45 ICm 3141/2011
Číslo jednací: 45 ICm 3141/2011-29 ( KSHK 45 INS 8226/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobkyně: Petra Buiglová, nar. , bytem , zast. JUDr. Jaroslavou Ježkovou, advokátkou se sídlem Nová Paka, K.J.Erbena 1266, proti žalovanému: Ing. Václav Špůr, bytem Dvůr Králové nad Labem, Okružní 2385, insolvenční správce dlužníka Miloslava Štantejského, nar. 25.12.1959, bytem Žacléř, Revoluční 152, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky ve výši 15.248,-Kč přihlášené žalobkyní do insolvenčního řízení dlužníka Miloslava Štantejského vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 8226/2011, se zamítá. II. Žádnému z účastníků soud nepřiznává náhradu na náklady řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 23. 11. 2011 domáhala určení pravosti pohledávky ve výši 15.248,-Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Miloslava Štantejského vedeného před zdejším soudem pod sp. zn. 45INS 8226/2011. Při přezkumném jednání dne 25. 10. 2011 byla pohledávka žalobkyně pod č. 3 uznána ve výši 30.486,-Kč a popřena do výše 15.248,-Kč žalovaným s odůvodněním, že věřitelka požaduje plnění z úvěrových smluv, přestože v jedné ze smluv je sama dlužnicí. Žalobkyně uzavřela dne 18. 6. 2001 se společností Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. smlouvu o úvěru č. 13964378 na základě které jí byl poskytnut úvěr ve výši 100.000,-Kč na koupi domu v ulici Revoluční č. p. 152, Žacléř, který nabyli do vlastnictví manželé Miloslav

Štantejský a Miroslava Štantejská na základě kupní smlouvy ze dne 26. 6. 2001. Předmětnou smlouvu o úvěru podepsali oba manželé jako ručitelé.

Dlužník Miloslav Štantejský uzavřel 18. 6. 2001 se společností Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. smlouvu o úvěru č. 13964319 na základě které mu byl poskytnut úvěr ve výši 200.000,-Kč na koupi domu v ulici Revoluční č. p. 152, Žacléř. Smlouvu o úvěru podepsali jako ručitelé Miroslava Štantejská a žalobkyně.

Miroslava Štantejská uzavřela dne 18. 6. 2001 se společností Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. smlouvu o úvěru č. 13964327 na základě které ji byl poskytnut úvěr ve výši 200.000,-Kč na koupi domu Revoluční č. p. 152, Žacléř. Smlouvu o úvěru podepsal jako ručitel dlužník a žalobkyně.

Za účelem zajištění těchto úvěrů byla uzavřena dne 19. 9. 2001 mezi vlastníky nemovitosti a společností Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. zástavní smlouva. Vzhledem k tomu, že dlužník a Miroslava Štantejská své závazky vůči společnosti Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. neplnili a nehradili ani závazek vyplývající z úvěru poskytnutého žalobkyní, byla žalobkyně vyzvána, aby jako ručitelka uhradila dlužné splátky a i splátku úvěru ji poskytnutém. Na úvěr č. 13964319 uhradila dne 22. 8. 2011 částku 19.004,-Kč, na úvěr č. 13964327 uhradila dne 22. 8. 2011 částku 18.749,-Kč a na úvěr č. 13964378 uhradila dne 22. 8. 2011 částku 7.834,-Kč. Celkem tedy uhradila 45.587,-Kč a z této částky žalovaný popřel 15.248,-Kč, kdy správce vyšel z toho, že celkovou částku vydělil 3, aniž by se zabýval strukturou přihlášené pohledávky. Žalobkyně trvá na tom, že sporná částka ji byla uhrazena za dlužníka a jeho manželku, kteří tuto částku použili ke koupi nemovitostí v Žacléři a k obdobnému právnímu posouzení dospěl i Okresní soud v Trutnově v řízení vedeném pod sp. zn. 130C 145/2010.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil a potvrdil, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení pod č. P3 pohledávku ve výši 45.724,-Kč a to jako jistinu 45.587,-Kč a příslušenství 137,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky uvedla plnění z titulu ručitelského závazku k úvěrovým smlouvám uzavřeným dne 25. 6. 2001. Také přihlásila příslušenství, které mělo být vyčísleno ke dni 22. 8. 2011, kdy došlo k rozhodnutí o úpadku dlužníka. K výzvě žalovaného žalobkyně doplnila přihlášku o uznání dluhu a připojení kopie nabídek úvěrů ze společnosti Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Žalovaný zjistil, že postavení každého z příjemců smluv z úvěru je rovnocenné a žalobkyně si tak nemůže nárokovat od ostatních příjemců úvěru (dlužník a jeho manželka) úhradu té části jí uhrazené části úvěru, která připadá na její dlužnický podíl. Tento podíl, který žalobkyně uhradila společnosti Wüstenrot, stavební spořitelna, a.s. tj. jedna třetina ze 45.587,-Kč je 15.196,-Kč. Také příslušenství je nižší o 52,-Kč. Popřená částka celkem činí 15.248,-Kč.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalobkyně do insolvenčního řízení dlužníka Miloslava Štantejskéhpo a to:

-přihláškou pohledávky ve výši 45.877,-uplatněná jako úhrada dluhu z titulu ručitelského závazku úvěrové smlouvy č. 13964319, č.13964327 a č. 13964378 uvedená výše jistiny v částce 45.587,-Kč a příslušenstbví 290,-Kč za prodlení od 23.8.2011 do 20.9.2011. -nabídkou úvěru žalobkyni společností Wünstenrot a.s. ze dne 29.5.2001 za účelem financování koupě domu v Žacléři, Revoluční 152 a to překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření ve výši 100.000,-Kč s prohlášením o přijetí úvěru a uznání dluhu ke smlouvě o stavebním spoření s podpisem žalobkyně, dlužníka a Miroslavy Štantejské Buiglové. -protokolem z přezkumného jednání z obsahu kterého vyplývá přítomnost žalobkyně u jednání a popření žalovaným z funkce insolvenčního správce z pohledávky ve výši 45.724,-Kč částku 15.248,-Kč -zástavní smlouvou uzavřenou mezi dlužníkem, jeho manželkou a společností Wünstenrot stavební spořitelnou, a.s. ze dne 13.9.2001 k zajištění jistiny a příslušenství z úvěrových smluv č.13964319, č.13964327 a č. 13964378 a listem vlastnictví předmětné nemovitosti č.527 v k. ú. Žacléř, okres Trutnov -kupní smlouvou ze dne 26.6.2001 na základě které nabyly manželé Štantejský do společného jmění manželů nemovitosti zapsané na listu vlastnicvtí č. 527 pro obec Žacléř

Podle ust. § 546 občanského zákoníku lze dohodou účastníků zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Předpokladem plnění ručitele je písemné vyzvání dlužníka ke splnění závazku / § 548 obč. zák /.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v případě, že by byla žalobkyně v postavení ručitele a nikoliv dlužníka z úvěrové smlouvy vyplývalo by to z obsahu smlouvy případně z označení účastníků smlouvy a žalobkyně jako ručitele ze závazku. Lze přisvědčit žalovanému, že žádná z úvěrových smluv toto vymezení neobsahuje a navíc z úvěrové smlouvy č.13964378 vyplývá, že přímo žalobkyni byl poskytnutý překlenovací úvěr ze stavebního spoření ve výši 100.000,-Kč.

Tvrzení žalobkyně, že její postavení ručitele vyplývá z toho, že finanční prostředky z úvěrů byly použity dlužníkem a jeho manželkou pro účely zakoupení nemovitostí nemá opodstatnění. Žalobkyně plnila jako spoludlužník z úvěrových smluv. Vzhledem k uvedenému se soud ztotožnil s názorem insolvenčního správce a žalobu zamítl.

Žalobkyně žalobu podala ve lhůtě v souladu s ust. § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění-insolvenční zákon.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného

V Hradci Králové dne 15.října 2013 JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová