45 ICm 2855/2012
Číslo jednací: 45 ICm 2855/2012-113 KSBR 45 INS 16467/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Ing. Jaroslav Novák, Šmeralova 9, Prostějov, proti žalovanému Mgr. Jakub Juřena, se sídlem Brněnská 366/25, Vyškov, insolvenční správce úpadce Ing. Igor Novák, narozen , Zlínská 12, Brno, zast. Michalem Janovcem, advokátem se sídlem Brno, Údolní 33, o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty insolvenčního dlužníka,

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka Ing. Igora Nováka, nar. , bytem Zlínská 12, Brno v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 16467/2011 se vylučují

-jídelní rozkládací stůl sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 29 -2 válendy sepsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 31 jako postel 2 ks -stolek pod televizi sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 24 -televize Panasonic sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 25 -přehrávač DVD sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 26 -videorekordér sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 27 -pračka AEG sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 20 -myčka Indesit sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 23 -lednice Indesit sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 22 -vybavení dílny-nářadí sepsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 17 -zahradní strunová sekačka sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 v rámci položky č. 14 zahradní vybavení -zahradní kovová sedací souprava sestávající z kovového stolu a 4 kovových židlí s ratanovým výpletem, která je sepsána v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 30 jako sedací souprava -sněžná fréza Toro sepsaná v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 2 -jízdní kolo Author sepsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 15 -jízdní kolo Impuls + sedačka na kolo sepsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 16.

II. Řízení ohledně vyloučení vysoké lampy sepsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.4.2014 pod položkou 19 se zastavuje.

III. Na náhradě nákladů řízení je žalovaný povinen zaplatit žalobci 2.000,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

IV. Po právní moci výroku IV. rozsudku bude žalobci vrácena složená záloha na provedení důkazu ve výši 2.000,-Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27.9.2012 doručenou soudu dne 1.10.2012 domáhal se po jejich úpravách a upřesněních (posledně u jednání o přípravě dne 24.7.2014) vyloučení věcí uvedených ve výroku I. a II. rozsudku z majetkové podstaty dlužníka tamtéž uvedeného, když tvrdil, že je vlastníkem těchto věcí.

Žalovaný ve svých písemných vyjádřeních navrhoval zamítnutí žaloby a to z toho důvodu, že sporné věci nejsou vlastnictvím žalobce, neboť se nacházely v nemovitosti dlužníka, nejedná se o věci výrazně cenné a je proto nepravděpodobné, aby vybavení domácnosti dlužníka platili cizí lidé.

Účastníci učinili nesporným, že -usnesením Krajského soudu v Brně ze de 22.11.2011 č.j. KSBR 45 INS 16467/2011 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurz na majetek dlužníka Ing. Igora Nováka, nar. , bytem Brno, Zlínská 12 a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný,

-sporné věci tak, jak jsou specifikovány v protokolu o přípravném jednání dne 24.7.2014 jsou sepsány v majetkové podstatě jmenovaného dlužníka, -žalobce o soupisu sporných věcí do majetkové podstaty vyrozuměn nebyl.

Z dodacího listu č. 403629 ze dne 4.6.1960 (č.l. 22) vyplývá, že manželce žalobce byl dodán obývací pokoj, jehož součástí byl mj. i jídelní stůl. Z příjmového dokladu ze dne 27.2.1996 (č.l. 24) vyplývá, že manželka žalobce zaplatila uvedeného dne za 2 válendy částku 6.200,-Kč. Z prodejky č. 232337 ze dne 11.12.1997 (č.l. 25) vyplývá, že žalobce zakoupil uvedeného dne televizní stolek za částku 2.800,-Kč.

Soudem slyšený svědek Vítězslav Vysoudil, který je známým žalobce, ve své výpovědi potvrdil, že byl přítomen tomu, kdy žalobce kupoval na chalupu v Olšanech televizi Panasonic, přehrávač DVD, videorekordér. Těchto nákupů se vždy zúčastnil jako dopravce předmětných věcí, protože měl automobil combi, kterým byl schopen na požádání žalobce tyto nákupy odvézt. Dále tento svědek potvrdil, že byl přítomen, když manželka žalobce kupovala ve Vyškově pračku AEG, myčku Indesit a lednici Indesit a svědek následně tyto věci transportoval a umísťoval v Olšanech.

Svědek Michal Novák, vnuk žalobce, potvrdil ve své výpovědi, že dům v Olšanech zařizoval žalobce s jeho manželkou a v rámci tohoto vybavování domu zajistil též žalobce vybavení dílny-nářadí sepsané v soupisu majetkové podstaty.

Svědek Zdeněk Pechan ve své výpovědi potvrdil, že přibližně v roce 2008 žalobce kupoval zahradní strunovou sekačku a to na prodejně Mountfieldu v Rousínově a svědek zajišťoval přepravu této sekačky do Olšan. V tomto směr soud provedl též důkaz fakturou č. FVT08/015/31/2353 ze dne 17.8.2008, ze které vyplývá, že uvedeného dne prodala společnost Mountfield a.s. strunovou sekačku a strunu, to vše za částku 1.135,-Kč s tím, že z faktury není patrno, kdo byl odběratelem jmenovaného zboží. Svědek dále potvrdil, že snad v roce 2006 byl přítomen nákupu zahradní kovové sedací soupravy sestávající z kovového stolu a 4 kovových židlí s ratanovým výpletem, které v Mountfieldu v Rousínově kupovala a zaplatila manželka žalobce a svědek pak zajišťoval odvezení těchto věcí na chalupu do Olšan.

Svědek Tomáš Novák potvrdil, že žalobce kupoval sněžnou frézu Toro a to původně na chalupu ve Skřípově, tato chalupa však nebyla zabezpečena proti vykradení a proto byla fréza odvezena do Olšan, kde také zůstala. Potvrdil dále, že žalobce si někdy kolem roku 2000 pořídil jízdní kolo Author, které měl původně u sebe doma v Prostějově a posléze bylo převezeno do Olšan. Potvrdil dále, že jeho babička (manželka žalobce) si pořídila jízdní kolo Impuls + sedačku na kolo a to někdy v roce 2006 s tím, že toto kolo již bylo kupováno přímo do Olšan.

Z listinných důkazů shora uvedených jakož i z výpovědí shora jmenovaných svědků vzal soud za prokázané, že žalobce příp. žalobce společně se svoji manželkou nakoupili věci, které jsou uvedeny ve výroku I. rozsudku a tyto věci byly nakoupeny pro jejich užití v že žalobce prokázal své vlastnické právo ke sporným věcem.

Vzhledem k tomu, že žalobce nebyl o soupisu sporných věcí do majetkové podstaty vyrozuměn a žalobu podal z vlastní iniciativy, je žaloba včasná (§ 225 odst. 2 IZ).

Pro úspěšnost žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty dle § 225 odst. 1 IZ lze dle názoru soudu i v poměrech insolvenčního řízení aplikovat přiléhavou judikaturu vztahující se k podmínkám vyloučení věci z konkurzní podstaty v úpravě obsažené v § 19 odst. 2 ZKV, podle které musí být kumulativně splněny tyto předpoklady: že se žalobce odlišný od úpadce (dlužníka) včas podanou žalobou proti správci se domáhá vyloučení věcí sepsaných do konkursní (majetkové) podstaty, že konkursní (insolvenční) řízení trvá a žalobce osvědčí právo, které jej opravňuje k vyloučení takových věcí z konkursní (majetkové) podstaty (srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod č. 27/2003 a 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V souzeném případě je z nesporností mezi účastníky zjevné, že až na posledně jmenovanou jsou splněny shora uváděné podmínky a bylo na posouzení soudu toliko, zda žalobce prokázal, že mu svědčí právo k vyloučení věcí z konkursní (majetkové) podstaty (dále jen vylučovací právo).

Z důkazů v řízení provedených a shora jmenovaných vzal soud za prokázané, že žalobce prokázal, že mu svědčí vlastnické právo k věcem uvedeným ve výroku I. rozsudku. Podle názoru soudu tak žalobce prokázal své tvrzené vylučovací právo a proto soud žalobě ve celém rozsahu vyhověl (výrok I.).

V průběhu jednání dne 13.11.2014 vzal žalobce za souhlasu žalovaného žalobu částečně zpět a to pokud jde o položku vysoká lampa a soud proto řízení v této části zastavil (výrok II.).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy zcela úspěšnému žalobci přiznal soud účelně vynaložené náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku (výrok III.).

Výrok o vrácení zálohy složené žalobcem na náklady provedení důkazu vyplývá z toho, že důkaz, na který byla záloha skládána, v řízení proveden nebyl a proto je namístě účelově složenou zálohu žalobci vrátit (výrok IV.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 13. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Kolář, v.r. Renata Krédlová samosoudce