45 ICm 2349/2012
Číslo jednací: 45 ICm 2349/2012-31 ( KSHK 45 INS 20624/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: ing. Bc. Bohumil Ježek, Komenského 220, Holice, insolvenční správce dlužníků Jaroslava Očenáška, r. č. 660618/0218 a Renaty Očenáškové, r. č. 685819/1164, oba bytem Olešnice 98, Olešnice, zast. JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou, ul. B. Němcové 74, Ústí nad Orlicí, proti žalované: PROFI CREDIT Czech, a. s., Jindřišská 24/941, Praha 1, IČ 618 60 069, zast. JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil, že pohledávka žalované ve výši 18 021,-Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků Jaroslava Očenáška a Renaty Očenáškové, vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 20624/2011 není po právu, se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 9.8.2012 domáhal určení, že část pohledávky žalované ve výši 18 021,-Kč, přihlášena do insolvenčního řízení dlužníků Jaroslava a Renaty Očenáškových, není po právu. Pohledávka žalované je zjištěna co do částky 17 916,-Kč.

Žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení jako nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku ve výši 35 937,-Kč. Částka 28 441,-Kč představuje jistinu pohledávky spočívající v nedoplatku na směnečné sumě, částka 7 496,-Kč tvoří příslušenství spočívající ve směnečném úroku ve výši 5 896,-Kč a 1 600,-Kč představují náklady rozhodčího řízení. V průběhu přezkumného jednání žalobce z funkce insolvenčního správce popřel pohledávku evidovanou pod č. 1 v žalované výši, přihlášenou jako vykonatelnou na základě připojeného rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem ad hoc JUDr. Evou Vaňkovou, č.j. Va-6/2010-7 ze dne 4.6.2010, v právní moci dne 17.6.2010. Z přihlášené pohledávky uznal žalobce částku 17 916,-spočívající v sankčním úroku a ve smluvní pokutě a popřel část pohledávky ve výši 18 021,-Kč spočívající ve směnečném úroku ve výši 5 896,-Kč, v nákladech rozhodčího řízení ve výši 1 600,-Kč a v části jistiny ve výši 10 525,-Kč. Podle žalobce je rozhodčí nález nicotný a nemůže zakládat vykonatelnost pohledávky. Smluvní pokuta byla sjednána v rozporu s dobrými mravy vzhledem k výši zajišťované částky a také směnečný úrok byl vypočten z nesprávné výše jistiny. Dlužníci na přezkumném jednání pohledávku žalované uznali.

Žalovaná se k žalobě písemně vyjádřila a uvedla, že přihlásila do insolvenčního řízení pravomocně přiznanou a vykonatelnou pohledávku na základě rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Evy Vaňkové, Č.j Va 14-6/2010-7 ze dne 4.6.2010. Poukázala na ust. § 199 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterého jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky, přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, když důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení. Také poukázala na ust. § 199 odst. 3 insolvenčního zákona, podle kterého může žalobce v žalobě proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Žalobce uvedl jako důvod popření neplatnost ujednání o smluvní pokutě pro rozpor se zákonem, tedy jiné právní posouzení věci, které není dle citovaných ustanovení insolvenčního zákona přípustné. Žalovaná poukázala na aktuální judikaturu Vrchního soudu v Olomouci a také rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 7/2013 ze dne 18.7.2013 a ze dne 31.7.2013 pod sp. zn. 29 Cdo 392/2011.

V průběhu jednání před soudem právní zástupkyně žalobce doplnila tvrzení tak, že rozhodčí nález byl vydán rozhodcem JUDr. Evou Vaňkovou, která nebyla oprávněna k rozhodování jako rozhodce a rozhodčí nález je proto neplatný.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalované v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 20624/2011 a to:

-přihláškou pohledávky žalované,

-rozhodčím nálezem ze dne 4.6.2010,

-smlouvou o revolvingovém úvěru ze dne 19.11.2008,

-protokolem z přezkumného jednání ze dne 17.1.2012,

-přezkumným listem věřitele P2.

Ze smlouvy o revolvingovém úvěru uzavřené dne 9.12.2008 mezi dlužníkem Jaroslavem Očenáškem a společností PROFI CREDIT Czech a.s. vyplývá, že byla sjednána částka k vyplacení ve výši 50 000,-Kč, smluvní odměna ve výši 36 208,-Kč, sjednané měsíční splátky ve výši 3 592,-Kč s dnem splatnosti. Součástí smlouvy jsou i smluvní ujednání o poskytovaném revolvingovém úvěru, v části 18 je sjednaná rozhodčí doložka, ve které se strany smlouvy dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které vznikly v souvislosti se smlouvou, má podle zák.č.219/1994 Sb. o rozhodčím řízení v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoliv z těchto rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu. Rozhodci pro tento účel jsou: JUDr. Eva Vaňková, advokátka a Mgr. Marek Landsmann.

Z obsahu rozhodčího nálezu JUDr. Evy Vaňkové rozhodce ad hoc, se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ze dne 4.6.2010 vyplývá povinnost žalovaného Jaroslava Očenáška zaplatit žalobci PROFI CREDIT Czech a.s. do tří dnů od doručení rozhodnutí směnečný peníz ve výši 59 366,-Kč spolu s 6 % úrokem z prodlení od 6.4.2010 do zaplacení a náklady řízení ve výši 1 600,-Kč. Součástí rozhodnutí je odůvodnění i poučení.

Žalovaná v přihlášce přihlásila pohledávku pod č. 1 jistinu ve výši 28 441,-Kč a příslušenství ve výši 7 496,-Kč tvořící 6 % směnečný úrok 5 896,-Kč a náklady rozhodčího řízení. Pohledávky přihlásila jako vykonatelné dle rozhodčího nálezu.

Podle ust. § 199 odst.1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění insolvenční zákon / dál IZ / insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky, přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení.

V žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel / odst. 3 /.

Lze konstatovat, že žalobce podal žalobu včas.

Důvodem popření vykonatelné pohledávky žalobcem, jak ze žaloby vyplývá je, že rozhodčí nález považuje za nicotný, smluvní pokuta byla sjednána v rozporu s dobrými mravy, směnečný úrok byl vypočten z nesprávné jistiny a v průběhu jednání před soudem doplnila právní zástupkyně důvod popření o tvrzení, že JUDr. Eva Vaňková neměla oprávnění rozhodovat jako rozhodce.

Žalobce je dle citovaného zákonného ustanovení omezen v popření vykonatelných pohledávek jednak lhůtou k podání žaloby a jednak vymezením důvodů, pro které může popřít pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu. Těmito přípustnými důvody jsou skutečnosti neuplatněné v předchozím řízení, jehož účastníkem byl dlužník, zapovězeno však je jiné právní posouzení. Z toho důvodu má soud za to, že námitka nicotnosti rozhodčího nálezu a neplatně sjednaného příslušenství nemá oporu v důvodech, pro které může žalobce vykonatelnou pohledávku zpochybnit.

K námitce žalobce, že rozhodčí nález rozhodl rozhodce, který nebyl k tomu oprávněný, soud odkazuje na právní závěr Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 958/2012 ze dne 10.7.2013, podle kterého nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, tedy rozhodčí smlouva obsahovala přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení a byl-li rozhodce určen právě osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, není rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem podle ust. § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího řízení pravomoc.

V souzeném případě bylo zjištěno, že v ujednání o rozhodčí doložce je přímo sjednána osoba rozhodce JUDr. Evy Vaňkové, která měla oprávnění jako rozhodce rozhodnout a vydat rozhodčí nález.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl, jak to vyplývá z výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve výroku o nákladech řízení soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení / § 202 odst. 1 IZ/.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do patnácti dnů ode

dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu

podepsaného.

V Hradci Králové dne 21. ledna 2014

JUDr. Monika Marčišinová, v. r.

soudkyně

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana