45 ICm 3263/2012
15/34/45 ICm 3263/2012-45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Radkou Semelovou, v právní věci žalobce Kateřiny Novákové-Hrdové, Lysovice 84, 682 01 Lysovice proti žalovanému Mgr. Jakubovi Juřenovi, Brněnská 366/25, 682 27 Vyškov, insolvenčnímu správci úpadce Ing. Igor Novák, nar. 1960, Zlínská 12, 627 00 Brno, právně zastoupenému JUDr. Michalem Janovcem, advokátem, Údolní 33, Brno, o vyloučení nemovitostí

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhala vyloučení nemovitostí č.p. 204 na pozemku parc.č. 358 v k.ú. a obci Olšany a pozemku parc.č. 358 o výměře 254 m2 v k.ú. a obci Olšany z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Ing. Igora Nováka, bytem Zlínská 12, Brno, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 7.200,-Kč, k rukám právního zástupce žalovaného, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 7.11.2012 domáhal vyloučení z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Ing. Igora Nováka nemovitostí č.p. 204 na pozemku parc.č. 358 v k.ú. a obci Olšany a pozemku parc.č. 358 o výměře 254 m2 v k.ú. a obci Olšany a náhrady nákladů řízení. Žalobce v žalobě uvedl, že Krajský soud v Brně rozhodl usnesením vydaným dne 21.11.2011 pod č.j. KSBR 45 INS 16467/2011 o insolvenčním návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s. tak, že na majetek dlužníka Ing. Igora Nováka byl prohlášen konkurz a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jakub Juřena. Dne 27.9.2007 uzavřela žalobkyně Kateřina Nováková-Hrdová s insolvenčním dlužníkem Ing. Igorem Novákem Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy , kterou se insolvenční dlužník Ing. Igor Novák zavázal do 6 měsíců od pravomocného ukončení řízení o rozdělení SJM mezi insolvenčním dlužníkem

Ing. Igorem Novákem a jeho bývalou manželkou Ing. Taťánou Novákovou, které bylo vedeno u Městského soudu v Brně pod č.j. 35 C 97/2007, převést na Kateřinu Novákovou-Hrdovou id. 1/4 nemovitosti č.p. 204 na pozemku parc.č. 358, pozemek parc.č. 358 o ýměře v 254 m2-druh pozemku-zastavěná plocha a nádvoří, to vše v k.ú. a obci Olšany. Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 777 pro obec a k.ú. Olšany. Kateřina Nováková-Hrdová poskytla ze svých výlučných finančních prostředků spoluvlastníkovi výše specifikovaných nemovitostí Ing. Igoru Novákovi na provedení nezbytných oprav peněžní částku ve výši 460.000,-Kč. Tato peněžní částka se započítává oproti kupní ceně id. nemovitosti, která byla v 1/4 roce 2007 stanovena na částku 460.000,-Kč. Provedenými opravami došlo ke zhodnocení nemovitosti. V případě, že kupní smlouva nebude ve stanoveném termínu uzavřena, zavázal se Ing. Igor Novák k zajištění pohledávky Kateřiny Novákové-Hrdové uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva. Řízení o rozdělení SJM mezi Ing. Igorem Novákem a jeho bývalou manželkou Ing. Taťánou Novákovou vedené u Městského soudu v Brně pod č.j. 35 C 97/2007 bylo pravomocně skončeno dne 3.8.2012 a Ing. Igor Novák se stal výlučným vlastníkem nemovitostí. Žalobkyně písemně vyzvala k uzavření kupní smlouvy o převodu1/4id. nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 777 pro obec a k.ú. Olšany Ing. Igora Nováka i správce konkurzní podstaty Mgr. Jakuba Juřenu.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil písemně v podání ze dne 3.4.2013. Navrhl zamítnutí žaloby. Namítl, že od smlouvy o smlouvě budoucí bylo ze zákona odstoupeno. Poukázal na ust. § 253 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterého, jestliže se insolvenční správce do 15-ti dnů od prohlášení konkurzu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že od smlouvy odstupuje. V daném případě se insolvenční správce v zákonné lhůtě běžící od prohlášení konkurzu nevyjádřil tak, že smlouvu o budoucí kupní smlouvě splní, proto došlo ze zákona k odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí a tvrzený nárok žalobkyně na převod vlastnického práva k podílu na nemovitostech dlužníka zanikl. Žalobkyni tak nesvědčí žádné právo k sepsaným nemovitostem, které by vylučovalo soupis těchto nemovitostí. Není ani aktivně legitimována k podání vylučovací žaloby. Žalovaný dále namítal, že smlouva o smlouvě budoucí nebyla podepsána ke dni, ke kterému je datována, ale byla antidatována. Podle žalovaného vznikla účelově až po prohlášení konkurzu na majetek dlužníka Ing. Igora Nováka. Žalovaný tuto skutečnost dovozoval z notářského ověření podpisu až k datu 24.10.2012, tedy po uplynutí více než 5 let od tvrzeného uzavření smlouvy. Pokud smlouva byla uzavřena po prohlášení konkurzu, podle ust. § 111 a § 246 insolvenčního zákona dlužníkovi již nesvědčilo oprávnění disponovat s majetkovou podstatou a úkon dlužníka je neúčinný. Žalobkyně s dlužníkem k takovému jednání mohli přistoupit proto, aby zamezili prodeji nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, v nichž s dlužníkem žijí (jsou manželé). Žalovaný dále poukazoval na skutečnost, že žalobce se domáhá vyloučení z konkurzní podstaty dlužníka celé nemovitosti. Smlouva o budoucí smlouvě kupní však zavazuje dlužníka k převodu vlastnického práva pouze k id. 1/4 uvedených nemovitostí. Žalobkyn ě proto v žádném případě nemůže být úspěšná, nárokuje-li vyloučení celých nemovitostí, nikoliv pouze příslušného podílu.

V podání ze dne 19.6.2014 žalovaný doplnil své námitky o namítnutí relativní neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí. Ing. Igor Novák nemohl smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavírat dne 27.9.2007 jako výlučný vlastník této nemovitosti. V té době totiž byla nemovitost součástí společného jmění manželů, tudíž na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se měla podílet i tehdejší manželka Ing. Igora Nováka. Smlouva je však podepsána pouze Ing. Novákem. Insolvenční správce je potom aktivně legitimován pro namítnutí relativní neplatnosti dle ust. § 231 odst. 3 insolvenčního zákona.

Žalobkyně ač byla k jednání konanému u soudu dne 21.10.2014 řádně předvolána, se bez omluvy k jednání nedostavila. Soud proto podle § 101 odst. 3 o.s.ř. projednal věc v její nepřítomnosti. Soud až následně po konání jednání obdržel dne 23.10.2014 omluvu žalobkyně z jednání z důvodu nemoci.

U soudního jednání se staly v podstatě nespornými žalobní tvrzení uváděná žalobkyní v žalobě, pouze s tou výhradou, že žalovaný namítal, že smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy nebyla uzavřena dne 27.9.2007, jak vyplývá z jejího písemného textu, ale byla uzavřena mnohem později až po prohlášení konkurzu na majetek dlužníka Ing. Igora Nováka a byla antidatována. Vzhledem k tomu, že věc po skutkové stránce byla mezi účastníky řízení v zásadě nesporná, soud neprováděl žádné dokazování a zaměřil se pouze na právní posouzení věci.

Podle § 225 odst. 1 insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) je umožněno osobám, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Podle odst. 2 citovaného ustanovení musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Již z judikatury k zákonu o konkurzu a vyrovnání, která upravovala možnost podání vylučovací žaloby obdobně, vyplynulo pět podmínek, za kterých může být osoba podávající vylučovací žalobu v tomto sporu úspěšná. 1) označený majetek byl správcem konkurzní podstaty příslušného úpadce vskutku pojat do soupisu majetku konkurzní podstaty. 2) vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurz prohlásil. 3) žalovaným je správce konkurzní podstaty. 4) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkurzu a sporný majetek je nadále sepsán v konkurzní podstatě (nebyl v mezidobí ze soupisu majetku konkurzní podtaty vyloučen). 5) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokázala nejen to, že tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu majetku konkurzní podstaty, svědčí jí-viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp.zn. 29 Cdo 342/2000. Z uvedeného vyplývá, že osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu majetku konkurzní podstaty, musí prokázat, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu majetku konkurzní podstaty svědčí jí, zpravidla takovým právem je vlastnické právo k věci. Již ze samotných žalobních tvrzení uvedených žalobkyní v žalobě vyplývá, že žalobkyně vlastnické právo k nemovitostem, jejichž vyloučení z majetkové podstaty dlužníka se domáhá, nenabyla. Samotná kupní smlouva, jejíž uzavření bylo předpokládáno smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 27.9.2007, mezi žalobkyní a dlužníkem Ing. Igorem Novákem, uzavřena nebyla a vlastnické právo žalobkyně k těmto nemovitostem nebylo vloženo do katastru nemovitostí, což je předpokladem nabytí vlastnického práva k nemovitostem. Navíc, jak správně namítal žalovaný, žalobkyně měla, jak bylo předpokládáno smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, nabýt toliko vlastnické právo k 1/4 předmětných nemovitostí, nemůže se tedy domáhat vyloučení celých nemovitostí.

Protože žalobkyně v řízení ani netvrdila, ani neprokázala, že je vlastníkem předmětných nemovitostí (tedy má právo k nemovitostem, které vylučuje jejich zařazení do soupisu majetku konkurzní podstaty) ani netvrdila, že má k nemovitostem jiné právo, které by soupis vylučovalo, byla žaloba zamítnuta, aniž by se soud blíže zabýval dalšími námitkami žalovaného, jež se týkaly antidatování smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a její případné neúčinnosti, popřípadě relativní neplatnosti. Žaloba byla jako nedůvodná zamítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný a soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení za právní zastoupení žalovaného-za 4x úkon právní pomoci po 1.500,-Kč a 4x paušál po 300,-Kč za převzetí věci, 2x písemné vyjádření ve věci a účast u soudního jednání podle vyhl. č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nebude-li dobrovolně splněna povinnost uložená tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 21.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Semelová, v.r. Jaroslava Bártová samosoudce