45 ICm 2731/2014
45 ICm 2731/2014-16 (KSUL 45 INS 6186/2014)

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Jaroslavou Mištovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce insolvence JP v.o.s., IČ 287 42 796, se sídlem Wagnerova 394, 403 21, Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka-manželů Vojtkových, proti žalovanému Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 272 21 971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o uložení poplatkové povinnosti

takto:

I. Usnesení vyššího soudního úředníka č.j. 45 ICm 2731/2014-13 ze dne 09.10.2014 se zrušuje.

II. Žalovanému se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000,00 Kč po právní moci tohoto usnesení na účet, který nechť soudu bez zbytečného odkladu sdělí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-13 ze dne 09.10.2014 rozhodl vyšší soudní úředník v rámci poplatkového prověření pravomocně ukončeného incidenčního řízení tak, že se žalovanému (věřiteli Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 272 21 971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město) ukládá zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,00 Kč s odůvodněním přenosu poplatkové povinnosti dle ust. § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. v platném znění. Žalovaný soudní poplatek zaplatil, námitky do citovaného usnesení dle § 9 zák.č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, sice nepodal, ale dle odst. 2, Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. Postup vyššího soudního úředníka nemá oporu v zákoně. Soud přezkoumal svůj postup a dospěl k následujícímu závěru: (KSUL 45 INS 6186/2014)

Dle § 2 odst. 3, věta první zákona o soudních poplatcích, Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen.

Předpokladem pro přechod poplatkové povinnosti je nejen to, že žalobce je od poplatkové povinnosti osvobozen, ale že současně soud jeho návrhu vyhověl, a to alespoň z části. Soud tedy musí ve věci rozhodnout. Přechod poplatkové povinnosti nepřichází v úvahu v situaci, kdy je žaloba zcela zamítnuta, odmítnuta, nebo bylo řízení zastaveno, jako tomu je v posuzovaném případě. Pokud tedy soud uvedl v posledním odstavci usnesení č.j. 45 ICm 2731/2014-12 ze dne 16.09.2014, že Protože ke zpětvzetí žaloby došlo před rozhodnutím ve věci samé a soud dosud nerozhodoval o případném přenosu poplatkové povinnosti na žalovaného, nerozhodoval soud ani o vrácení soudního poplatku, který dosud zaplacen nebyl , učinil tak soud v souladu s právní úpravou o placení soudních poplatků, tedy s § 2 odst. 3 zák.č. 549/1991 Sb.

Z výše uvedených důvodů soud zrušil usnesení vyššího soudního úředníka č.j. 45 ICm 2731/2014-13 ze dne 09.10.2014 v bodě I. výroku usnesení a v bodě II. rozhodl o vrácení již zaplaceného soudního poplatku na účet, který nechť soudu bez zbytečného odkladu sdělí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 16.07.2015 JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková