45 ICm 3255/2011
Číslo jednací: 45 ICm 3255/2011-56 ( KSHK 45 INS 12480/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, Praha 1, adresa pro doručování: Nábřeží Závodu míru 2739, Pardubice, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému: Ing. Ivo Schneiderka, Boharyně 70, insolvenční správce dlužníka: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem 17. listopadu 189, Malé Svatoňovice, zast. JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, o pravost pohledávky

takto:

I. Pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Zdeňky anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 12480/2011 je po právu ve výši 52.300,76 Kč. II. Řízení se v části pohledávky žalobce ve výši 61.483,-Kč zastavuje. III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 1.500,-Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 9.12.2011 domáhal určení pravosti pohledávky č.1 ve výši 52.300,76 Kč a pohledávky č.2 ve výši 61.483,-Kč, obě přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Zdeňky anonymizovano vedené před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 12480/2011. Pohledávky popřel žalovaný z funkce insolvenčního správce na přezkumném jednání dne 10.11.2011. Právním důvodem pohledávky č.1 přihlášené v celkové výši 116.826,-Kč je nedoplatek na zesplatněné listině / nominální hodnotě úvěru / z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100407546 ve výši 115.745,-Kč a zákonný úrok z prodlení jdoucí od 28.6.2011 do úpadku dne 11.8.2011. U pohledávky č.2 se jedná o nedoplatek na smluvních pokutách z titulu smlouvy o revolving uvěru ve výši 1.388,-Kč / čl.13 odst. 13.1 písm. a,b smluvních ujednání/ a ve výši 59.526,-Kč / čl.13 odst. 13.4 smluvních ujednání /, dále o zákonný úrok z prodlení z částky 1.388,-Kč a z částky 59.526,-Kč jdoucí od 28.6.2011 do úpadku 11.8.2011 ve výši 569,-Kč, celkem se jedná o pohledávku ve výši 61.483,-Kč.

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že podle splátkového kalendáře ke dni rozhodnutí o úpadku byla splatná jistina ve výši 49.553,78 Kč, neboť dlužnice uhradila na jistinu pouze 1 měsíční splátku ve výši 3.307,-Kč. Na sjednaných úrocích uznal žalovaný 15.256,53 Kč. Celkem uznal správce pohledávku č. 1 ve výši 65.891,31 Kč a popřel pohledávku ve výši 50.934,69 Kč, což představují úroky přirostlé po rozhodnutí o úpadku dlužnice. K pohledávce č. 2 žalovaný uznal smluvní pokutu ve výši 1.388,-Kč a setrval na popření části pohledávky ve výši 59.526,-Kč představující smluvní pokutu, když ujednání v čl.13 ods. 13.4 smluvních ujednání považuje žalovaný za absolutně neplatné v rozporu s dobrými mravy podle ust. § 3 a § 39 a také podle ust. § 56 občanského zákonníku, neboť ujednání o smluvní pokutě ve výši 50 % za prodlení delší jak 30 dnů z poskytnuté jistiny a všech úroků za celé splátkové období znamená nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran.

V průběhu jednání před soudem zástupce stran sporu předložili dohodu, podle které žalovaný vzal zpět popření pohledávky č. 1 ve výši 52.300,76 Kč a pohledávku uznal a zástupce žalobce vzal zpět žalobu týkající se pravosti pohledávky č. 2 ve výši 61.483,-Kč. Žalobce se zavázal k náhradě nákladů řízení ve výši 1.500,-Kč.

Vzhledem k výše uvedenému soud již důkazní řízení neprováděl a rozhodl dle návrhu stran sporu, včetně ujednání o nákladech řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného

V Hradci Králové dne 15.října 2013 JUDr Monika Marčišinová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová