45 ICm 2547/2017
45 ICm 2547/2017-23 KSOS 36 INS 24068/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Martinem Putíkem, Ph.D. ve věci

žalobce: JUDr. Dagmar Jahnová, IČO 66228085, sídlem Generála Hlaďo 4, 741 01 Nový Jičín inslovenční správkyně dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Anglická 824/17, 736 01 Havířov-Šumbark

proti žalované: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 73456837, sídlem Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8,

o popření vykonatelné pohledávky

takto: I. Žaloba na určení, že pohledávka žalované ve výši 15.699 Kč za dlužníkem Josefem anonymizovano , anonymizovano , IČO 04621476, bytem Anglická 824/17, 736 01 Havířov -Šumbark, přihlášená do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 24068/2016, přihláškou č. P19 není po právu, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě dne 24.05.2017 se žalobkyně domáhala určení, že žalovaná nemá za dlužníkem Josefem Ga anonymizovano , bytem v Havířově- Šumbarku, Anglická 824/17 (dále jen dlužníkem) pohledávku ve výši 15.699 Kč z titulu dlužného pojistného a nákladů nalézacího a exekučního řízení. Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaná předmětnou pohledávku přihlásila do insolvenčního řízení za dlužníkem přihláškou ze dne 14. 2. 2017 jako nezajištěnou a vykonatelnou, a to na základě platebního rozkazu Okresního

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová isir.justi ce.cz

soudu v Karviné ze dne 30. 8. 2007, č.j. 33 Ro 1793/2007-9 a příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 28. 1. 2011, který vydal pověřený soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, exekutorský úřad Zlín pod č.j. 77 Ex 705/08-11. To vše s tím, že žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužnice předmětnou pohledávku u přezkumného jednání konaného ve věci dne 27. 4. 2017 popřela, neboť shledala vadu přihlášky spočívající v nedostatku podpisu, když za žalovanou (věřitele) podepsal přihlášku JUDr. Petr Gallat, advokát se sídlem v Chrudimi, Filištínská 145, a to na základě plné moci ze dne 6. 11.2006. Předmětná plná moc však byla za věřitele podepsána Ing. Hynkem Vodičkou, ředitelem ekonomického úseku a Ladislavem Říhou, generálním sekretářem, nicméně nebylo doloženo jejich zmocnění jménem věřitele předmětnou plnou moc udělit, když ani jeden nebyl statuárním zástupcem společnosti.

2. Žalovaná se k žalobě žádným způsobem nevyjádřila.

3. Žalobkyně se z ústního jednání konaného dne 30. 1. 2018 řádně omluvila, přičemž souhlasila s tím, aby soud věc projednal v její nepřítomnosti. Žalovaný, ačkoliv řádně předvolán, se k ústnímu jednání konanému dne 30. 1. 2018 nedostavil; soud proto jednal v souladu s ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. v nepřítomnosti účastníků.

4. Soud nejprve zjišťoval, zda jsou splněny předpoklady, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat.

5. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.01.2017 č.j. KSOS 36 INS 24068/2016-A9 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem byla ustanovena žalobkyně.

6. Z přihlášky pohledávky č. P19, z pojistné smlouvy č. 6241272485, z platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 8. 2007 č.j. 33 Ro 1793/2007-9, z usnesení Okresního soudu v Karviné o nařízení exekuce ze dne 29. 1. 2008 č.j. 48 Nc 833/2008-8, z příkazu k úhradě nákladů exekuce JUDr. Martina Růžičky ze dne 28. 1. 2011 č.j. 77 Ex 705/08-11, z protokolu o přezkumném jednání ze dne 27. 4. 2017 včetně upraveného seznamu přihlášených pohledávek vyplynulo, že žalovaná jako věřitel č. 12 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 15.699 Kč jako pohledávku vykonatelnou dle platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné č.j. 33 Ro 1793/2007-9 a dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 28. 1. 2011, který vydal pověřený soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, exekutorský úřad Zlín pod č.j. 77 Ex 705/08-11, jež se sestávala z přiznaného úroku z prodlení ve výši 105 Kč a z nákladů nalézacího řízení ve výši 8.454 Kč přiznaných výše uvedeným platebním rozkazem a dále z nákladů exekučního řízení ve výši 6.120 Kč konkretizovaných ve shora uvedeném příkazu k náhradě nákladů exekuce.

7. K prokázání vzniku a existence pohledávky žalovaná k přihlášce přiložila pojistnou smlouvu, platební rozkaz Okresního soudu v Karviné sp.zn. č.j. 33 Ro 1793/2007-9, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 3. 10. 2007, usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Karviné 48 Nc 833/2008-8 a příkaz k úhradě nákladů exekuce soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky č.j. 77 Ex 705/08-11, který nabyl právní moci a vykonatelnosti 1. 3. 2011.

8. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 27. 4. 2017 a ze seznamu přihlášených pohledávek věřitele-žalované u přezkumného jednání soud zjistil, že žalobkyně jako insolvenční správkyně popřela pohledávku žalované ve výši 15.699 Kč co do pravosti, neboť přihláška pohledávky byla insolvenčnímu soudu podána osobou bez řádně doloženého zmocnění k zastupování věřitele.

9. Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že byly splněny předpoklady, za nichž se může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat, tj. zjištění úpadku a ustanovení žalované insolvenčním správcem, řádné přihlášení pohledávky a její popření. S ohledem na skutečnost, že přezkumné jednání se konalo dne 27. 4. 2017 a žaloba byla u soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová

podána dne 24. 5. 2017, byl rovněž učiněn závěr o včasnosti podání žaloby ve smyslu ust. § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ).

10.Podle ust. § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

11.Ve světle uvedeného se soud dále zabýval otázkou oprávněnosti popření vykonatelné pohledávky ze strany žalované. Pokud žalovaná postavila důvod popření pohledávky na skutečnosti, že přihláška pohledávky nebyla podepsána osobou, která by doložila řádně udělenou procesní plnou moc k podání přihlášky, pak její důvod popření vykonatelné pohledávky stojí zcela mimo zákonem vymezený rozsah skutečností, pro které lze vykonatelnou pohledávku popřít. Z judikatury Nejvyššího soud ČR se podává, že je-li přihláška pohledávky do insolvenčního řízení podepsána pouze tvrzeným zástupcem věřitele na základě procesní plné moci, která nebyla doložena, jde o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, k jehož nápravě (předložení procesní plné moci) musí být tvrzený zástupce vyzván; nebude-li ani tak zjednána náprava, musí být řízení o přihlášce pohledávky zastaveno dle § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2015, sp. zn. 29 NSČR 26/2013). Uvedené závěry jsou pak plně aplikovatelné i na projednávanou věc, kdy uvedeným způsobem mělo být i postupováno. Pokud však bylo pokračováno v řízení o přihlášené pohledávce i když nebyla doložena bezvadná procesní plná moc k podání přihlášky a pohledávka byla následně u přezkumného jednání přezkoumána, pak nemohla být z uvedeného důvodu popřena, neboť takovýto důvod popření pohledávky (s ohledem na její vykonatelnost) insolvenční správkyni nesvědčí.

12.Soud tedy učinil závěr, že v daném případě se nejedná o skutkovou ani právní námitku tak, jak má na mysli ust. § 199 IZ, tato tedy není způsobilým důvodem popření a žalobu z tohoto důvodu zamítl.

13.O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 30. ledna 2018

JUDr. Martin Putík, Ph.D., v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Ledvoňová