45 ICm 282/2016
Jednací číslo: (71) 45 ICm 282/2016-30 (KSBR 45 INS 13800/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ 492 41 257 proti žalovanému Zrůstek a partneři v.o.s, IČ 255 89 644, insolvenční správce se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Veronikou Endryášovou, advokátkou se sídlem Orlí 27, 602 00 Brno, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Bzenec, Kasárna 1476, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 13800/2015 pohledávku ve výši 94.629,98 Kč z titulu smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01 ze dne 24.5.2006, se zamítá.

II. Na náhradě nákladů řízení je žalobce povinen zaplatit žalovanému částku 6.800,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Veroniky Endryášové, advokátky se sídlem Brno, Orlí 27.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25.1.2016, doručenou soudu dne 26.1.2016, domáhal se žalobce určení, že má v insolvenčním řízení označeném ve výroku I. rozsudku za dlužnicí tamtéž uvedenou (dále jen dlužnicí) pohledávku tamtéž specifikovanou s tím, že tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01 ze dne 24.5.2006 uzavřené mezi žalobcem a Karlou Bendovou. Úvěr byl zajištěn mj. zástavním právem k nemovitým věcem ve spoluvlastnictví dlužnice.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby z toho důvodu, že obligační dlužnice svůj dluh splácí a proto může být pohledávka leda podmíněná pro případ, že by obligační dlužnice řádně svůj dluh nesplácela. isir.justi ce.cz založených vzal soud za prokázané, že -žalobce jako obligační věřitel a Karla Bendová jako obligační dlužník uzavřeli dne 24.5.2006 Smlouvu o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01, kterou žalobce poskytl Karle Bendové překlenovací úvěr ve výši 200.000,-Kč, -jmenovaný úvěr byl zajištěn Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 18.5.2006 uzavřenou mezi obligačním věřitelem jako zástavním věřitelem a dlužnicí jako jedním ze zástavců a to k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín, pro obec a k. ú. Vracov na LV 299.

Z přezkumného listu pak vzal soud za prokázané, že spornou pohledávku popřel žalovaný u přezkumného jednání dne 6.11.2015 co do pravosti a o tomto popření vyrozuměl žalobce vyrozumění ze dne 11.1.2016.

Z takto provedeného dokazování vzal soud za prokázané, že žalobce uzavřel dne 24.5.2006 s Karlou Bendovou Smlouvu o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01 a k zajištění jeho úvěrové pohledávky byla uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 18.5.2006, kde jedním ze zástavců je i dlužnice.

Z uvedeného pak vyplývá, že dlužnice ve vztahu k žalobci nebyla v pozici obligačního dlužníka ze Smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01 ze dne 24.5.2006, nýbrž byla toliko dlužnicí ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 18.5.2006. Žalobce však jako důvod vzniku sporné pohledávky za dlužnicí uvedl Smlouvu o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01 ze dne 24.5.2006. Z tohoto titulu však dlužnice žalobci ničeho nedluží, když obligačním dlužníkem z tohoto smluvního vztahu nebyla a není. Není proto dlužnice dlužnicí žalobce ze Smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 3619/2006/01 ze dne 24.5.2006 a proto soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný měl ve věci plný úspěch. Soud přiznal žalovanému náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 2 úkonů právní služby po 3.100,-Kč (§ 11 ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm. c)), 2 paušálních náhrad hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 16. ledna 2018

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Kolář, v.r. Renata Krédlová samosoudce