1061/2012 a další). Z citovaných rozhodnutí vyplývá, že v insolvenčním řízení není předmětem přezkoumání přihláška pohledávek jako celek, ale jednotlivé samostatně přihlášené pohledávky, ohledně nichž se pak také samostatně aplikují ust. § 198 odst. 1, § 178 a § 185 IZ s rozlišením, vůči které konkrétní pohledávce s nimi spojovaný zákonný následek zcela nebo zčásti nastal. Z výše uvedeného je zřejmé, že věřitelova přihláška vykazuje vady bránící jejímu řádnému přezkoumání. Z přihlášky vyplývá, že pohledávky věřitel vyčíslil pouze obecně, když z dokumentů, které připojil nebo předložil s doplněním vyplývá, že vyčíslená pohledávka se skládá z dalších dílčích nároků, které nelze z podání identifikovat. Nedostatečně jsou vylíčeny skutečnosti, na nichž se jednotlivé pohledávky zakládají (důvod vzniku). Tyto skutečnosti je věřitel povinen vylíčit ke každé pohledávce zvlášť tak, že každá z pohledávek bude uplatněna na vlastní vložené straně s vyplněnými příslušnými údaji o této pohledávce. V případě důvodu vzniku se věřitel omezil pouze na uvedení nezaplacené jistiny ze smluv, které označil bez uvedení dalších náležitostí, kdy došlo k uzavření příslušných smluv, jaká finanční částka byla sjednána, kdy a v jakém rozsahu došlo k poskytnutí finančních prostředků, kdy nastala splatnost, na základě jakých skutečností a smluvních ujednání došlo k zesplatnění poskytnutých finančních prostředků (smlouvy o půjčkách) a kdy se tak stalo. U pohledávek z požadovaného příslušenství je uvedena výše příslušenství, přičemž není řádně specifikováno, z jakého porušení smluvní povinnosti nárok na danou sankci vyplývá a jak a kdy k porušení došlo. Ke každé dílčí pohledávce je věřitel povinen připojit listinné důkazy. Pro shora uvedené nedostatky nebyla přihláška pohledávek způsobilá k přezkoumání. Žalovaná sice vyzvala věřitele podle ust. § 188 odst. 2 k opravě a doplnění přihlášky, ale věřitele dostatečně nepoučila, jak je nutné opravu a doplnění provést. Navíc sama žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že žalobce k výzvě k doplnění a opravě přihlášky nedoplnil a neodstranil vady, pro které nemohla přihlášku řádně přezkoumat, a nedoložil své tvrzení požadovanými listinami. V případě, že přihláška nebyla v celém rozsahu nebo v některé části přezkoumatelná, byl na místě postup dle ust. § 188 odst. 2, podle kterého přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Vzhledem k výše uvedenému soud žalobu zamítl pro předčasnost (103 VSPH 67/2011, rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 32 Cdo 1726/98). Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 4. června 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková