45 ICm 3302/2011
Číslo jednací: 45 ICm 3302/2011-42 ( KSHK 45 INS 12480/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: CETELEM ČR, a.s. se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5, proti žalovaným: 1) Ing. Ivo Schneiderka, se sídlem Boharyně 70, insolvenční správce dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , zast. JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem A.Dvořáka 287, Turnov, a 2) Zdeňka anonymizovano , bytem Malé Svatoňovice, 17. listopadu 189, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Pohledávka žalobce přihlášena do insolvenčního řízení dlužnice Zdeňky anonymizovano , vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 12480/2011 je po právu ve výši 25.822,-Kč. II. Řízení se co do výše pohledávky 18.853,68 Kč zastavuje. III. Řízení se ve vztahu k žalované 2) zastavuje. IV. Žalobci ani žalovanému se nepřiznávají náklady řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal určení pohledávky ve výši 44.675,68 Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Zdeňky anonymizovano vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 12480/2011. Žalovaný insolvenční správce vyrozuměl žalobce o tom, že popřel pohledávku, která představuje splátky úroků-ceny úroků vzniklé po rozhodnutí o úpadku dlužnice, což představuje spornou částku tj 44.675,68 Kč. Žalobce a dále přihlásil 104 splátek jistiny po rozhodnutí o úpadku. Po součtu splátek jistiny po rozhodnutí o úpadku činí dlužná jistina celkem částku 482.508,88 Kč. Dále přihlásil do řízení částku 200,-Kč jako poplatek za upomínku a částku 400,-Kč odpovídající smluvní pokutě za vstup do vymáhacího procesu, které vyučtoval dlužnici ještě před rozhodnutím o úpadku.

Žalovaný se k žalobe vyjádřil tak, že při přezkumném jednání dne 10.11.2011 pohledávku č. 1 přihlášenou žalobcem z celkové částky 512.917,-Kč popřel do výše 44.675,68 Kč a co do zbytku uznal. Také uznal pohledávku č.2 ve výši 65.641,-Kč. Poukázal na to, že žalobce v přihlášce pohledávky č.1 netvrdil, že přihlašuje příslušenství pohledávky, nespecifikoval druhy přislušenství, ani způsob jeho výpočtu. Úvěr byl dlužnici poskytnut ve výši 526.532,-Kč, tedy jistina činila částku 526.532,-Kč. Z příloh k přihlášce vyplývá, že ke dni rozhodnutí o úpadku dlužnice uhradila 98.125,-Kč z toho 32.468,99 Kč na jistinu, na úroky 58.334,01 Kč a 7.322,-Kč na pojištění. Žalovaný dodatečně uznal na pohledávce č.1 částku ve výši 12.206,69 Kč s tím, že trvá na popření částky ve výši 32.468,99 Kč.

V průběhu jednání před soudem zástupce žalobce vzal zpět žalobu ve vztahu k žalované 2 -dlužnici, a co do částky 18.853,68 Kč vzal žalobu zpět. Zástupce žalovaného uznal žalobcovu pohledávku ve výši 25.822,-Kč. Zástupci stran sporu prohlásili, že se vzájemně vzdávají nákladů řízení.

Vzhledem k výše uvedenému soud již důkazní řízení neprováděl a rozhodl k návrhu stran sporu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 15.října 2013 JUDr Monika Marčišinová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová