45 ICm 255/2011
Číslo jednací: 45 ICm 255/2011-32 ( KSHK 45 INS 13977/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: JUDr. Jan Malý, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Sloupno 72, sídlo správce Resslova 1253, Hradec Králové, PSČ 500 02, zastoupen JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, proti žalované: ČSOB Leasing, a.s. IČ: 63998990, se sídlem Na Pankráci 310/60, PSČ: 140 00, o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávka žalovaného ve výši 88 970,38 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 13977/2010 ve věci dlužníka Petra anonymizovano , bytem Sloupno 72, popřená žalobcem na přezkumném jednání dne 1. 2. 2011, není po právu, se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové domáhal určení, že pohledávka žalovaného ve výši 88.970,38 Kč přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka Petra anonymizovano vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp zn 45 INS 13977/2010 není po právu. Žalobu odůvodnil tak, že žalovaná přihlásila do insolvečního řízení vykonatelnou pohledávku ve výši 156.456,--Kč na jistině a ve výši 104.382,--Kč na příslušenství sestávajícího ze smluvního úroku z prodlení ve výši 0,15 % denně za každý den prodlení.

Věřitelka má pohledávku přisouzenou platebním rozkazem Okresního soudu Praha-západ č.j. 9 EC 54/2010 ze dne 18.3.2010, který nabyl právní moci dne 13.4.2010. V průběhu přezkumného jednání před insolvenčním soudem dne 1.2.2011 uznal žalobce z funkce insolvenčního správce jistinu ve výši 156.456,--Kč a zákonný úrok ve výši 15.411,62 Kč. V částce 88.970,38 Kč nárok popřel, protože žalovaná neprokázala právní důvod této pohledávky a také je žalobce názoru, že nelze požadovat úroky z prodlení nad rámec zákonné sazby stanovené zvláštním prováděcím předpisem.

Žalobce odkázal na ust. § 199 ods. 2 a 3 insolvenčního zákona, podle kterého může insolvenční správce popřít i vykonatelnou pohledávku věřitele v insolvenčním řízení za podmínek zde uvedených. Také odkázal na ust § 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku a použití právní úpravy občanského zákoníku v spotřebitelských smlouvách, kterou smlouva o úvěru uzavřena mezi žalovaným a dlužníkem bezesporu je. K žalobě připojil platební rozkaz ze dne 18.3.2010 vydaný Okresním soudem Praha-západ

Žalovaná se k žalobě vyjádřila a potvrdila, že popřena část nároku, který uplatnila v insolvenčím řízení ve výši 88.970,38 Kč se týká úroku z prodlení. Celý uplatněný nárok ve výši 156.456,--Kč žalované v insolvečním řízení je nárokem vykonatelným. Odkázala na podmínky za splnění, kterých lze popřít vykonatelnou pohledávku věřitele dle ust § 199 odst. 2 insolvenčního zákona, když v sporné věci je posouzení úroku z prodlení žalobcem odlišným právním názorem a nesouvisí s uváděním jakýchkoliv skutečností dlužníkem v rámci řízení, které předcházelo vydání platebního rozkazu příslušným soudem. Popření pohledávky žalobcem je tak dle názoru žalované nepřípustné.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalované v insolvenčním řízení podle sp. zn. 45 INS 13977/2010. Žalovaná přihlásila dne 23.12.2010 pohledávku v jistině ve výši 156 456,10 Kč a v příslušenství ve výši 104 382,--Kč, tedy v celkové výši 260 838,10 Kč s označením vykonatelnosti na základě platebního rozkazu Okresního soudu Praha-západ č.j EC 54/2010, který nabyl právní moci dne 13.4.2010. Věřitelka upozornila, že část pohledávky byla dlužníkem uhrazena ve výši 33.418,90 Kč. Připojila listiny prokazující vznik závazku a platební rozkaz Okresního soudu Praha-západ ze dne 18.3.2010 s vyznačením právní moci dne 13.4.2010. Tímto soudním rozhodnutím bylo žalovanému dlužníkovi ve prospěch žalované uloženo zaplatit pohledávku ve výši 147.373,--Kč s 0,15 % úrokem z prodlení denně z přiznané částky od 29.7.2009 do zaplacení a náklady řízení ve výši 42.502,--Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 1. února 2011 vyplývá, že pohledávku žalované insolvenční správce popřel ve výši 88.970,38 Kč, dlužník pohledávku uznal.

Podle ust § 199 odst. 2 zák č 182/2006 Sb. v platném znění insolvenčního zákona /dál IZ/ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli,který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněné dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí., důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. / odst. 2 /

V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel / odst. 3 /

Jak z výše uvedeného vyplývá, soud přiznal žalované požadované příslušenství a nebylo prokázáno, že by dlužník proti tomuto rozhodnutí brojil, případně vznesl námitky-odpor pro které by soud byl povinen nařídit jednání a věc v nalézacím řízení projednat. Důvody, pro které měl žalobce ke zpochybnění vykonatelné pohledávky v intencích § 199 odst. 2 IZ, tak prokázány nebyly a jiné právní posouzení vykonatelné pohledávky žalobcem přípustné není (výše přihlášeného příslušenství) . Žádný jiný důvod ani tvrzení v řízení žalobce neuvedl, proto soud žalobě nevyhověl a žalovanou uplatněný nárok je tak v celé přihlášené výši v insolvenčním řízení zjištěn.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 13. března 2012

JUDr.Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa