45 ICm 3402/2012
Sp. zn.: 45 ICm 3402/2012-50 (KSUL 45 INS 11666/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 492 40 901, proti žalovaným: 1) IKT INSOLVENCE v.o.s., Palackého 389/7, 301 00 Plzeň, IČ 291 13 091, 2) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 3) Věra anonymizovano , nar. 06.10.1952, oba bytem Sušany 23, 431 11 Strupčice, oba zastoupeni JUDr. Václavem Jakubíkem, obecným zmocněncem, bytem Malá Tyršovka 1067/22, Praha 4-Modřany, o žalobě na určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce Raiffeisenbank a.s., IČ 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 má za dlužníky Zdeňkem anonymizovano , nar. 16.10.1951 a Věrou anonymizovano , nar. 06.10.1952 pohledávku ve výši 3,613.206,93 Kč z titulu ručení za úvěr třetí osoby, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 19.11.2012 se žalobce domáhal, aby soud určil, že pohledávka žalobce za žalovanými 2) a 3) (dále jen dlužníci ) ve výši 3.613.206,93 Kč vyplývající s úvěrové smlouvy č. 702/00036/11/1/01 ze dne 14.01.2011 je po právu. Žalobu odůvodnil tím, že usnesením ze dne 06.06.2012 čj. KSUL 45 INS (KSUL 45 INS 11666/2012)

11666/2012-A-12 byl prohlášen úpadek dlužníků a jejich věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek do 30ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení. Žalobce svou pohledávku za dlužníky přihlásil podáním doručeným soudu dne 14.06.2012 ve znění jeho změn a doplňků v celkové výši 3.613.206,93 Kč. Dne 25.09.2012 na zvláštním přezkumném jednání byla tato pohledávka popřena insolvenčním správcem i dlužníky co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka dosud nevznikla, vyrozumění o popření bylo žalobci doručeno dne 07.11.2012.

Žalovaný 1) ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že pravost předmětné pohledávky byla popřena, neboť pohledávka žalobce za dlužníky dosud nevznikla. V odůvodnění uvedl, že žalovaný 2) jako výlučný vlastník nemovitosti čp. 21 v části obce Sušany, obci Strupčice (dále jen předmětná nemovitost ) zajistil pohledávku žalobce vůči MUDr. Jaroslavě Helebrantové (dále jen osobní dlužník ) zřízením zástavního práva k předmětné nemovitosti. Žádný z dlužníků není účastníkem smlouvy o úvěru, tato smlouva nebyla ke dni prohlášení konkurzu na majetek dlužníků žalobcem vypovězena, osobní dlužník dále řádně hradí předepsané splátky úvěru. Žalovanému 2) tak povinnost uhradit pohledávku žalobce zajištěnou majetkem žalovaného 2) dosud nevznikla, neboť mu jako ručiteli tato povinnost vzniká až pokud pohledávku osobní dlužník řádně a včas neuhradí. Žalobci tak pohledávka vůči žalovanému 2) dosud nevznikla.

Dlužníci se k žalobě vyjádřili s tím, že nárok uplatněný žalobcem neuznávají. Uvedli, že žalovaný 2) jako výlučný vlastník uzavřel s žalobcem zástavní smlouvu č. 702/00036/11/2/03 k nemovitosti čp. 21 v části obce Sušany, obci Strupčice, a to v souladu s hypoteční úvěrovou smlouvou č. 702/00036/11/1/01 uzavřenou mezi žalobcem jako věřitelem a MUDr. Jaroslavou Helebrantovou jako dlužníkem. Smlouva byla uzavřena za situace, kdy proti dlužníkům nebylo vedeno insolvenční řízení. Osobní dlužník řádně plní splátkový kalendář a žalobce vůči němu nemá jakékoli pohledávky po splatnosti.

Žalobce na vyjádření žalovaných reagoval podáním ze dne 08.04.2013, ve kterém uvedl, že jaké právní důvod vzniku pohledávky za dlužníky spatřuje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 702/00036/11/2/03 ze dne 17.01.2011, která není žalovanými rozporována. Pohledávka žalobce za dlužníky byla žalobcem řádně uplatněna v insolvenčním řízení jako zajištěná. Žalobce vystupuje v insolvenčním řízení jako zajištěný věřitel, jehož pohledávka může být uspokojena pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tedy z majetku dlužníků. Žalobce tak ve vztahu k dlužníkům nemá klasickou pohledávku, ale pouze právo na uspokojení z tohoto zajištění. Z těchto důvodů má žalobce za to, že jím přihlášená pohledávka je po právu. Dále žalobce uvedl, že úvěrová smlouva nebyla ke dni prohlášení konkurzu na majetek dlužníků ani ke dni přezkumného jednání žalobcem vypovězena a úvěr je osobním dlužníkem řádně hrazen. I přesto však má žalobce právě s ohledem na prohlášení konkurzu na majetek dlužníků právo na uspokojení své pohledávky z předmětu zajištění, neboť na něm vázne jeho zástavní právo.

Soud nejprve přezkoumal, zda byla žaloba podána včas a dospěl k závěru, že ano.

Dle ust. § 192 odst. 1 IZ může být pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek popřena insolvenčním správcem, dlužníkem a přihlášenými věřiteli, popření pohledávky lze vzít zpět. Dle odst. 3 téhož ustanovení není-li dále stanoveno jinak, nemá (KSUL 45 INS 11666/2012) popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Dle ust. § 198 odst. 1) věty prvé a druhé zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Přezkumné jednání bylo konáno dne 25.09.2012, vyrozumění insolvenčního správce o popření přihlášené pohledávky bylo žalobci doručeno dne 07.11.2012, žaloba pak byla doručena soudu dne 19.11.2012, tedy včas v zákonné 30ti denní lhůtě od doručení vyrozumění.

Z jednání ve věci samé konaného dne 20.05.2013 se žalobce a žalovaní 2) a 3) omluvili, aniž by požádali o jeho odročení, soud proto jednal v jejich nepřítomnosti dle ust. § 101 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ).

Soud má za prokázané, že přihláška pohledávky žalobce do insolvenčního řízení dlužníků byla soudu doručena dne 14.06.2012, v přihlášce zcela absentuje vylíčení skutkových okolností vzniku pohledávky. Žalobce ve své přihlášce jako důvod vzniku přihlášené pohledávky uvedl pouze typ, číslo a datum uzavření smlouvy, v kolonce další okolnosti formuláře přihlášky uvedl názvy příloh k přihlášce připojených a vady přihlášky nezhojil ani v jejím doplnění ze dne 17.08.2012.

Žalobce byl dle svého sdělení insolvenčním správcem dne 10.08.2012 vyzván k doplnění přihlášky, na výzvu reagoval žalobce podáním doručeným soudu dne 17.08.2012 toliko upřesněním výše přihlášené pohledávky, aniž by jakkoli rozvedl skutková tvrzení nad rámec původní přihlášky. Následně byla přihláška žalobce přezkoumána dne 25.09.2012 soudem ve zvláštním přezkumném jednání, kde byla popřena jak insolvenčním správcem, tak oběma dlužníky.

Soud v tomto případě vychází z rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze, dle které má přihláška pohledávky do insolvenčního řízení charakter žaloby a jako taková musí splňovat kritéria na žalobu daná. V žalobě je žalobce povinen uvést podrobné vylíčení skutkových okolností s označením důkazů (§ 79 o.s.ř.) a pokud tomu tak není, postupuje soud podle § 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), tedy vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne .

Tento postup je předjímán též u přihlášky pohledávky, kdy výzvu k doplnění a opravě (KSUL 45 INS 11666/2012) přihlášky činí insolvenční správce (§ 188 odst. 2 IZ) a pokud tak neučiní, a to i v době, kdy je podána incidenční žaloba, uloží tuto povinnost správci insolvenční soud v rámci dohledové činnosti (§ 10 a 11 IZ). Pokud není přihláška přes výzvu insolvenčního správce doplněna, může být dán insolvenčním správcem soudu podnět k jejímu odmítnutí, o čemž musí být věřitel poučen (§ 185 odst. IZ). V případě, že je přihláška řádně doplněna, ale nejsou k jednotlivým skutkovým tvrzením označeny důkazy, stav popřené pohledávky trvá a soud může pokračovat v podané incidenční žalobě s přihlédnutím ke změnám provedeným na základě výzvy insolvenčního správce.

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení svou zajištěnou pohledávku, aniž by vylíčil okolnosti rozhodné pro její vznik, v přihlášce toliko označil důkazy a odkázal na smlouvy, aniž by uvedl jejich strany a konkrétní obsah. Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2268/2011 ze dne 23. 5. 2012 je závěr, podle něhož vylíčení rozhodujících skutečností může mít zprostředkovaně původ i v odkazu na listinu, kterou žalobce (coby důkazní materiál) připojí k žalobě a na kterou v textu žaloby výslovně odkáže, výjimkou ze zásady, že vylíčení rozhodujících skutečností má obsahovat samotná žaloba (§ 79 odst. 1 o.s.ř.) a jako výjimka by tento závěr měl být aplikován restriktivně. Bylo by v rozporu se zásadou rovnosti účastníků (čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), aby soud, respektive insolvenční správce, svou činností (analýzou předložených listin) v podstatě plnil (a nahrazoval) procesní aktivitu žalobce, jde-li o splnění požadavků kladených na žalobu ustanovením § 79 odst. 1 věty druhé o.s.ř.. Tento závěr lze, jak již bylo shora uvedeno, vztáhnout i na přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, potažmo procesní aktivitu věřitele při přihlašování pohledávky.

Vznik práva žalobce jako zástavního věřitele na uspokojení ze zástavy je vázán na včasné nesplnění zajištěné pohledávky. V samotné přihlášce nejsou uvedena tvrzení o tom, že takto zajištěná pohledávka měla být plněna, kým a kdy, popřípadě že plněna nebyla, tedy stěžení skutková tvrzení. Za této situace, kdy v přihlášce pohledávky zcela absentuje vylíčení skutkových okolností vzniku práva žalobce na uspokojení ze zástavy, je přihláška natolik neurčitá, že nesplňuje zákonné požadavky na svůj obsah (174 odst. 2 a 3 IZ).

Z obsahu spisu nevyplývá obsah výzvy učiněné insolvenčním správcem k doplnění přihlášky, výzva nebyla insolvenčním správcem ani doložena při ústním jednání. Nelze tedy učinit závěr, zda žalobce jako věřitel dostál svým procesním povinnostem a doplnil svou přihlášku pohledávky v souladu s pokyny insolvenčního správce či nikoli, soudu proto nezbylo než žalobu zamítnout pro předčasnost s tím, že insolvenční správce musí nejprve vyzvat žalobce jako věřitele k doplnění jeho přihlášky o relevantní skutková tvrzení a důkazy k nim. Tyto nedostatky je nutné odstranit shora nastíněným postupem a nedojde-li k jejich odstranění, podá insolvenční správce podnět soudu k odmítnutí přihlášky.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 137 odst. 1, 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ. Žalovaným, kteří byli ve věci zcela úspěšní, vzniklo právo na náhradu jeho nákladů proti neúspěšnému žalobci. (KSUL 45 INS 11666/2012)

Jelikož z obsahu spisu vyplývá, že žalovaným 2) a 3) žádné náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly, soud proto rozhodl tak, že nemají na jejich náhradu právo. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 1) soud mimo shora uvedených zákonných ustanovení vycházel též z ust. § 150 o.s.ř., neboť ač žalobce nebyl v řízení úspěšný a měl by tedy hradit žalovanému 1) jeho náklady, dospěl soud k závěru o existenci důvodů hodných zvláštního zřetele. Soud má za to, že tento žalobcův neúspěch je částečně zaviněn i žalovaným 1), který neplnil své povinnosti vyplývající z funkce insolvenčního správce vůči žalobci jako věřiteli v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 45 INS 11666/2012 dostatečně, neodstranil vady přihlášky a konečným důsledkem bylo zahájení tohoto řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 21. května 2013

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Gabrielová