45 ICm 4001/2013
Číslo jednací: 45 ICm 4001/2013-69 (KSHK 45 INS 18932/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Insolvency Project v. o. s., IČ 288 60 993, se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové, právně zastoupené: JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové, proti žalovanému: Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO, občanské sdružení, IČ 677 75 080, se sídlem Biskupcova 31, 130 00 Praha 3-Žižkov, právně zastoupeno: Mgr. Františkem Duškem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 19, 128 00, Praha 2, o určení pravosti pohledávek

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Pro-Centrál, občanské sdružení pohledávku ve výši 507.375,00 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka Pro-Centrál, občanské sdružení vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 18932/2012, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové 21. 11. 2013 domáhal určení, že žalovaný nemá po právu pohledávku ve výši 507.375,00 Kč vykonatelnou dle notářského zápisu sepsaného JUDr. Evou Jaklovou, notářkou, dne 26. 10. 2010 pod č. NZ 109/2010. Žalovaný přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka

Pro-Central, o. s., se sídlem Hradec Králové, které je vedeno před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 18932/2012. V insolvenčním řízení pohledávka žalobce je evidována pod číslem P17.1.

Žalobce popřel spornou pohledávku při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 22. 10. 2013 a to co do pravosti a výše. Žalovaný v přihlášce pohledávku náležitě nespecifikoval ani její existenci nedoložil, proto žalobce doručil žalovanému dne 6. 11. 2012 výzvu k doplnění a opravě přihlášky podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalovaný doručil dne 15. 11. 2012 podání nazvané oprava a doplnění přihlášky, ve kterém podle žalobce neidentifikoval jednoznačně přihlášenou pohledávku. Proto žalobce předložil insolvenčnímu soudu návrh na odmítnutí pohledávky. Insolvenční soud usnesením ze dne 7. 6. 2013 rozhodl o tom, že se pohledávka věřitele neodmítá.

Žalovaný v přihlášce neprokázal ani netvrdil výši půjčky ani její konkrétní poskytnutí dlužníkovi, pouze tvrdil, že se jedná o nezaplacení části půjčky ve sporné výši. Žalovaný v přihlášce odkázal na písemné uznání dluhu obsažené v notářském zápisu JUDr. Jaklové ze dne 26. 10. 2010. V notářském zápisu je uveden den poskytnutí půjčky, tj. 1. 8. 2003, není zde uvedena výše půjčky ani další podmínky. Žalobce v účetních záznamech dlužníka nenalezl příjem či doklad o příjmu odpovídající poskytnutí údajné půjčky. Podle názoru žalobce pouhý odkaz na notářský zápis není skutečností, která prokazuje vznik a výši pohledávky. V účetnictví dlužníka dohledal doklad, který se vztahuje k 1. 8. 2003, jedná se o příjmový pokladní doklad prokazující přijetí vkladu ve výši 110.000,00 Kč od Petra Vítka. Tento doklad nelze považovat za důkaz o přijetí půjčky ani za důkaz o tom, že pohledávka vznikla žalovanému. Notářský zápis o uznání dluhu dle názoru žalobce není způsobilý založit domněnku trvání závazku, když půjčka měla být poskytnuta dne 1. 8. 2003 a k uznání mělo dojít dne 21. 9. 2010. Není zřejmé, zda dlužník měl vědomost o promlčení závazku, který již v dané době promlčen byl.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil tak, že se žalobou nesouhlasí a navrhuje její zamítnutí. Žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 507.375,00 Kč, která představuje dlužníkem nezaplacenou část půjčky, kterou žalovaný poskytl dlužníkovi na základě ústní smlouvy o půjčce ze dne 1. 8. 2003. Žalovaný zapůjčil dlužníkovi celkem 740.000,00 Kč, splatnost půjčky nebyla mezi účastníky výslovně sjednána. Půjčka byla dlužníkem od roku 2006 do roku 2012 splácena. Půjčka byla poskytnuta dlužníkovi v jednotlivých platbách rozpis, kterých žalovaný předložil. Všechny platby v hotovosti provedl za žalovaného, člen statutárního orgánu žalovaného, Petr Vítek. Finanční prostředky byly poskytnuty žalovaným dlužníkovi za účelem obnovit provoz kina Centrál v Hradci Králové, který provozoval dlužník. Dne 21. 9. 2010 uznal dlužník svůj dluh vůči žalovanému ve výši 615.000,00 Kč, poté dne 1. 10. 2010 uhradil žalovanému částku 5.125,00 Kč. Dlužník tak svůj dluh uznal bez ohledu na jeho případné promlčení a zavázal se žalovanému částku 615.000,00 Kč zaplatit nejpozději do 1. 10. 2020. Dne 26. 10. 2010 s dlužníkem uzavřeli před notářkou JUDr. Evou Jaklovou notářský zápis sp. zn. NZ 105/2010 jehož obsahem bylo prohlášení o uznání závazku, dohoda o zaplacení závazku a svolení k přímé vykonatelnosti této listiny. Dlužník uznal závazek co do důvodu a výše v celkové výši 609.875,00 Kč a zavázal se závazek splatit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5.125,00 Kč, splatné ke každému prvnímu dni kalendářního měsíce počínaje dnem 1. 11. 2010. Splátky byly splatné pod ztrátou výhody splátek. Dlužník sedmou splátku splatnou dne 1. 5. 2011 řádně a včas nezaplatil a vznikla mu tak povinnost celý dluh v nesplacené výši 579.125,00 Kč zaplatit nejpozději do 1. 6. 2011. Tuto povinnost dlužník nesplnil. Dlužník po splatnosti celého nesplaceného dluhu zaplatil ještě částku 71.750,00 Kč. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2012, č. j. 27 EXE 414/2012 byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky žalovaného ve výši 507.375,00 Kč. Tato částka byla přihlášená do insolvenčního řízení jako splatná a vykonatelná. Důvod žalobce, že předmětná pohledávka není v účetnictví dlužníka, se nezakládá na pravdě. Důvodem popření pohledávky je tvrzení žalobce o tom, že předmětnou pohledávku z účetnictví dlužníka nezjistil. Žalobce ve funkci insolvenčního správce je povinen učinit šetření v případě, že má pochybnosti o přihlášené pohledávce. Žalobci je známo, že v rozhodné době měl žalovaný a dlužník společného účetního Ing. Petra Zemana a navíc veškeré informace o předmětné pohledávce jsou v elektronických záznamech v účetnictví dlužníka.

Žalovaný v průběhu řízení doplnil své tvrzení o tom, že dlužník závazek vůči žalovanému uvedl i v seznamu závazků, který předložil insolvenčnímu soudu společně s insolvenčním návrhem.

Soud provedl důkaz výslechem svědka Leoše Kučery, který sdělil, že je statutárním zástupcem dlužníka od podzimu roku 2003. Žalovaný se podílel na založení společnosti Pro-Central, o. s. a Petr Vítek byl v době založení statutárním zástupcem sdružení. Před zahájením činnosti kina Centrál se dohodlo na finanční výpomoci od žalovaného. Žádné dohody ani smlouvy se v písemné podobě nevyhotovovaly. Finanční prostředky vkládal Petr Vítek, jestli se jednalo o peníze pana Vítka nebo peníze žalovaného to svědek nevěděl. Bylo dohodnuto, že po zahájení činnosti kina Centrál se budou finanční prostředky žalovanému, dle možnosti, vracet. Svědek uvedl, že Petr Zeman pracoval jako společný účetní pro dlužníka i žalovaného. Potvrdil správnost uznání dluhu ze dne 21. 9. 2010 i správnost notářského zápisu. Také potvrdil, že pro pohledávku bylo vedeno exekuční řízení a závazek vůči žalovanému uvedl v insolvenčním návrhu v seznamu závazků. Připustil, že po zahájení insolvenčního řízení nebyl schopen insolvenčnímu správci řádně vysvětlit a doložit poskytnuté finanční prostředky, které jsou předmětem smlouvy o půjčce. Z podnětu pana Vítka byly platby jako plnění z poskytnutých půjček posílány na účet žalovaného.

Svědek Petr Vítek sdělil, že ve společnosti dlužníka působil jako předseda sdružení v roce 2003, v této funkci pracoval asi čtyři roky a po něm nastoupil do funkce Leoš Kučera. Žalovaný byl zakladatelem společnosti Pro-Central v Hradci Králové a po založení bylo třeba poskytnout finanční prostředky pro zahájení provozu kina. Finanční prostředky z půjčky se poskytovaly z peněz patřících žalovanému. Potvrdil pravost příjmových pokladních dokladů, které byly zaúčtovány účetním panem Zemanem a to u obou společností jak dlužníka tak žalovaného. Peníze se poskytovaly po částech, žádná písemná smlouva o půjčce nebo nějaká jiná dohoda sepsána nebyla. Na pokladních dokladech je uvedeno jméno svědka proto, že byl ve statutárních orgánech obou občanských sdružení. Finanční prostředky od žalovaného vzal z pokladny a převedl je do pokladny občanského sdružení dlužníka. S panem Kučerou byla dohoda, že postupně se poskytnuté finanční prostředky budou žalovanému vracet a ve skutečnosti se také část finančních prostředků vrátila. Svědek nebyl přítomen uznání dluhu ani notářského zápisu.

Ze svědecké výpovědi Ing. Petra Zemana vyplývá, že pracoval jako účetní pro společnost dlužníka i pro společnost žalovaného. Potvrdil pokladní doklady, které mu byly předložené s tím, že je zaúčtoval, o čemž svědčí jeho podpis i datum. Potvrdil, že se jedná o poskytnutí finančních prostředků žalovaného a nikoliv fyzické osoby Petra Vítka. Platby byly zaúčtovány do účetnictví žalovaného i dlužníka. Odkázal na přílohu č. 4 k daňovému přiznání, kde je uvedeno, že se jedná o půjčku právnické osoby. Rovněž zaúčtoval i platby, které hradil za společnost dlužníka pan Kučera žalovanému na poskytnutých půjčkách. Svědek má informace o tom, že společnost žalovaného poskytla půjčky na rozjezd kina Centrál v Hradci Králové.

K návrhu stran sporu soud provedl důkazy:

příjmovým pokladním dokladem č. 39/2004, č. 37/2004 a č. 39/2004 (č. l. 9),

na č. l. 10 dokladem č. 2/2004, 5/2004 a příjmovými doklady ze dne 1. 8. 2003 a 30. 11. 2003,

notářským zápisem ze dne 26. 10. 2010 na č. l. 16-18,

uznáním dluhu z 21. 9. 2010 a přílohou na č. l. 19-20,

usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2012 (č. l. 21),

rozpisem plateb na č. l. 26,

přiznáním k dani z příjmů právnických osob za rok 2004 s přílohami na č. l. 56-62,

protokolem o zvláštním přezkumném jednání ze dne 22. 10. 2013,

přezkumným listem žalovaného pod pořadovým číslem 17.

Z přihláškového spisu žalovaného v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSHK 45 INS 18932/2012 vyplývá, že žalovaný si přihlásil dne 26. 10. 2012 pohledávku ve výši 507.375,00 Kč s odkazem na uznání dluhu, notářský zápis NZ 109/2010 a exekuční příkaz č. j. 081 EX 24516/12 splatná od 2. 6. 2011. K přihlášce připojil notářský zápis ze dne 26. 10. 2010 a exekuční příkaz soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala ze dne 18. 7. 2012.

Podle notářského zápisu sepsaného dne 26. 10. 2010 notářkou JUDr. Evou Jaklovou za přítomnosti statutární zástupkyně Společnosti pro podporu a rozvoj kina AERO Zuzany Kameníkové jako osoby oprávněné a statutárního zástupce Pro-Centrál Leoše Kučery jako osoby povinné, účastníci sepsali prohlášení o uznání závazku a dohodu o zaplacení závazku a svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu. Obsahem zápisu bylo učiněno nesporným, že dne 1. 8. 2003 uzavřely smlouvu o půjčce, na jejímž základě oprávněná osoba půjčila osobě povinné v hotovosti částku 740.000,00 Kč s odkazem na uznání dluhu povinným ze dne 21. 9. 2010 k pohledávce ve výši 615.000,00 Kč. Z důvodu úhrady částky 5.125,00 Kč činil dluh částku 609.875,00 Kč. Povinná osoba se zavázala dluh 609.875,00 Kč splatit v měsíčních splátkách do 1. 11. 2020 po částkách 5.125,00 Kč na účet České spořitelny, a. s. V případě nesplnění závazku souhlasila osoba povinná s nařízením a provedením výkonu rozhodnutí.

Z obsahu listiny uznání dluhu co do důvodu a výše podepsaný Leošem Kučerou za společnost Pro-Centrál, o. s. dne 21. 9. 2010 vyplývá, že na základě půjčky uzavřené dne 1. 8. 2003 s občanským sdružením Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero v částce 740.000,00 Kč bylo postupně spláceno v dílčích platbách v roce 2006 a 2007, zbývající částka ve výši 615.000,00 Kč nebyla vrácena. Leoš Kučera se zavázal zaplatit nedoplatek do 1. 10. 2020 v minimálních měsíčních splátkách 5.125,00 Kč splatné vždy k prvnímu dni daného měsíce na účet sdružení.

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2012 v řízení pod sp. zn. 27EXE 414/2012 byla nařízená exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného Společnosti pro podporu a rozvoj kina AERO ve výši 507.375,00 Kč.

Podle přezkumného listu a protokolu ze zvláštního přezkumného jednání ze dne 22. 10. 2013 žalobce z funkce insolvenčního správce popřel pohledávku žalovaného ve výši 507.375,00 Kč s odůvodněním, že půjčka nebyla věřitelem poskytnuta v tvrzený termín a v uvedené výši, věřitel nedoložil vznik pohledávky a půjčku nespecifikoval.

Podle data podané žaloby lze konstatovat, že žalobce podal podle ust § 199 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále IZ) žalobu včas.

Podle ust. § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel (odst. 3).

V průběhu řízení z předložených listin i z výslechů svědků bylo zjištěno, že finanční prostředky žalovaný dlužníkovi poskytl za účelem zajištění zprovoznění a další činnosti kina Centrál v Hradci Králové z pozice zakladatele společnosti dlužníka. Poskytnutí finančních prostředků vyplývá z účetních dokladů a půjčka byla evidována v účetnictví žalovaného i dlužníka, což vyplývá z výslechu Ing Petra Zemana společného účetního obou společností. Poskytnutí finančních prostředků potvrdil i statutární zástupce dlužníka ve svém výslechu a vyplývá také z uznání dluhu vůči žalovanému i z notářského zápisu. Na základě vykonatelného zápisu bylo zahájeno exekuční řízení pro vymožení sporné pohledávky. Dlužník na rozhodnutí okresního soudu o zahájení exekučního řízení nijak nereagoval, odvolání nepodal, naopak pohledávku žalovaného uvedl v seznamu závazků při podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Žalobce v průběhu řízení rozšířil své důvody popření pohledávky o tvrzení, že peníze poskytl dlužníkovi nikoliv žalovaný, ale Petr Vítek jako fyzická osoba a také, že pohledávka je promlčena. S odkazem na citované zákonné ustanovení je v mezích určitého popěrného úkonu insolvenční správce vázán důvody svého popření, navíc popřením pravosti pohledávky (jak to vyplývá z přezkumného listu vyhotoveného žalobcem) nelze zkoumat výše pohledávky. Důvod popření pravosti musí být formulován takovým způsobem, aby z něj vyplýval i přezkum výše pohledávky a doplňování dalších důvodů popření tak není účinné.

Soud k tvrzení o promlčení pohledávky pouze připomíná, že promlčení pohledávky nezpůsobuje její zánik a soud k promlčení přihlíží jen, jestli se jej dlužník dovolá. I pak ovšem pohledávka existuje v podobě tzv. naturální obligace, což má i ten důsledek, že přijetí plnění promlčeného dluhu se nepovažuje za bezdůvodné obohacení (§ 455 odst. 1 obč. zák.).

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 věta prvá IZ, podle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne: 19. května 2015

JUDr Monika Marčišinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková