45 ICm 3672/2013
Číslo jednací: 45 ICm 3672/2013-24 ( KSHK 45 INS 7166/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Mgr. Irena Jonáková, Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod, insolvenční správkyně, právně zastoupené: Mgr. Janou Denemarkovou, advokátkou se sídlem Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod, proti žalované: Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutorka, se sídlem U Tržiště 9, 690 02 Břeclav, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že popření přihlášené pohledávky ve výši 4 565,00 Kč v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 7166/2013 je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala žalobou, která byla doručena Krajskému soudu v Hradci Králové dne 29. 10. 1013 určení, že pohledávka č. 2 přihlášena žalovanou do insolvenčního řízení dlužníka Martina Horváta vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 7166/2013 není po právu ve výši 4 565,00 Kč. Přihlášená pohledávka představuje náklady exekuce, kterou žalovaná jako soudní exekutorka prováděla na základě usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 29. 11. 2011 č. j. 32 EXE 1606/2011. Náklady exekuce byly vyčísleny příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 30. 7. 2013 sp. zn. 160 EX 2237/11. Žalobkyně odůvodnila popření pohledávky tím, že v insolvenčním

řízení nelze uspokojit pohledávku vyplývající z příkazu k úhradě nákladů exekuce, které lze vymoci jen z výtěžku exekuce a to v exekučním řízení.

Žalovaná ve svém písemném vyjádření potvrdila, že do insolvenčního řízení přihlásila náklady exekuce ve výši 4 565,00 Kč a to na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 30. 7. 2013 č. j. 160 EX 2237/11. Tento příkaz nabyl právní moci dnem 9. 8. 2013. Žalovaná odkázala na soudní judikaturu např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5223/2007 ze dne 10. 3. 2008, podle kterého příkazem k úhradě nákladů exekuce soudní exekutor určuje konkrétní výši a jednotlivé složky nákladů exekuce aniž by stanovil způsob vymožení. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27. 9. 2007 nárok na náhradu nákladů řízení vzniká na základě pravomocného rozhodnutí a soudní exekutor má právo na náhradu nákladů exekuce i v případě, že nebylo k uspokojení pohledávky ničeho vymoženo. Uvedený právní názor také vyplývá například z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 101 VSPH 267/2013 ze dne 24. 10. 2013.

K vyjádření připojila usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě j. č. 32 EXE 1606/2011 ze dne 29. 11. 2011 o nařízení exekuce proti povinnému Martinovi Horvátovi a příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 30. 7. 2013.

Z přihlášky žalované do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Martina Horváta bylo zjištěno, že žalovaná přihlásila výši jistiny 4 565,00 Kč na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 14. 10. 2013 bylo zjištěno, že dlužník přihlášenou pohledávku žalované uznal, pohledávku popřela pouze žalobkyně.

Podle ust. § 192 ods. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenční zákon (dále IZ) pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé. Popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle ust. § 199 ods. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty.

Soud zjistil, že žaloba byla podána včas.

K důvodnosti přihlášené pohledávky soudního exekutora soud odkazuje na aktuální soudní insolvenční judikaturu, zejména na již shora citovaný rozsudek Vrchního soudu v Praze sp zn 101 VSPH 267/2013 a rozsudek Vrchního soudu v Praze 209/2011. Podle právních závěrů odvolacího soudu má exekutor právo na uspokojení nákladů exekuce i v případě, že v průběhu exekuce nebylo k uspokojení jeho pohledávky nic vymoženo a exekutor je honorován za to, že byl exekucí pověřen. Názor, že náklady exekuce mohou být vyčísleny až po jejím skončení a že exekutor má nárok na náhradu nákladů exekuce jen v případě, že na uspokojení pohledávky oprávněného něco vymůže, z exekučního řádu ani z vyhl. č. 330/2001 Sb. nevyplývá.

Vzhledem k výše uvedenému soud žalobu zamítl a přiznal žalované právo na uspokojení její přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 ods. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 26. srpna 2014

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková