45 ICm 2650/2013
Číslo jednací: 55/45 ICm 2650/2013-79

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci

žalobce: PROFI am BAU CM, spol. s r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 113c zast.: JUDr. Tomášem Fuchsem, advokátem se sídlem Brno, Panská 2/4 proti žalovaným: 1) Mgr. Jiří Ostravský, IČ 622 48 299 se sídlem Lešetín VI/671, Zlín, insolvenční správce dlužníka RENOMIX s.r.o., IČ 255 36 711 se sídlem Zlín- Louky, U Dřevnice 436 2) RENOMIX s.r.o., IČ 255 36 711 se sídlem Zlín-Louky, U Dřevnice 436 o určení popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení na majetek dlužníka RENOMIX s.r.o. se sídlem Zlín-Louky, U Dřevnice 436, IČ 255 36 711 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 2066/2013 pohledávku ve výši 146.488,06 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.7.2013, doručenou soudu dne 30.7.2013 domáhal se žalobce určení pohledávky specifikované ve výroku I. rozsudku za dlužníkem tamtéž uvedeným (dále jen dlužník), když tvrdil, že na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 4.8.2011 dodával 1,071.362,-Kč, že dne 11.12.2012 spolu žalobce jako postupník a dlužník jako postupitel uzavřeli smlouvu o postoupení pohledávek, podle které měl dlužník postoupit žalobci své pohledávky za Společenstvím vlastníků bytových jednotek, Brno-Komín, Řezáčova 68 a 70, IČ 29 19 47 17 ve výši 127.648,45 Kč včetně příslušenství za postupní cenu 127.648,45 Kč a že téhož dne měl být proveden dohodou vzájemný zápočet pohledávek ve výši 127.648,45 Kč. Smlouva o postoupení pohledávek a následně tedy i dohoda o započtení jsou podle žalobce neplatné pro rozpor s ust. § 525 odst. 2 ve spojení s ust. § 39 obč. zákoníku v rozhodném znění. Tuto pohledávku žalobce přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, avšak u přezkumného jednání dne 21.6.2013 byla tato pohledávka popřena oběma žalovanými co do pravosti i výše.

Žalovaný 1) ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, když namítal, že sporná pohledávka zanikla Dohodou o započtení ze dne 11.12.2012.

Žalovaný 2) se k žalobě nevyjádřil.

Účastníci učinili nesporným, že

-usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12.4.2013 č.j. KSBR 45 INS 2066/2013- A-19 byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka RENOMIX s.r.o. se sídlem Zlín- louky, U Dřevnice 436, IČ 255 36 711 a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný 1), -žalobce přihlásil svoji spornou pohledávku přihláškou pohledávky ze dne 15.4.2013 doručenou soudu dne 17.4.2013, -při přezkumném jednání konaném dne 21.6.2013 byla pohledávka žalobce popřena oběma žalovanými, -vyrozumění o popření sporné pohledávky bylo žalobci doručeno dne 15.7.2013, -žalobce jako prodávající a dlužník jako kupující uzavřeli dne 4.8.2011 Rámcovou kupní smlouvu č. 265/11 včetně Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (č.l. 12-15), -žalobce dlužníku na základě této smlouvy dodával zboží a dluh dlužníka z titulu uvedených dodávek zboží činil ke dni 12.10.2012 částku 1,071.362,-Kč podle odsouhlasení pohledávek ze dne 12.10.2012 (č.l. 37, 38) a že tamtéž dlužník tyto pohledávky co do důvodu a výše uznal, -žalobce a dlužník uzavřeli spolu dne 11.12.2012 Smlouvu o postoupení pohledávek (č.l. 39-41), -dne 11.12.2012 uzavřeli žalobce a dlužník Dohodou o provedení zápočtu pohledávek a závazků (č.l. 42).

Ve smlouvě o dílo č. 1230018 ze dne 28.8.2012 uzavřené mezi objednatelem Společenství vlastníků bytových jednotek domu Řezáčova 68 a 70, Brno-Komín, IČ 29 19 47 17 (dále jen SVJ) jako objednatelem a dlužníkem jako zhotovitelem (č.l. 43-53) v článku XIV. odst. 6 smlouvy bylo sjednáno, že zhotovitel (dlužník) není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Ze skutkových nesporností mezi účastníky a z důkazu smlouvou o dílo č. 1230018 ze dne 28.8.2012 vzal soud za prokázané, že žalobce v pozici prodávajícího a dlužník v pozici kupujícího uzavřeli Rámcovou kupní smlouvu ze dne 4.8.2011, na základě které žalobce dodával dlužníkovi zboží a dluh dlužníka z titulu nezaplacených kupních cen činil ke dni 12.10.2012 částku 1,071.362,-Kč a dlužník tuto částku jako svůj dluh vůči žalobci uznal co do důvodu a výše (č.l. 37,38). K částečnému zaplacení dluhu pak uzavřeli dlužník jako postupitel a žalobce jako postupník dne 11.12.2012 Smlouvu o postoupení pohledávek, kterou dlužník postoupil žalobci dvě pohledávky dlužníka za SVJ v celkové výši 127.648,45 Kč za postupní cenu 127.648,45 Kč a téhož dne uzavřeli žalobce a dlužník dohodu o započtení pohledávek ve výši 127.648,45 Kč, kdy oproti pohledávkám žalobce za dlužníkem v uvedené výši byla započtena nezaplacená postupní cena ze Smlouvy o postoupení pohledávek v téže výši.

Žaloba podaná u soudu dne 30.7.2013 je včasná, když vyrozumění o popření sporné pohledávky bylo doručeno žalobci dne 15.7.2013 (§ 198 odst. 1 IZ).

Podle § 39 obč. zák. v rozhodném znění neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 525 odst.2 obč. zák. v rozhodném znění nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem.

Uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 11.12.2012 porušil dlužník svoji smluvní povinnost stanovenou mu v ust. čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2012, když bez předchozího písemného souhlasu SVJ postoupil svá práva, která mu vyplývala z jmenované Smlouvy o dílo na žalobce. Pokud podle ust. § 525 odst. 2 občanského zákoníku v rozhodném znění nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem (v poměrech souzené věci SVJ), je konání dlužníka, které porušuje výslovné smluvní ujednání smlouvy o dílo, kterou dlužník s SVJ uzavřel (v poměrech souzené věci postoupení pohledávky dlužníka za SVJ na žalobce) stíháno sankcí neplatnosti, neboť odporuje zákonu v ust. § 525 odst. obč. zák. v rozhodném znění. Je proto neplatná Smlouva o postoupení pohledávek ze dne 11.12.2012, neboť dlužník neměl volnou dispozici s pohledávkou za SVJ. Následně proto nemohlo dojít ani k započtení pohledávek dohodou z téhož dne, když žalobce z neplatné dohody o postoupení pohledávek pohledávkami tam uvedenými nedisponoval a pro neplatnost postupní smlouvy ani disponovat nemohl a nebyl proto ani povinen platit dlužníku postupní cenu z neplatné smlouvy o postoupení pohledávek. Proto má i nadále žalobce za dlužníkem tvrzenou spornou pohledávku a soud proto žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu žalobcem a žalovaným 1) je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ. § 150 o.s.ř., když důvody hodné zvláštního zřetele spatřuje soud v tom, že náklady úspěšného žalobce vůči žalovanému 2), který je v konkurzu, jsou prakticky nedobytné, když dlužník ani dispozici se svým majetkem s ohledem na prohlášený konkurz nemá.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 21. srpna 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová