45 ICm 2990/2012
Číslo jednací: 4/49/45 ICm 2990/2012-51 KSBR 45 INS 15115/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem, JUDr. Zdeňkou Mikolajkovou, v právní věci žalobce: Mgr. Ilona Chládková, advokát, se sídlem AK Třebíč, Bráfova 502, insolvenční správce dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., se sídlem Hrotovice, Slavětice 55, IČ: 634 97 751, proti žalovanému: Miroslav POWAZKA, trvale bytem v Polské republice, 63-500, Ostrzeszów, Grunwaldzka 5Cm8, právně zastoupen: JUDr. Ivankou Posádkovou, advokátkou, AK Husákova 16, 674 01 Třebíč, o určení neúčinnosti právních úkonů

takto:

I. Návrh na určení, že kupní smlouva uzavřená dne 13.4.2011, vklad práva vlastnického V-1441-2011 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč, s právními účinky vkladu ke dni 19.4.2011 mezi dlužníkem ZEMĚDĚLSKA OBCHODNÍ s.r.o. se sídlem 675 55 Hrotovice, Slavětice 55, IČ: 63497751, jako prodávající a Miroslavem POWAZKOU, RČ 5901005973, Grunwaldzka 5Cm.8, 63-500 Ostrzeszów, Polská republika, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej -budovy č.p. 55 Slavětice-jiná stavba na p.č. st. 116 (bez pozemku, pozemek jiného vlastníka). -budovy bez čp/če zem. stavba-odchovna mladého dobytka na p.č. st. 128 (bez pozemku, pozemek jiného vlastníka), -budovy bez čp/če zem. stavba-čerpací stanice na p.č. st. 130 (bez pozemku, pozemek jiného vlastníka), -budovy bez čp/če zem. stavba-posklizňová linka na p.č. st. 131 (bez pozemku, pozemek jiného vlastníka) spolu se všemi součástmi a

-příslušenstvím, venkovními úpravami, hnojištěm u OMD, opěrnou zdí u rampy, betonovou jímkou a žumpou, kruhovou jímkou a žumpou u kravína, hnojištěm u kravína, silážním žlabem u OMD, silážním žlabem naproti váze, včetně oplocení bývalého areálu a dvou vstupních bran do areálu, vše v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Slavětice, tedy i nyní vedení na LV č. 270 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, je neúčinným právním úkonem

se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 9.10.2012 domáhala určení neúčinnosti kupní smlouvy uzavřené dne 13.4.2011 mezi dlužníkem jako prodávajícím Miroslavem POWAZKOU jako kupujícím. V žalobě uvedla, že usnesením zdejšího soudu z 12.10.2011 č.j. KSBR 45 INS 15 115/2011-A-17 byl zjištěn úpadek dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., se sídlem 675 55 Hrotovice, Slavětice 55, IČ: 634 977 51 a na majetek byl prohlášen konkurs. Správkyní byla ustanovena Mgr. Ilona Chládková. Dlužník byl vlastníkem nemovitostí, které jsou vedeny již ve výroku I a tyto nemovitosti nabyl dlužník jako kupující kupní smlouvou uzavřenou dne 4.3.2009 se Zemědělským družstvem Hrotovice, nám. 8. května, 675 55 Hrotovice., IČ: 001 395 13. Dle této smlouvy měla být kupní smlouva uhrazena 6 splátkami počínaje 15.9.2009 ve výši 80.000,--Kč, poté 4 splátkami po 585.000,--Kč, vždy k 15.9. v letech 2010 až 2013 a poslední splátkou ve výši 675,--Kč do 15.9.2014. Dlužník uhradil prodávajícímu pouze částku 195.000,--Kč a neuhrazena tak zůstala částka 2.700.000,--Kč.

Dlužník tyto nemovitosti prodal žalovanému kupní smlouvou ze dne 13.4.2011 s právními účinky vkladu ke dne 19.4.2011. Žalobce má za to, že kupní smlouva byla učiněna v době, kdy dlužník byl již v úpadku, je neúčinným právním úkonem ve smyslu ust. § 242 insolvenčního zákona, když úmysl dlužníka vrátit k uspokojení věřitelům musí být žalovanému známo, když dle smlouvy nebyly převáděné nemovitosti hrazeny. Žalobkyně tedy má za to, že důvody neúčinnosti jsou dány tím, že dlužník nabyl výše uvedenou kupní smlouvou dané nemovitosti, měla být hrazena kupní cena ve splátkách, je seznatelné ze sbírky listin Katastrálního úřadu, že cena nebyla v době převodu na pana POWAZKU uhrazena. Pan POWAZKA tedy mohl při náležité pečlivosti tuto skutečnost poznat a že tento převod ze stran úpadce je prováděn jenom proto, že se jedná o úmysl zkracující právní úkon dlužníka, který tímto chce pouze krátit uspokojení věřitelů.

Žalobkyně ani přes poučení ve smyslu ust. § 118a/ další tvrzení a návrhy na důkazy neuvedla.

Žalovaný k žalobě uvedl, že žalobu považuje za nedůvodnou a nárok v ní uplatněný neuznává. Mezi žalobcem a žalovaný jsou nesporné skutečnosti ohledně zjištění úpadku a prohlášení konkursu, i ohledně toho, že dlužník byl vlastníkem předmětných nemovitostí a nabyl je kupní smlouvou ze dne 4.3.2009, dále že žalovaný nabyl nemovitosti dle žalobcem uváděné kupní smlouvy ze dne 13.4.2011 ve znění dodatku ze stejného dne s právními účinky vkladu k 19.4.2011. Žalovaný však naprosto vylučuje, že by kupní smlouva byla uzavírána s úmyslem dlužníka zkrátit uspokojení věřitelů a že tato skutečnost musela být žalovanému známa. Žalovaný uvedl, že uzavřel se společností TRASKO-INWEST-R SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, se sídlem Al. Wolnosci 13, PSČ: 63-500 Ostrheszów, Polská republika, IČ: 251 588 566 Smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 28.3.2011, na jejímž základě nabyl část pohledávky za dlužníkem z titulu půjčky a jejího příslušenství ve výši 590.000,--PLZ. Smlouva o půjčce byla mezi dlužníkem a TRASKO-INWEST-R SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA zajištěna zřízením zástavního práva k nemovitostem v k.ú. Slavětice, LV č. 270. Společně s částí pohledávky získal žalovaný i zajištění pohledávky. Postoupení pohledávky oznámil žalovaný dlužníkovi dopisem ze dne 29.3.2011 a navrhl vyřešit zaplacení pohledávky z půjčky realizací prodeje zastavených nemovitostí v k.ú. Slavětice.

Zástavní smlouva k zajištění pohledávky byla řádně vkladována příslušným katastrálním úřadem. Žalovanému o vztazích mezi dlužníkem a původním vlastníkem nemovitostí, Zemědělských družstvem Hrotovice nebylo nic známo a na příslušném LV č. 270 s výjimkou zástavního práva nebylo zřízeno žádné jiné zástavní právo či jiné zajištění, exekuce nebo jiné omezení dispozic s nemovitostmi. Kupní cena, za kterou žalovaný nemovitosti zakoupil, činila 3.600.000,--Kč, jednalo se o cenu obvyklou a byla žalovaným uhrazena. Kupní cena byla uhrazena zápočtem. Poukázala na to, že společnost TRASKO postoupila žalovanému pouze část své pohledávky vůči dlužníkovi ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ a zbytek si tato společnost přihlásila do insolvence, o čemž svědčí přihláška č. 57. Z této přihlášky je seznatelné, že společnost nepřihlásila celou pohledávku, pouze zbývající část, která jí zůstala vůči dlužníkovi. Pan POWAZKA svoji pohledávku do insolvence vůbec nepřihlásil, protože byla vyřízena zápočtem. Původně bylo předmětem půjčky 1.200.000 PLZ, panu POWAZKOVI bylo postoupeno 2590.000,--PLZ.

Mezi stranami je nesporné a soud zjistil z následujících důkazů tyto skutečnosti:

1) Ze smlouvy uzavřené dne 4.3.2009, že nemovitosti, které jsou uvedeny ve výroku I nabyl dlužník od Zemědělského družstva Hrotovice, družstvo za cenu 2.995.000,--, bylo dohodnuto splácení tak, jak ve svých tvrzeních uvádí žalobce.

2) Ze smlouvy uzavřené dne 13.4.2011 mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím, že žalovaný nabyl výše uvedené nemovitosti.

Dále soud vzal za prokázané nesporné skutečnosti, vyplývající z tvrzení stran, tedy že usnesením zdejšího soudu ze dne 12.10.2011, č.j. KSBR 45 INS 15115/2011-A-17 byl zjištěn úpadek dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o, se sídlem 675 55 Hrotovice, Slavětice 55, IČ: 634 977 51 a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, správkyní byla ustanovena žalobkyně.

Z výše uvedeného vyplývá, že žalobkyně je ve věci aktivně legitimována, vzhledem k tomu, že byl zjištěn úpadek výše uvedeného dlužníka ve smyslu ust. § 136 insolvenčního zákona(z.č. 182/2006 Sb), žalobkyně byla ustavena insolvenční správkyní, dále byl na majetek dlužníka prohlášen ve smyslu ust. 244 a násl. konkurs. Ve smyslu ust. § 246 odst. 1 přešlo na žalobkyni oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou.

Dle ust. § 235 odst. 1 insolvenčního zákona neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Dle ust. § 235 odst. 2 insolvenčního zákona neúčinnost dlužníkových právních úkonů včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením inoslvečního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen odpůrčí žaloba), není-li dále stanoveno jinak.

Dle ust. § 239 insolvenčního zákona odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty.

Dle odst. 2 rozhodne-li o tom věřitelský výbor, podá insolvenční správce odpůrčí žalobu vždy.

Dle odst. 3 insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Dle ust. § 242 odst. 1 insolvenčního zákona odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Dle ust. § 242 odst. 2 insolvenčního zákona má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám Dle ust. § 242 odst. 3 insolvenčního zákona úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

V daném případě soud dospěl k názoru, že žalobkyně podala včas ve lhůtě 1 roku dle ust. § 239 odst. 3, když účinky nastaly 12.10.2011 a žaloba byla podána 9.10.2012. Zároveň je též zachována lhůta ve smyslu ust. § 242 odst. 3 insolvenčního zákona.

Žalobkyně tvrdí, že neúčinnou je kupní smlouva uzavřená dne 13.4.2011 mezi dlužníkem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím. Zkracujícím úkonem je dle názoru žalobkyně proto, že cena, kterou měl hradit úpadce zemědělskému družstvu, od něhož tuto nemovitost nabyl, nebyla v době dalšího převodu, tj. v době převodu na žalovaného zcela uhrazena. Dle názoru soudu nelze spatřovat v tomto jednání úkon, který by zkracoval uspokojení věřitelů dlužníka ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. Dlužník prodal svůj majetek žalovanému za cenu 3.600.000,--Kč, žádná ze stran přitom nezpochybňuje, že se jedná o cenu obvyklou (ostatně je tato cena cca o 600.000,--vyšší, než cena, za kterou nemovitost úpadce nabyl v roce 2009). Skutečnost, že sám úpadce tuto cenu v době prodeje další osobě ještě neuhradil, je pro posouzení neúčinnosti v daném insolvenčním řízení nerozhodná. Ze smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným pak vyplývá, že dlužníkovi byla kupní cena uhrazena. Jestliže se tak stalo zápočtem pohledávky z titulu půjčky vůči kupní ceně (jak tvrdí žalovaná strana), pak je třeba konstatovat, že obecně se jedná o jeden z možných způsobů úhrady pohledávky. V případě, že by k této úhradě nedošlo, nezakládal by ani tento fakt sám o sobě neúčinnost napadeného právního úkonu. Dle názoru soudu by mělo v tomto případě dojít k jejímu vymáhání.

Proto soud žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 163 insolvenčního zákona a § 142 o.s.ř. Plně úspěšný ve věci byl žalovaný, který se však nákladů řízení výslovně vzdal, proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost stanovenou mu tímto rozsudkem, lze navrhnout výkon rozhodnutí .

Krajský soud v Brně dne 2.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zdeňka Mikolajková, v.r. Eliška Šobová samosoudce