45 ICm 2678/2011
45 ICm 2678/2011-48 (KSUL 45 INS 11830/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Mištovou v právní věci žalobce CALDERSHOT FINANCE LTD., 788-790 Finchley Road London NW11 7TJ, zast. JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, proti žalované Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Sibiřská 370, 403 31 Neštěmice, o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žalobce CALDERSHOT FINANCE LTD., 788-790 Finchley Road London NW11 7TJ má za dlužnicí Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Sibiřská 370, 403 31 Neštěmice nepodmíněnou nezajištěnou pohledávku ve výši 45.161,11 Kč (v celkové přihlášené výši 77.655,11 Kč).

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 14.600,00 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce JUDr. Miroslava Jansty, advokáta se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1.

Odůvodnění:

Žalobou, doručenou soudu dne 07.10.2011, se domáhal žalobce určení pravosti pohledávky ve výši 45.161,11 Kč z titulu smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 690185. Žalobce dále uvedl, že k postoupení pohledávky došlo dne 27.04.2009 ve výši 111.711,72 Kč (z toho na jistině 99.524,48 Kč, na poplatcích 1.784,00 Kč a úroku z jistiny 8.751,65 Kč a úroku z prodlení 1.422,92 Kč a 228,67 Kč). O postoupení pohledávky informoval žalobce žalovanou dopisem ze 03.06.2009 spolu s výzvou k úhradě dluhu. Následovala částečná plnění po částkách 500,00 Kč, 1.000,00 Kč a několika platbách 5.000,00 Kč, v listopadu 2010 dokonce částka 54.030,00 Kč. Obvodní soud pro Prahu 4 vydal dne 11.01.2011 (KSUL 45 INS 11830/2011)

Rozsudek pro uznání pod sp.zn. 11 EC 145/2010, v němž nebyly zohledněny poslední provedené platby dlužnicí. Žalobce proto přihlásil do insolvenčního řízení částku 3.994,48 Kč, na příslušenství 41.166,63 Kč, celkem 45.161,11 Kč. Dále žalobce v žalobě vypsal výpočet úroku z prodlení za jednotlivá období.

Žalovaná na svou procesní obranu uvedla podáním doručeným soudu dne 02.11.2011, že nárok uplatněný žalobou zcela ani z části neuznává, neboť dle jejího názoru má žalobce nepořádek v účetnictví a dlužnici úmyslně poškozuje. Uvedla, že platila splátky 500,00 Kč pravidelně dál i po postoupení pohledávky současnému držiteli pohledávky (žalobci). Překvapivě obdržela platební rozkaz s částkou 30.000,00 Kč za právní úkony. Až z insolvenčního řízení zjistila, že žalobce nemá zaúčtovány platby za červen až prosinec 2009; dle jejího názoru byla celá částka 99.530,00 Kč na jistině k 18.11.2010 zaplacena a žalobce si až do července 2011 účtuje neoprávněně úrok z prodlení. Dále žalovaná vypisuje, že v období od 19.06.2009 do 18.11. 2009 zaplatila 4.000,00 Kč a další platby souhlasí dle žalobního návrhu, takže celkem byla zaplacena celá jistina 99.530,00 Kč. Žalovaná dlužnice doložila výpisy z účtu za období od 6-12/2009.

K výzvě soudu dle § 115a o.s.ř. se žalobce vyjádřil podáním doručeným dne 10.01.2012 a následně 11.01.2012 tak, že souhlasil s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Žalovaná se k výzvě dle § 115a o.s.ř. nevyjádřila, soud tedy její nekonání považoval za souhlas dle poučení daného účastníkům ve výzvě. Dne 11.01.2012 doplnil žalobce, že platby v celkové výši 4.000,00 Kč za období od 19.06.2009 do 18.11. 2009 byly započítány na kapitalizované příslušenství, vyjádřené ke dni postoupení pohledávky. Doplnil, že přestože nebylo kapitalizované příslušenství ke dni zahájení insolvenčního řízení zcela uhrazeno, žalobce jej v přihlášce pohledávky vůbec nepožadoval. Požadoval pouze zaplacení zbytku jistiny a nákladů řízení.

Soud konstatuje, že žaloba byla podána včas. První přezkumné jednání se konalo dne 25.08.2011. Vyrozumění insolvenční správkyně z 15.09.2011 o popření pohledávky věřitele bylo dle dokladu o doručení žalobci doručeno dne 22.09.2011, žaloba byla podána dne 07.10.2011-tedy v 15 denní lhůtě od doručení vyrozumění.

Jednání ve věci se nekonalo, účastníci souhlasili projednáním a rozhodnutím věci bez nařízení jednání podle § 115a o.s.ř. Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 28.02.2012 ve 12.55 hod. v místnosti č. 42/přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Soud vycházel při posuzování věci ze skutkových zjištění, učiněných z listinných důkazů, a to: -Z insolvenčního rejstříku protokolem z přezkumného jednání ze dne 25.08.2011, ze seznamu přihlášených pohledávek: (KSUL 45 INS 11830/2011)

-Z vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky věřitele z 15.09.2011 s dokladem o doručení žalobci dne 22.09.2011 -Z kopie přihlášky pohledávky datované 05.08.2011 -Z oznámení o postoupení pohledávky ze 03.06.2009, z přehledu sankčních úrokových sazeb žalobce

Po zhodnocení provedených důkazů (§ 132 o.s.ř.), dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu:

Dlužnice uzavřela s právním předchůdcem žalobce (Raiffeisenbank, a.s.) dne 22.01.2008 Smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 690185, podle níž byla žalovaná povinna splácet v pravidelných měsíčních splátkách úvěr a příslušné poplatky dle smlouvy i všeobecných smluvních podmínek. Ve věci byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 4 rozsudek pro uznání č.j. EC 145/2010-51 dne 11.01.2011, v němž byla žalované uložena povinnost zaplatit částku 68.024,48 Kč s úroky z prodlení a na náhradě nákladů řízení zaplatit žalobci 32.494,00 Kč. Dne 10.08.2011 podal žalobce k soudu přihlášku pohledávky na částku 77.655,11 Kč, z toho nákladů nalézacího řízení 32.494,00 Kč, které byly správkyní i dlužnicí uznány a soudem zjištěny a částky 45.161,11 Kč, sestávající z jistiny 3.994,48 Kč a úroku ve výši 41.166,63 Kč (29% p.a. od 27.04.2009 vždy ze sumy, která zbývala k doplacení).

Podle § 192 odst. 3 IZ, není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle § 193 IZ, o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 658 odst. 1 obč.zák. v platném znění, při půjčce peněžité lze dohodnout úroky.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud zejména vzhledem ke shora uvedeným zákonným ustanovením k závěru, že žaloba je důvodná.

Soud konstatuje, že pokud jde o půjčku, jejímž předmětem je peněžité plnění, umožňuje občanský zákoník, aby věřitel a dlužník sjednali peněžitou odměnu za poskytnutí půjčky formou úroku. (KSUL 45 INS 11830/2011)

Úrok, jež je odměnou za poskytnutí půjčky, se považuje dle judikatury za roční úrok (p.a.). Úroky mohou být splatné k určitým termínům, není-li splatnost sjednána, je úrok splatný nejpozději s pohledávkou. Výše úroků není právním řádem stanovena. Jejich přiměřenost vychází z výše úroku, za který poskytují půjčky peněžní ústavy, ale i z rizika, které podstupuje věřitel. U spotřebitelského závazku je třeba nepřiměřenost úroku shledávat a hodnotit v kontextu §§ 55 a 56 obč. zák. (relativní neplatnost právního úkonu, nutnost dovolávat se v obecné promlčecí lhůtě tří let) a v kontextu směrnice 93/13/EHS a judikatury ESD, tj. hranice nemravnosti výše úroku by měla být citlivější a přísnější, než je tomu v běžných vztazích mezi dvěma fyzickými osobami či mezi dvěma podnikateli. V posuzovaném případě měl žalobce pevně stanoveny sazby úroků, které předložil k důkazu a pro žalovanou byl platně sjednán úrok 29 % p.a. Obecně splacením jistiny zaniká povinnost platit úrok, tj. se zánikem hlavního závazku zaniká i závazek vedlejší akcesoricky závislý. Dlužník je však povinen zaplatit splatné úroky do okamžiku zániku hlavního závazku, tj. byť by zanikl závazek hlavní, nezanikla povinnost zaplatit do té doby vzniknuvší povinnosti v závazku vedlejším, které se existenčně osamostatňují. I když dlužník není v prodlení s plněním dluhu, může věřitel požadovat dohodnuté úroky, a to s postupným splácením sestupnou tendencí. Tzn., že dlužník hradí z počátku nejprve téměř výhradně úroky a s postupem času spíše jistinu než úroky. Úroky z prodlení může věřitel po dlužníkovi žádat i tehdy, jestliže nebyly mezi ním a dlužníkem dohodnuté úroky.

A právě ze zjištěného skutkového stavu vyplývá, že k 12.07.2011 (den předcházející zjištění úpadku a povolení oddlužení) činil nedoplatek na jistině 3.994,48 Kč a z toho vyplývá, že žalobce byl oprávněn si až do tohoto data účtovat úroky a případně i úroky z prodlení. Z listinných důkazů vyplývá, že platby, tvrzené žalovanou dlužnicí žalobce zaúčtoval, ovšem nedocházelo jen k zaúčtování na jistinu, ale podle pravidel nastavených smlouvou a všeobecnými podmínkami kombinovaně na jistinu i na úroky. Žalovaná nedoložila, že by mezi účastníky sporu byla jiná dohoda ohledně splácení úroků. Navíc nárok žalobce uznala před nalézacím soudem, který rozhodl rozsudkem pro uznání a při přezkumném jednání uznala náklady řízení žalobce z řízení před nalézacím soudem.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že žalovaná nepopřela žalobcovu přihlášku pohledávky oprávněně a žalobce má za dlužnicí pohledávku po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s 142 odst. 1 os.ř. (s použitím § 202 odst. 1 IZ), kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení ve výši 14.600,00 Kč (9.000,-Kč za řízení v jednom stupni dle vyhl.č. 484/2000 Sb. a dva režijní paušály po 300,-Kč podle § 13 odst. 1 a 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. + 5.000,00 Kč vynaloženého soudního poplatku). (KSUL 45 INS 11830/2011)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 28.02.2012

JUDr. Jaroslava Mištová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Konopásková