45 ICm 3200/2014
Číslo jednací: 45 ICm 3200/2014-80 ( KSHK 45 INS 20422/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: Ing. Lenka Jandurová, se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové, PSČ 500 03, insolvenční správce dlužnice Mgr. Růženy anonymizovano , bytem Přepychy 212, PSČ 517 32, zastoupená Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem, se sídlem Dlouhá 103, Hradec Králové, proti žalovanému: Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová Ves, Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21, právně zástoupen JUDr. Pavlem Švandrlíkem, Na Lávkách 778, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o neúčinnost darovací smlouvy

t a k t o:

I. Darovací smlouva ze dne 29. 11. 2010 uzavřená mezi žalovaným a dlužnicí Mgr. Růženou anonymizovano , kterou dlužnice převedla nemovitosti v k. ú. Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV 139, je neúčinným právním úkonem.

II. Žalovaný je povinen zaplatit do majetkové podstaty dlužnice v insolvenčním řízení vedeném před KS v HK pod sp. zn. 45 INS 20422/2013 částku 630.000,00 Kč ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 26.862,00 Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

IV. Žalovaný je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč na účet Krajského soudu v Hradci Králové ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění

Žalobkyně se z funkce insolvenčního správce domáhá žalobou doručenou dne 19. 09. 2014 Krajskému soudu v Hradci Králové určení neúčinnosti darovací smlouvy uzavřené dne 29. 11. 2014 mezi Janem Vencem-žalovaným a Mgr. Růženou anonymizovano -dlužnicí. Předmětem darovací smlouvy byly nemovitosti v k.ú. Přepychy u Opočna v obci Přepychy dům č. p. 127 v části obce Přepychy postavený na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. st. 237, pozemek označený jako stavební parcela č. parc. st. 237 a pozemek označený jako pozemková parcela č. parc. 233/8. Účastníkem darovací smlouvy byl i Jan anonymizovano , manžel dlužnice. Dne 23. 07. 2013 bylo k návrhu dlužnice zahájeno insolvenční řízení. Návrhem se dlužnice domáhala schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že má více věřitelů a není schopna plnit své splatné závazky. V době darování měla dlužnice dluhy vůči věřitelům Profi Credit Czech a.s., Profi Debt s.r.o., Justrinom Management s.r.o., Český Inkasní kapitál a.s., GE Money Bank a.s. a Telefonice Czech Republic a.s. Rozhodnutí o úpadku bylo vydáno dne 21. 11. 2013. Dlužnice byla v době uzavření darovací smlouvy v úpadku, neboť dlužila více věřitelům a dluhy nesplácela a to dlouhodobě. Jednalo se o dluhy minimálně ve výši 300.000,00 Kč. Insolvenční správce shledává neúčinnost dle § 235 odst. 1 IZ ve spojení s kvalifikovanou hypotézou zejména právního úkonu bez přiměřeného protiplnění. Žalobkyně v souladu ustanovení § 239 odst. 4 IZ požaduje uhrazení peněžitého plnění do majetkové podstaty částku 630.000,00 Kč. Žalovaný předmětné nemovitosti prodal kupní smlouvou ze dne 31. 05. 2012 za kupní cenu 1.260.000,00 Kč. Polovina z této ceny činí 630.000,00 Kč, která by plně uspokojila věřitele přihlášené do insolvenčního řízení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil a potvrdil, že rodiče dle darovací smlouvy převedli do výlučného vlastnictví žalovaného dne 29. 11. 2010 dům č. p. 127 s pozemkem parc. st. 237 a č. parc. 233/8 v KU a obci Přepychy. Tento převod byl uskutečněn v zájmu uspořádání majetkových poměrů po rozvodu rodičů v roce 2010 a po vážném onemocnění otce. Rodiče v době darování nebyli v úpadku. V roce 2010 a v předchozích letech disponovali dostatečnými finančními prostředky k živobytí. Matka od roku 2002 pobírala starobní důchod a současně byla zaměstnána. Od roku 2005 do roku 2010 matka s otcem dosáhli čistého příjmu 2.357.771,00 Kč z toho matka měla příjem ze zaměstnání ve výši 964.238,-Kč a z důchodu 1.005.771,00 Kč. Z těchto důvodu se žalovaný domnívá, že byla objektivně schopna splácet svoje závazky a jednalo se o její neochotu platit dluhy. Žalovanému není známo, proč tak činila. Ani do dědického řízení po zemřelém otci se žádný věřitel nepřihlásil. Lhůta pro podání žaloby marně uplynula dnem 30. 11. 2013, neboť nemovitosti nebyly ve vlastnictví matky, ale patřily do režimu SJM bez omezení.

Svědkyně Mgr. Růžena anonymizovano soudu sdělila, že se s manželem dohodli, že chalupu darují 1 synovi a dům darují žalovanému. Manžel zemřel v roce 2011. V době převodu nemovitosti na žalovaného sice pracovala a měla příjem, ale přiznala, že si vybírala půjčky, o kterých nikdo nevěděl. Věděla také, že na nemovitost byly vydány exekuční příkazy v roce 2008 a 2009. Exekuce uhradila ze svých příjmů a na část si půjčila. Sdělila, že darovací smlouvu nedomyslela a také nedomyslela to, že si podala insolvenční návrh. Věděla, že žalovaný nemovitost prodal. Od roku 2002 je ve starobním důchodu, ale vedle toho měla příjem ze zaměstnání. Od roku 2009 nepracovala, pečovala o nemocného manžela. Kupní smlouvu, kterou žalovaný prodal nemovitost, nečetla. Neví, jak došlo k výmazu věcného břemene, který byl zřízen v její prospěch.

Soud provedl důkaz darovací smlouvou uzavřenou mezi Janem anonymizovano a Mgr. Růženou anonymizovano jako dárci a Markem anonymizovano jako obdarovaným dne 29. 11. 2010, podle které obdarovaný nabývá vlastnické právo k nemovitostem budově č.p. 127, nacházející se na pozemku st. 237 o výměře 482 m2 včetně pozemku st. 237 a pozemku 233/8 o výměře 669 m2, vše v k.ú Přepychy u Opočna, obec Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou, zapsané na LV č. 139 u Katasrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Na nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy věcná práva ani jiné právní vady a obdarovaný zřizuje dárcům doživotní věcné břemeno bydlení v nemovitostech bez nároku na nájemné.

Z kupní smlouvy uzavřené mezi žalovaným jako prodávajícím a kupujícím Jindřichem Fryntem a vedlejším účastníkem M\M Reality holding as. /zprostředkovatelem/ uzavřené dne 31. 5. 2012 vyplývá, že prodávající prodáva kupujícímu nemovitosti zapsané na LV č. 139 v k.ú. Přepychy u Opočna. Prodávající k nemovitostem nabyl vlastnické právo darovací smlouvou ze dne 29. 11. 2010. Kupní cena je stanovena na částku 1.800.000,00 Kč.

Podle znaleckého posudku Ing. Mileny Markové, který předložil žalovaný, měla dlužnice v roce 2010 příjem z důchodu ve výši 114.324,00 Kč a příjem ze závislé činnosti 119.000,00 Kč. Závazky ke dni darování nemovistostí znalkyně vyčíslila na částku 245 555,98 Kč. V době darování nebyla dlužnice ve finanční tísni a manželé anonymizovano byli schopni závazky hradit.

Z insolvenčního spisu sp. zn. 45 INS 20422/2013 soud zjistil, že dlužnice dne 23. 7. 2013 podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém uvedla, že má 13 věřitelů, kterým není schopna splácet splatné závazky ve výši 399.585,00 Kč. Úpadek odůvodnila tak, že pro nedostatek finančích prostředků na hrazení služeb za elektřinu a podobně, si byla nucena brát půjčky. Uvedla, že má pouze důchod ve výši 11.363,00 Kč a nemá žádný majetek. Žádala soud o povolení odllužení splátkovým kalendářem srážkami z důchodu. Dne 21. 11. 2013 rozhodl soud o úpadku dlužnice. Dne 10. 2. 2014 v průběhu přezkumného jednání bylo konstatováno, že se do insolvenčního řízení dlužnice přihlásilo 11 věřitelů se závazky ve výši 498.674,21 Kč. Dne 18. 3. 2016 soud povolil dlužnici oddlužení splátkovým kalendářem ze mzdy s předpokladem uspokojení věřitelů ve 30 %.

Soud provedl důkaz přihláškami věřitelů a to přihláškou věřitele PROFI CREDIT Czech a.s., který přihlásil pohledávky ve výši 154.545,00 Kč splatné od 1. 11. 2010, přihláškou věřitele SMART Capital a.s., který přihlásil pohledávky ve výši 25.951,00 Kč se splatností 1. 11. 2012, věřitele Profidebt, s. r. o., který přihlásil pohledávky ve výši 17.571, 24 Kč splatné 23. 11. 2006, přihláškou věřitele RILEX TRADERS a.s., který přihlásil pohledávky ve výši 9.092,00 Kč splatné 24. 1. 2013, přihláškou věřitele Justrinom management, s. r. o., který přihlásil pohledávky ve výši 29.185,43 Kč na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 27. 11. 2007, přihláškou věřitele HELP FINANCIAL s. r. o., který přihlásil pohledávky ve výši 13.750 Kč splatné 13. 2. 2013, přihláškou věřitele Provident Financial s. r. o., který přihlásil pohledávky ve výši 10.660,00 Kč na základě smlouvy o půjčce ze dne 24. 11. 2011, přihláškou věřitele Český inkasní kapitál a.s., který přihlásil vykonatelnou pohledávku ve výši 61.302,39 Kč splatnou 16. 10. 2010, přihláškou věřitele GE Money Bank a.s., který přihlásil vykonatelné pohledávky ve výši 139.914,16 Kč splatné od 30. 10. 2008, přihláškou věřitele Door Financial a.s., který přihlásil pohledávky ve výši 21.657,00 Kč splatné od 23. 12. 2012, a přihláškou věřitele Telefónica czech republic a. s., který přihlásil pohledávky ve výši 15.045,99 Kč splatné k 20. 11. 2013.

Podle výpisu z katastru nemovitostí k datu 1. 1. 2010 je na listě vlastnictví 139 uvedeno vlastnické právo k nemovitostem v SJM pro Jana anonymizovano a Mgr. Růženu anonymizovano . Ve výpise jsou zapsány exekuční příkazy k prodeji nemovitosti Exekutorským úřadem v Hradci Králové ze dne 6. 8. 2009 a 15. 8. 2008 proti povinné Mgr. Růženě anonymizovano na základě nařízené exekuce Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou dne 12. 8. 2008.

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 21. 11. 2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice, soud povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil insolvenčního správce.

Podle ust § 235 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění /dál IZ/, neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Podle ust. § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal. Podle odst. 2 právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle odst. 3 právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Podle odst. 4 právním úkonem bez priměřeného protiplnění není a/ plnění uložené právním předpisem b/ příležitostný dar v přiměřené výši c/ poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d/ právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že je dlužník v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Vzhledem k uvedenému lze uzavřít, že darovací smlouva, kterou manželé anonymizovano darovali žalovanému předmětné nemovitosti, je neúčinným právním úkonem dle ust § 240 odst. 1, 2 insolvenčního zákona. Bylo prokázáno, že k převodu nemovitostí došlo bez přiměřeného protiplnění v době, kdy dlužnice měla víc věřitelů, kterým závazky nesplácela. Právní úkon darovací smlouvy byl učiněn ve prospěch syna dlužnice tedy osoby blízké v době 3 let před zahájením insolvenčního řízení, jak to vyplývá z vyhlášky insolvenčního soudu o zahájení insolvenčního řízení dnem 23. 7. 2013 a dne uzavření darovací smlouvy 29. 11. 2010. Tvrzení žalovaného o tom, že o dluzích nevěděl, není hodnověrné, protože ve výpisu z katastru nemovitostí z roku 2010 vyplývá zápis exekučních příkazů k prodeji nemovitostí, kterým předcházelo rozhodnutí o exekuci Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou. Uvedené exekuční příkazy byly vymazány na základě zaplacení exekucí dlužnicí, tak, jak to sama uvedla ve svém výslechu. Ani tvrzení o tom, že dlužnice byla schopna své závazky hradit, ale je nehradila, nebylo prokázáno. Sama dlužnice uvedla, že příjmy měla, ale zároveň si brala půjčky. V roce 2009 již nepracovala, protože pečovala o svého manžela, který v roce 2011 zemřel. V případě, že by dlužnice nemovitosti žalovanému nedarovala, respektive převedla za přiměřenou úplatu vzhledem ke kupní ceně ve výši 1.800.000,00 Kč, byla by své závazky uhradila z finančního plnění, které již náleželo ze zaniklého SJM po smrti manžela a nebyla by tak nucena k podání insolvenčního návrhu . V současné době soud dlužnici povolil splátkový kalendář v režimu oddlužení, kde dlužnice své věřitele může uspokojit na hranici 30 % ze svého důchodu. V případě zpeněžení podílu dlužnice by došlo ke 100% uspokojení věřitelů dlužnice.

Vzhledem ke zjištěným okolnostem nelze aplikovat ust. § 240 odst. 4 IZ.

Výrok o vydání finančí částky 630.000,00 Kč vyplývá z ust. § 236 odst. 2 IZ, podle kterého není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada. Soud se ztotožnil s výší náhrady, kterou žalobkyně požaduje vydat do majetkové podstaty, s ohledem na výši přihlášených pohledávek a odměně insolvenčního správce. V případě, že po vyúčtování zůstane zbytek finančních prostředků nespotřebován, může se žalovaný domáhat jeho vrácení podle ust. § 237 odst. 3 IZ.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení za právní zastoupení za 6 a 1/2 úkonů právní služby dle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., a´ 3.100,00 Kč, celkem 20.150 Kč a 7x paušální poplatek a´ 300,00 Kč, celkem 2.100,00 Kč. Právní zástupce je dle osvědčení o registraci plátce DPH, soud tak přiznal k odměně 21 % DPH ve výši 4.662,00 Kč. Žalobkyni náleží náklady řízení ve výši 26.862,00 Kč.

Žalovaný je povinen zaplatit státu soudní poplatek podle § 2 odst. 3, § 11 odst. 2 písm. g zák. č. 549/1991 Sb., v platném znění o soudních poplatcích.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podpsaného.

V Hradci Králové dne 18. srpna 2016

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků